Vern deg mot naturkreftene

Hva gjør du når regnet siler ned, og trærne pisker mot ruten? Når det er varslet orkanstyrke, og vannet begynner å sile inn i kjelleren din?

Vern deg mot naturkreftene

  1. Naturskader

Den siste tiden har mange nordmenn opplevd problemer på grunn av ustabile værforhold. Uværet raser over store deler av Europa i disse dagene, og har allerede ført til både store menneskelige og økonomiske tap.

Vern deg mot naturkreftene

Kostnadene kan bli uhyre høye dersom det skjer store skader på boligen og innboet ditt. Vi har sjekket hvor godt du egentlig er dekket av forsikringen din, hvis skaden skjer.

Naturskader

Ifølge informasjonssjef Stein Haakonsen i Forsikringsnæringens Hovedorganisasjon er naturskader definert som skader som skjer på grunn av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Lynnedslag og nedbørsflom regnes vanligvis ikke som naturskader.

Forsikringsnæringens Hovedorganisasjon (FNH) er en fellesorganisasjon for alle norske forsikringsselskaper.

Les mer om naturskader ved å klikke på lenken til høyre.

Dekket gjennom brannforsikringen

- Alle nordmenn som har tegnet en brannforsikring på huset sitt er også dekket, hvis en naturskade skulle inntreffe. Premien for naturskadeforsikring er fastsatt til 0,17 promille av brannforsikringssummen. Det vil si at du betaler 170 kroner for en naturskadeforsikring, hvis huset ditt er brannforsikret for 1 million kroner, forteller Haakonsen.

Premien er lik fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, og fastsettes av myndighetene. Skadene som dekkes av naturskadeforsikringen varierer heller ikke fra selskap til selskap.

Én for alle, og alle for én

Norsk Naturskadepool er en avdeling av Forsikringsnæringens Hovedorganisasjon, som skal sørge for utbetaling av erstatning i forbindelse med naturskader.

- Hensikten med en slik kollektiv ordning er at et lite forsikringsselskap ikke skal sitte igjen med hele kostnaden for en stor naturskade. Samtidig er det ønskelig at flere forsikringsselskaper kan koordinere og rasjonalisere kreftene sine, sier Haakonsen.

Forsikringsutbetalingene belastes de ulike forsikringsselskapene på grunnlag av markedsandelen de har i Norge. Har et forsikringsselskap eksempelvis en markedsandel på 25 prosent, og er det totale erstatningskravet 2 milliarder, må selskapet altså betale en halv milliard i erstatning.

- Et krav om erstatning vil likevel alltid gå gjennom ditt eget forsikringsselskap, sier Stein Haakonsen.

Tyrolerhus på Nordvestlandet


Alle skader som skjer på hus og innbo vil være dekket av naturskadeforsikringen, men vil bli fratrukket en lovbestemt egenandel på 4.000 kroner.

- Hvis du bor i et område der det gjentatte ganger har vært storm- eller flomskader, kan forsikringsselskapet ditt pålegge deg å iverksette sikringstiltak. Unnlater du å følge disse retningslinjene, kan dette føre til at erstatningsutbetalingen reduseres, dersom du utsettes for en naturskade, sier forsikringseksperten.

- Det kan være en god ide å installere et eget flomvern, dersom du bor i et flomherjet området. La også vær med å bygge et tyrolerhus med store vindusflater mot havet, hvis du bor i stormområder på Nordvestlandet, råder Haakonsen.

Ifølge Haakonsen er det mulig å søke det offentlige om støtte, dersom man skulle ha behov for å installere spesielle sikringstiltak i området der man bor.

Statens naturskadefond

Har du for eksempel en privat skog, vei eller bru, vil dette ikke være dekket av brannforsikringen din i forbindelse med en naturskade. Erstatning skal i stedet søkes dekket av Statens naturskadefond, som er et offentlig erstatningsorgan.

Utbyggers ansvar

I 1999 ble det foretatt en presisering i Plan- og Bygningsloven, som har hatt til formål å tydeliggjøre forholdene rundt utbyggers ansvar for å ta hensyn til naturskadefare.

Ifølge Stein Haakonsen er kommunen, eller de som regulerer tomter til bolig- eller næringsformål, forpliktet til å sikre seg at det ikke bygges i områder der det har blitt påvist fare for naturskader.

- Følges ikke denne reglen, kan forsikringsselskapene søke regress overfor kommunen i tilfelle av en naturskade. Dette betyr også at privatpersoner ikke kan stilles til ansvar, sier Haakonsen.