Verdiløse barneforsikringer

Fire av seks forsikringsselskaper utbetaler hovedsummen bare hvis barnet blir erklært medisinsk invalid. Dette høres jo greit ut, men det er en hake: Det er nesten umulig å få et barn erklært medisinsk invalid.


"Du har vel forsikret det kjæreste du har?" Gjengangeren begynner å bli kjent for småbarnsforeldre, og har trolig skaffet mange forsikringskunder i det siste. Blant salgsargumentene finner man mange i retning av at med barneforsikring unngår man at barnet må leve "et liv med minstepensjon". Selskapenes oversikter over vilkårene viser hvilke summer foreldre vil motta hvis barnet blir erklært 100% medisinsk invalid.

Hva skal til?

Verdiløse barneforsikringer


Men hva er det som egentlig skal til for å få utbetalt disse beløpene, som hos de fleste selskapene ligger på rundt 1,5 millioner kroner? Ganske mye, skal vi gå etter tabellene i Sosialdepartementets forskrift om menerstatning ved yrkesskade, som selskapene bruker til å fastsette graden av invaliditet.

I vår gjennomgang fant vi bare to diagnoser som kvalifiserte til en erklæring om 100 prosent invaliditet, og dermed hele beløpet utbetalt:

  • "Totalt synstap", og "total eller subtotal døvhet, medfødt eller ervervet så tidlig at talen er uforståelig i samkvem med andre og ordforrådet er utilstrekkelig."
Tabellen er forøvrig svært streng med å dele ut prosenter. Blant annet kvalifiserer diagnosen "demens - tydelig mental og kognitiv svikt og problemer med å kunne fungere i dagliglivet" bare til en invaliditetsgrad på 45-59 prosent. Det kan bety at det engangsbeløpet forsikringskunden har krav på, faktisk er omtrent halvert i forhold til beløpet som markedsføres.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi nevner videre:

"Alvorlige forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen med så store atferdsavvik at det medfører ulemper for pasienten selv så vel som for omgivelsene" gir invaliditetsgrad mellom 35 og 54 prosent.

"Betydelig nedsatt funksjon i hele columna (ryggsøylen) med sterke smerter og nedsatt bevegelighet etter brudd og andre alvorlige skader" - invaliditetsgrad 30-40 prosent.

"Amputasjon begge håndledd" - 75 prosent

Ikke en gang epilepsi med "Hyppige, alvorlige anfall (tonisk-kloniske anfall eller komplekse partielle anfall) på tross av optimal terapi, med behov for regelmessig og daglig tilsyn eller pleie" kvalifiserer til å få mer enn 70 til 90 prosent av engangssummen utbetalt.

Ikke egnet

- Invaliditetstabellene er definitivt ikke egnet som utgangspunkt for en forsikring som skal dekke arbeidsuførhet, mener professor i trygdemedisin Dag Bruusgaard ved universitetet i Oslo.

Han er dessuten enig i at det er sannsynlig at dersom et barns helsetilstand blir beskrevet som i eksemplene ovenfor, vil det være ute av stand til noen gang å fungere i lønnet arbeid.

Foreldre som tror at barnet deres er godt forsikret mot et liv med minstepensjon, kan dermed få seg et svært ubehagelig sjokk både når summen skal utregnes, og i sitt møte med legestanden, som skal gi de erklæringene som er nødvendig for å få utløst noen som helst sum.

Vanskelig å dokumentere

Verdiløse barneforsikringer


Leder for barnelegeforeningen Jørgen Hurum gir uttrykk for håp for barnets fremtid i arbeidslivet, men gjør det slett ikke lettere for foreldre som har tegnet barneforsikring.

- Å erklære et barn medisinsk invalid er en både alvorlig og vanskelig sak, sier han. - En erklæring om varig medisinsk invaliditet forutsetter at legen ser intet utviklingspotensiale, og en slik konklusjon vil en lege ytterst sjelden kunne trekke for et barn. Dersom en 2-3-4- åring utsettes for en hodeskade, skiller det seg jo fra en voksen med samme skade ved at barnet er i stadig rask utvikling, og nervesystemet har en langt sterkere evne til å tilpasse seg. På grunn av den store usikkerheten tror jeg en lege vil ha store vanskeligheter med å erklære et barn medisinsk invalid.

- I de tilfeller jeg selv har vært involvert i slike forsikringssaker, har jeg funnet det riktig å gjøre en vurdering av helsetilstanden nå, og anbefalt en ny medisinsk vurdering etter en viss tid. Jeg kjenner til et tilfelle hvor slike faglige forbehold førte til at familien fikk utbetalt forsikringssummen i årlige delsummer, i stedet for engangsbeløpet. Det hører med til historien at piken døde etter forholdsvis kort tid, forteller Hurum.

DS: Men betyr ikke dette at foreldre vil ha store problemer med å få nettopp den legeerklæringen de trenger for å utløse forsikringssummen?

- På barnelegenes vegne håper jeg jo inderlig at svaret på dette er ja, sier Hurum. - Vi må jo også tenke på at en erklæring om medisinsk invaliditet kan få store konsekvenser for barnet senere i livet, for eksempel for dets muligheter til å tegne livsforsikring i voksen alder.

Betaler ved uførhet

Alle selskapene knytter barneforsikring til medisinsk invaliditet, men GjensidigeNOR og Storebrand gir en uføredekning i tillegg. Her ser du innholdet i alle tilbudene i markedet for barneforsikringer.

- Med vårt produkt vil det kunne utbetales uførepensjon fra barnet er fylt 18 år, dersom barnet er ute av stand til å skaffe seg inntekt. Sykdommen eller skaden som fører til uførhet, kan godt ha inntruffet før barnet blir 18 år. Vi kan imidlertid ikke vurdere saken og starte noen uførepensjon før barnet er 18 år, sier fagsjef i Storebrand Torgeir Høverstad til DinSide.

- Vi vil gjøre en selvstendig vurdering av om ungdommen er arbeidsufør ved fylte 18 år, men vi vil nok lene oss til hva Folketrygden mener. Hvis Folketrygden erklærer ungdommen varig ufør, vil det være overveiende sannsynlig at vi også gjør det, sier han.

Kan betale tidligere

- Grunnen til at Vesta Forsikring AS har knytett sin barneforsikring, BarneEkstra, opp til medisinsk invaliditet og ikke ervervsmessig uførhet, er at Vesta mener dette gir en bedre forsikringsløsning for disse kundene, skriver selskapet til DinSide.

- Et barn kan, både etter folketrygdloven og våre konkurrenters forsikringsvilkår, tidligst få vurdert en eventuell ervervsmessig uføregrad ved fylte 18 år. Et barn som blir rammet av en sykdom eller ulykke i ung alder vil kunne tilpasse seg sin situasjon på tross av de følger sykdommen eller ulykken måtte få. Barnet kan for eksempel tilpasse valg av utdannelse og yrke slik at vedkommende vil være helt arbeidsfør når det når yrkesaktiv alder, til tross for at vedkommende har et annet utgangspunkt enn barn som ikke har blitt rammet av sykdom eller ulykke. Likevel kan følgene av en sykdom eller ulykke få vesentlig betydning for barnets muligheter for livsutfoldelse.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Det er korrekt at det skal en del til for å få konstatert en medisinsk invaliditet på 100 %, og heldigvis for både barn og foreldre blir barn sjelden rammet av sykdom eller ulykke som gi en slik invaliditetsgrad. Men det skjer, for eksempel kan barn som er involvert i alpinulykker bli rammet av alvorlige skader som medfører lammelser eller tap av legemsdeler. Når slike hendelser inntreffer er det viktig at barnet er best mulig sikret.

- Noen ganger gis det inntrykk av at forsikringsselskapene trenerer utbetalinger. Det har selskapene ingen interesse av, for det løper renter allerede 2 måneder etter at skaden er meldt. Det må nødvendigvis gå noe tid før diagnosen er avklart, men bare unntaksvis vil det ta mer enn 3 år, og i de aller fleste sakene tar det vesentlig mindre tid, avslutter Vesta.