Dette får du hjelp til i utlandet

>>> Tilbake til innledningen


Husk:

 • Ikke under norsk lov: Når du reiser til et annet land, gjelder ikke norsk lov og besøkende må innrette seg besøkslandet lover og regler. Utenriksdepartementet opplyser at mange nordmenn ikke er klar over dette.
 • Arrestasjon: Ved arrestasjon har man rett til å kontakte nærmeste norske utenrikssasjon. En representant fra utenriksstasjonen vil normalt foreta besøk i fengselet for å ivareta den anholdtes interesser, først og fremst vil man forsøke å sikre at den anholdte får juridisk bistand. Utenriksdepartementet opplyser om at i de fleste land vil det offentlige beskikke og bekoste forsvarer. Ønsker den arresterte privat engasjert advokat, må dette betales av den arresterte selv. En utenriksstasjon vil være behjelpelig med å skaffe privat forsvar. Utenriksstasjonen kan informere pårørende i Norge som den arresterte er avskåret fra å kontakte.

  Hva utenriksstasjonene kan hjelpe deg med

  Alle norske statsborgere kan ved en krisestiuasjon be om bistand fra de norske utenriksstasjonene i utlandet. Likeledes kan flyktninger og statsløse personer bosatt i Norge får hjelp. Norske borgere bosatt i utlandet kan ikke forvente samme bistand som den som måtte bli tilbudt norske borgere med fast bopel i Norge. Personer født i Norge med en utenlandsk forelder vil ved besøk i forelderens fødeland kunne regnes som borger av dette landet og en norsk utenriksstasjon vil vanskelig kunne bidra. Det samme gjelder for personer med dobbelt statsborgerskap.

 • Dokumenter: Kan utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
 • Kontakt: Opprette kontakt med familie og venner for bistand.
 • Rådgivning: Gi råd om pengeoverføring, legetjenester, sykehus.
 • Juridisk hjelp: Skaffe juridisk bistand. I særskilte tilfeller kan stasjonen også være til stede under rettsaker.
 • Fengsel: Besøke arresterte eller fengslede
 • Lån til hjemreise: Dersom du mangler penger til hjemreise kan utenriksstasjonene yte lån til hjemreise dersom en er norsk statsborger, har fast adresse i Norge og lønn eller pensjon/trygd. Det gis ikke lån til fortsatt opphold, og lån som ikke tilbakebetalses ved hjemkomst innkreves av skattemyndighetene ved trekk i lønn, pensjon eller trygd.
 • Hva Utenriksdepartementet og ambassader/konsulater ikke gjør

 • Betaling: Norske utenriksstasjoner vil ikke betale privat forsvarer, hotell, leger eller andre typer utgifter. De vil ikke overføre penger, lønn, trygde- eller sosialstønad.
 • Rettergang: Norske utenriksstasjoner kan ikke blande seg inn i rettergang.
 • Tillatelse: Norske utenriksstasjoner bidrar ikke med å skaffe husvære, arbeid eller arbeidsttillatelser.
 • Sivile saker: Utenriksstasjonene vil ikke assistere i sivile saker.
 • Barn: Utenriksstasjonene vil ikke overta omsorg for barn.
 • Ledsagelse: Utenriksstasjonene ledsager verken barn eller andre på hjemreise.
 • Råd på reisen

 • Dokumenter: Oppbevar pass, billetter og penger du ikke har bruk for på et trygt sted. Bær med en kopi av passet som legitamasjon.
 • Informer: Hold familie og venner informert om hvor du er.
 • Narkotika: Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer. De fleste land har strenge straffer for slikt. Flere land har dødsstraff for narkotikaforbrytelser.
 • Varsomhet: Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder, vær forsiktig.
 • Unngå demonstrasjoner: Unngå store folkeforsamlinger og konflikter.
 • Søk hjelp: Ta kontakt med nærmeste utenriksstasjon i krisesituasjoner.
 • Aktuelle nettsteder:
  Utenriksdepartementets landsider

  >>> Tilbake til innledningen