Utleie og depositum

-Hvor mye kan utleier kreve i depositum, og hvem må betale for opprettelsen av depositumskontoen?

Kort fortalt er depositumet en økonomisk sikkerhet stilt av leieboer til utleier, som skal sikre utleiers rettigheter ved mislighold på leietagers side.

Hvor mye, og hvor skal de oppbevares?

Depositumets størrelse kan ikke være større enn seks måneders husleie, men det kan avtales at depositumet skal endres i takt med endringer i leien.

Depositumet skal settes på en egen bankkonto med vanlige rentevilkår. Rentene er det leier som har krav på.

Depositumet skal være sperret

Så lenge leieforholdet varer kan verken du, eller utleier disponere over beløpet på egen hånd.

Vær klar over at rentene fra depositumskontoen tilhører leietager. Det betyr at leietageren også kan kreve opptjente renter utbetalt fra banken under leieforholdets gang.

Når får du pengene tilbake?

Dersom du ikke har misligholdt leieavtalen skal du som leieboer få pengene tilbake når leieforholdet opphører.

Husleieloven beskriver dette slik: Etter leieforholdets opphør kan finansinstitusjonen med frigjørende virkning utbetale skyldig leie fra kontoen dersom:

  • a) partene skriftlig har avtalt at leien skal godskrives annen konto i den samme finansinstitusjonen og

  • b) utleieren har dokumentert tidspunktet for når betalingsplikten inntrådte og opphørte.

Hvem skal betale regningen for depositumkontoen?

Bankene vil normalt ta et gebyr for å opprette en depositumskonto. Denne kostnaden er det utleier som skal dekke.

Utleieren kan forøvrig kreve at depositumet blir plassert i samme bank som husleien skal betales i.

Når kan utleier ta av depositumet?

Banken må utbetale depositumet hvis den som krever utbetaling kan fremvise skriftlig samtykke fra den annen part, en dom eller annen endelig avgjørelse av kravet.

For at utleier skal ha rett til å bruke depositumskontoen må du som leietager ha misligholdt noen av dine forpliktelser. Eksempler:

  • Du har ikke betalt husleien for en måned
  • Du har ødelagt noen av utleiers møbler - ut over vanlig slitasje
  • Du har unnlatt å vaske ut leiligheten før flytting
Utleier kan ikke trekke mer fra depositumet enn det han har krav på, ut i fra ditt mislighold.

Husk at det er vanlig at leietager og utleier går igjennom leiligheten før den tilbakeleveres. Der kan dere bli enige om hvor mye som skal trekkes fra depositumet. Dersom du som leietager unnlater å reparere, eller å vaske ut, kan utleier kontakte profesjonelle håndverkere eller vaskebyråer og la dem gjøre jobben. Dette blir fort langt dyrere enn om du hadde gjort jobben selv, og regningen for dette vil kunne trekkes av depositumet.

Ved trekk fra depositumskontoen bør dere begge signere på en skriftlig avtale og beholde ett eksemplar hver. Send til slutt en kopi til banken, slik at de kan avslutte kontoen.

Hva hvis leietager krever utbetaling?

Hvis ikke utleier har gitt sitt skriftlige samtykke, skal banken varsle utleieren skriftlig.

Utleieren har da en måneds frist fra mottakelsen av varselet til å dokumentere at hun har reist sak mot leieboeren, eller fremme krav om skyldig husleie. Banken plikter ikke å utbetale depositumet før saken er avgjort.

Kilde: Husleieloven § 3-5