Dine rettigheter ved instilling og forsinkelse av flyet

Forsinkelser

Hva som er å anse som en vesentlig forsinkelse er regulert etter reiselengde.
Du har krav forpleining slik som ved overbooking og innstillinger når forsinkelsen er på:

 • 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km
 • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 4 timer ved andre flygninger

  På forsinkelser over 5 timer har passasjeren krav på refusjon av den delen av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås pga. forsinkelsen. Reisende har videre krav på returflygning til avreisestedet snarest mulig.

  Økonomisk tap opptil ca. kr 41.000,- kan kreves erstattet med hjemmel i luftfartsloven (innenlandsreiser) eller Montrealkonvensjonen/ Warszawakonvensjonen (utenlandsreiser).

  Økonomiske tap kan også kreves erstattes i forhold til alminnelige erstatningsrettslige regler. Økonomisk tap må dokumenteres. Et eksempel på økonomisk tap kan være at forsinkelsen medfører at du mister avgangen videre og må kjøpe ny billett.

  Som ved innstillinger har du kun rett til erstatning dersom årsaken til forsinkelsen ligger innenfor flyselskapets kontroll og det økonomiske tapet er påregnelig.

  Innstillinger

  Blir flyet ditt innstilt kan du heve avtalen eller kreve omruting snarest mulig eller på et senere tidspunkt etter eget valg på tilsvarende vilkår som den opprinnelige avtalen.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Du har rett til forpleining, dvs. mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden, hotellinnkvartering der en eller flere ekstra overnattinger er nødvendig, transport til og fra hotellinnkvarteringen og dekning av utgifter til to telefonsamtaler.

  Du har rett til økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser. Disse er som følger:

 • 250 euro for alle flygninger på høyst 1500 km
 • 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 600 euro for alle andre flygninger

  Denne kompensasjonen kan flyselskapene redusere med 50 % hvis de kan tilby deg en omruting til det endelige bestemmelsessted og ankomsttiden ikke går ut over planlagt ankomsttid på den opprinnelige flygningen med mer enn:

 • 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km
 • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 4 timer ved andre flygninger

  Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap og skal betales umiddelbart ved henvendelse til flyselskapet.

  Retten til denne kompensasjonen har du ikke dersom flyselskapet/reiseoperatøren har informert om innstillingen:

 • Tidligere enn 14 dager før avreise
 • Mellom 7 og 14 dager før avreise forutsatt at du blir tilbudt en omruting som innebærer at du kan reise høyst 2 timer før planlagt avgangstid og ankomme til bestemmelsesstedet senest 4 timer etter planlagt ankomsttid
 • Mindre enn 7 dager før avreise forutsatt at du blir tilbudt en omruting som innebærer at du kan reise høyst 1 timer før planlagt avgangstid og ankomme til bestemmelsesstedet senest 2 timer etter planlagt ankomsttid

  Du har heller ikke krav på denne kompensasjonen der årsaken til innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Eksempler på slike forhold kan bl.a være dårlig værforhold eller uforutsette sikkerhetstiltak.