Venstre

Her har vi koblet relevante sitater fra partiprogrammet med spørsmålene i Valgtestene. Der det ikke står noe, betyr det at saken ikke er omtalt direkte i programmet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1: Politikerne bør kunne bestemme om Norges Bank skal heve eller senke renta.

2: Det er riktig at private eiere kommer inn i store bedrifter som Telenor og Statoil. 2: ” Det offentlige eierskapet i norsk næringsliv er omfattende, organisert på en rekke ulike måter og har svært ulike formål. Staten som stor og dominerende eier er i seg selv et demokrati-problem…For mange statsselskaper vil det være positivt å få private inn på eiersiden, og gis mulighet til å skaffe seg strategiske partnere. Delprivatisering og børsnotering kan derfor være aktuelle virkemidler. Venstre ønsker å delprivatisere Statoil med inntil 1/3.”

3: Staten kan ikke løse sine oppgaver dersom skattene blir satt ned. ”Hovedgrepet i Venstres økonomiske politikk er derfor det grønne skatteskiftet, der vi vrir beskatningen fra skatt på arbeid til skatt på miljø…Venstres mål er en ny skattereform som kan gi et enklere, mer effektivt og miljøvennlig skattesystem, uten at det offentliges skatteinngang reduseres. Hver nye krone som tas inn skal gis ut igjen til næringslivet og husholdningene - i form av lavere skatt, bl.a. redusert formueskatt for næringslivet, og lavere inntektsskatt for husholdningene.”

4: Vi bør innføre 6 timers arbeidsdag i Norge uten at lønna går ned.

5: Skatten på kapitalinntekter (aksjer, opsjoner, sparerenter etc) bør reduseres. ” Venstres langsiktige mål er en overgang til en flat bruttobeskatning for alle inntekter, med et stort bunnfradrag. Forskjellen mellom skatt på kapitalinntekter og arbeidsinntekter bygges ned med sikte på bortfall. På denne måten forsvinner også behovet for delingsmodellen.”

6: Forslaget til boligskatt skal gi lavere skatt på små boliger og høyere skatt på store boliger. Dette er en god skattemodell.

7: Dagens beskatning av næringsvirksomhet driver bedrifter og arbeidsplasser ut av landet. ”Redusert arbeidsgiveravgift er et effektivt virkemiddel for å øke sysselsettingen i perioder med stor arbeidsledighet. Redusert arbeidsgiveravgift vil gjøre det rimeligere for næringslivet å ansette flere og medvirke til styrking av konkurranseevnen.

Venstre har fått gjennomslag for å fjerne investeringsavgiften i 2002. Investeringsavgiften er en særnorsk avgift med mange unntak som gjør regelverket uoversiktlig og komplisert. Avvikling av investeringsavgiften vil innebære forenkling av skatte- og avgiftssystemet og gi betydelige lettelser for næringslivet.

8: Du stiller deg positiv til momsreformen. ” Venstre går inn for en omlegging av skatte- og avgiftssystemet slik at det i tillegg til å skaffe det offentlige inntekter i første rekke legger til rette for en mer miljøvennlig økonomi og samfunnsforvaltning. Dette innebærer en generell senkning av skatter og avgifter for næringslivet og av inntektsskatten for alle, og reduksjon av avgifter som ikke kan anses å ha en miljøeffekt, og som i stor grad fører til uønskede vridninger i folks og bedrifters tilpasning.”

9: Vi bør få flere private skoler fordi det gir et bedre skoletilbud. ” En gratis grunnskole er et nødvendig utgangspunkt for lik rett til utdanning med likeverdige sjanser… Noen barn har likevel så spesielle behov at de trolig vil ha best av å gå på spesialskole eller tilbys opplegg utenfor klassen i avgrensede perioder… Venstre vil gjennom lovverk og ressurstilgang bidra til at et bredt spekter av private skoler fortsatt kan finnes som et pedagogisk og livssynsmessig alternativ i det norske samfunnet.”

10: Det offentlige bør bidra til å finansiere flere billige boliger for vanskeligstilte. ” Husbanken må rendyrkes som en bank for de som skal etablere seg for første gang, samt gi gode tilbud til grupper med spesielle behov .Det bør ikke være en prioritert oppgave for Husbanken at folk som allerede er inne på boligmarkedet skal kunne skaffe seg nye rimelige lån.”

11: Kontantstøtten bør avskaffes. ” Venstre støttet innføringen av kontantstøtten og vil videreføre ordningen. Det er imidlertid ikke gitt at kontantstøtten har funnet sin endelige form, og Venstre går inn for evaluering med sikte på forbedringer.”

12: Staten bør øke tilskuddene til barnehagene slik at vi får full barnehagedekning. ” Barnehager er et gode svært mange ønsker seg, og utbyggingen av barnehager må fortsette til full barnehagedekning er oppnådd i den forstand at tilbudet blir reelt for de som etterspør det i den enkelte kommune. Den statlige støtten til barnehagene må økes kraftig for å sikre flere og betydelig rimeligere barnehageplasser.”

13: Ekteskapet bør være kjernen i familielivet. …” Det er et mål at begge foreldrene tar ansvar for omsorgsoppgavene i hjemmet.”

14: Privatisering av helsetilbud er negativt fordi det fører til en urettferdig fordeling av helsetilbudet. ” Venstre ser positivt på konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester, der forholdene ligger til rette for det.”

15: Det er riktig at Staten overtar sykehusene fordi det gir en mer effektiv sykehusdrift. ” Det er fortsatt viktig med lokal forankring i form av regional folkevalgt innflytelse på sykehusenes drift. Venstre mener sykehusene som hovedregel bør eies og drives på regionalt nivå.”

16: Enerne i samfunnet bør ha vesentlig bedre lønn enn i dag.

17: Trygdesystemet skaper unødvendig høyt sykefravær. ”Venstre går inn for å prøve ut en samordning av de ulike sosiale- og trygdeytelsene i en ordning med garantert minsteinntekt som omfatter dem som er utenfor arbeidsmarkedet…En ordning med garantert minsteinntekt vil bidra til å unngå at folk føler seg som klienter, motvirke passivitet, og gjøre det langt lettere for den enkelte å vite hva man har krav på.”

18: Sykelønnsordningen bør strammes inn. ”Venstre ønsker å bevare en god sykelønnsordning. Det er likevel nødvendig med en forsiktig innstramming i ordningen for å redusere den sterke veksten i sykelønnsutgiftene.”

19: Politiet bør få økte bevilgninger og utvidede fullmakter for å få ned kriminaliteten. ” Individets trygghet i en liberal rettsstat: Politiet må være organisert i sammenheng med de andre delene av straffesakskjeden – kriminalomsorg og domstoler, og ikke legges inn under et generelt sikkerhets- og beredskapsdepartement. Venstre vil ikke gjøre terroren til politiets hovedperspektiv.”

20: Det blir ikke mindre kriminalitet ved å øke straffene. ” Alternative straffereaksjoner hvor den kriminelle pålegges å gjøre opp for seg bør benyttes i større grad i saker som ikke gjelder vold eller seksuelle overgrep...Målet må være å inkludere straffedømte i samfunnet...Fengsel er ikke egnet som straffereaksjon mot unge lovbrytere.”

21: Varetektsfengsling bør begrenses i Norge. ” Venstre vil redusere bruk av varetektsfengsling og glattcelle og sørge for at psykiatrisk syke fanger kommer ut av fengslene.”

22: Bevilgningene til Forsvaret bør reduseres. ” Det norske forsvaret må omstilles, moderniseres og effektiviseres for å kunne møte disse nye utfordringene. Det vil ikke være rom for økning i forsvarsbudsjettene framover og målet må derfor være å skape et moderne og effektivt forsvar ut fra de tilgjengelige ressurser.”

23: Vi bør fortsatt være medlem av NATO. Lite konkret, men..” Norge må opprettholde de selvpålagte begrensninger innen NATO, og arbeide for å oppheve NATOs strategi for førstebruk av atomvåpen.”

24: Privatbilismen bør begrenses. ” Fra bilavhengighet til kollektivsatsing i byene”

25: Dagens avgiftsnivå på privatbilisme er nødvendig for å finansiere veier og andre velferdsgoder. ” Venstre ønsker derfor at veiinvesteringene rettes inn mot sikkerhets- og miljøinvesteringer i byene; vedlikehold, rassikring og andre trafikksikkerhetstiltak og forbedringer av veistandarden i distriktene.”

26: Du stiller deg positiv til variable bompenger (veiprising) for å begrense trafikken. ” Venstre vil ha en kraftig opprusting av kollektivtrafikken, bl a ved hjelp av inntekter fra veiprising.”

27: Det bør bli mer ulv i Norge.

28: Det er riktig å bygge gasskraftverk i Norge selv om utslippene ikke renses for CO2-gass. ” Venstre går imot bygging av gasskraftverk basert på forurensende teknologi i Norge. Venstre ønsker i stedet å bidra til utvikling av norsk teknologi for gasskraft uten CO2-utslipp.”

29: Norge bør bli medlem av EU. ”Spørsmålet om norsk medlemskap i EU kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstre vil følge folkets råd under stortingsbehandlingen. Eventuelle nye forhandlinger med EU om medlemskap må ha basis i bred oppslutning i det norske folk. En slik situasjon foreligger ikke i dag. Venstre vil derfor ikke ta initiativ til slike forhandlinger i kommende Stortingsperiode.”

30: Vi bør øke den norske u-hjelpen. ”Venstre mener målet om opptrapping av bistanden til de fattigste landene må stå fast. Bistanden må rettes mot land som har vilje til å gjennomføre en sunn økonomisk politikk, og ønsker en bærekraftig og demokratisk utvikling. Gjeldssletting, økt adgang til utenlandske markeder, bistand og investeringer er sentrale tiltak for å legge grunnlaget for fattige lands økonomiske, sosiale og demokratiske utvikling.”

31: Du stiller deg positiv til homofile prester.

32: Fylkeskommunene er nødvendige og må opprettholdes. ” Venstre mener det er viktig av hensyn til folkestyret å beholde et folkevalgt regionalt nivå mellom stat og primærkommune, med direkte valg til regionale forsamlinger…Venstre går inn for reformer i organiseringen av lokalforvaltningen...Dagens fylkeskommuner har verken ressurser eller virkemidler til å fungere som effektive tjenesteleverandører og engasjerende demokratiske arenaer. Mye tyder også på at noen fylker er for små og geografisk uhensiktsmessige til å kunne løse oppgavene på en tilfredsstillende måte.”

33: Små kommuner bør slås sammen til større kommuner.

34: Norge bør fortsette å gi skatte- og avgiftslettelser til folk i Nord-Troms og Finnmark. ”Venstre vil videreføre politikken med generelle personrettede virkemidler for å opprettholde bosettingen i Nord-Troms og Finnmark.

35: Vi bør gi mindre statsstøtte til landbruket. ” Venstre ser det som viktig å opprettholde et desentralisert landbruk med variert bruksstruktur og allsidig drift, både av beredskapshensyn og av hensyn til bosetting og levende bygder… Venstre går inn for å vri støtten fra produsert mengde i retning støtte til utnytting av lokale ressurser som arbeidskraft, areal og biologisk mangfold. Offentlige midler skal ikke bidra til vedvarende overproduksjon av visse matvarer.”

36: Tilsetningsstoffer som gir mat bedre farge og konsistens (matsminke) er unødvendig og bør forbys. ” Trygge leveranser av gode og rene matvarer uten bruk av genmanipulering og sprøytemidler bør bli et konkurransefortrinn for norsk matproduksjon både innenlands og på eksportmarkedet.”

37: Toll og importkvoter på matvarer bør oppheves for å få de samme matvareprisene i Norge som i Danmark. ” Venstre vil derfor arbeide for at Norge fortsatt har handlingsrom til å føre en nasjonal landbrukspolitikk i WTO og andre internasjonale avtaler… Samtidig vil landbruket som andre næringer møte stadig nye krav til omstilling og effektivisering, og må innstille seg på økt forbrukerretting og markedstilpassing.”

38: Homofile bør få lov til å adoptere barn. ” Homofile bør på lik linje med andre vurderes som adoptivforeldre.”

39: Norge bør ta seg råd til å bygge en ny opera. ” Venstre støtter bygging av ny opera som et viktig nasjonalt kulturløft.”

40: Toppløsbarer og strippeklubber bør forbys.

41: Aldersgrensen for kjøp av brennevin i Norge bør settes ned fra 20 til 18 år.

42: Det bør være valgfritt om vi vil ha undervisning i sidemål (nynorsk/bokmål).

43: Norge bør ta inn flere innvandrere fra ikke-vestlige land enn vi gjør nå. ” Venstre vil derfor ha en kraftig oppmykning og endring i regelverket for arbeidsinnvandring til Norge…Norge fører fortsatt en streng politikk overfor mennesker på flukt. Venstre vil gå inn for en mer liberal flyktninge- og asylpolitikk…Antall kvoteflyktninger bør økes.”