Pressemelding fra Konkurransetilsynet

Varsel om overtredelsesgebyr til SAS Braathens for underprising

Konk.tilsynet: - Konklusjon etter SAS-beslagene

  1. Pressemelding fra Konkurransetilsynet


Konkurransetilsynet har varslet SAS Braathens om at det er aktuelt å gi et overtredelsesgebyr fordi selskapet har misbrukt sin dominerende stilling på ruten mellom Oslo og Haugesund. Tilsynets mener SAS Braathens har satt prisene så lavt på denne ruten at de ikke dekker egne kostnader. Blant annet som følge av dette har Coast Air sluttet å betjene ruten.

Coast Air startet flygninger på ruten Oslo-Haugesund 1. juni 2003 og innstilte flygningene 13. juni 2004. SAS Braathens har på samme strekning operert med så lave priser at deres egen rute har gått med tap. Hensikten med dette har vært å presse Coast Air ut av markedet og dermed hindre konkurranse. Etter rettspraksis fra EF-domstolen anses slik underprising som ulovlig misbruk av dominerende stiling.

Den nåværende konkurranseloven trådte i kraft 1. mai 2004. Da ble det forbudt å misbruke dominerende stilling i markedet. Fra 1. mai og inntil Coast Air gikk ut av markedet 13. juni 2004, mener Konkurransetilsynet at SAS Braathens brøt dette forbudet. Etter den tidligere konkurranseloven var misbruk av dominerende stilling ikke forbudt.

Konkurransetilsynet varslet derfor SAS Braathens 8. desember 2004 om at det er aktuelt å ilegge selskapet overtredelsesgebyr for brudd på forbudet mot misbruk av dominerende stilling. Ved utmåling av overtredelsesgebyret vil tilsynet ta i betraktning at overtredelsen har hatt kort varighet og at flyruten mellom Oslo og Haugesund er et forholdsvis lite marked. Gebyret vil derfor ikke overstige 20 millioner kroner.

Etter forvaltningsloven må Konkurransetilsynet gi SAS Braathens anledning til å uttale seg før et vedtak treffes. SAS Braathen har frist til 17. januar 2005 med å gi merknader til Konkurransetilsynets vurdering. Etter dette vil Konkurransetilsynet fatte vedtak i saken. SAS Braathens vil kunne bringe et eventuelt vedtak om overtredelsesgebyr inn for domstolene.

I arbeidet med denne saken har Konkurransetilsynet brukt dokumenter og annet materiale som ble beslaglagt under bevissikringen hos SAS Braathens i juni 2004. Konkurransetilsynet undersøker fortsatt om tilsvarende underprising har funnet sted på andre flyruter i Norge. Det er foreløpig for tidlig å konkludere om hvorvidt dette er tilfelle.

Pressemelding fra Konkurransetilsynet 8.12.2004.