Utdrag fra personregisterloven!

Vi har trålet lovverket for deg. De mest aktuelle paragrafene er merket med fet type.

Kapittel 3. Alminnelige regler om personregistre

§ 6. Registrering av personopplysninger skal være saklig begrunnet ut fra hensynet til administrasjon og virksomhet i det organ eller foretak som foretar registreringen.

§ 7. Alle har rett til å få opplyst hvilke opplysninger om dem selv som lagres eller bearbeides ved elektroniske hjelpemidler. Denne innsynsretten gjelder likevel ikke registre som bare brukes til statistikk, forskning eller generelle planleggingsformål.

§ 8. Dersom et personregister inneholder uriktige eller ufullstendige opplysninger, opplysninger som det ikke er adgang til å ta inn i registeret, eller opplysninger som ikke lenger har betydning, skal opplysningene rettes, slettes eller suppleres såframt mangelen kan få betydning for den registrerte. Har mangelen ført til at det er gitt eller brukt uriktige eller ufullstendige opplysninger, skal det sørges for at feilen så vidt mulig ikke får betydning for den registrerte.
Når det foreligger feil som nevnt i første ledd, kan Datatilsynet gi pålegg om retting, sletting eller supplering av registeret og om tiltak etter første ledd annet punktum.

§ 8a. En person kan kreve sitt navn sperret i et personregister mot bruk til utsending av direkte reklame og liknende publikasjoner.

Kapittel 7. Konsesjonsplikt for adresserings- og distribusjonsvirksomhet


§ 25. Virksomhet som består i å selge eller på annen måte tilby adresser for grupper av personer, eller i å utføre oppdrag for utsending av reklame og andre meddelelser til slike grupper, kan ikke settes i gang før Kongen har gitt samtykke til det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

§ 26. Et register til bruk for virksomhet som er nevnt i § 25 første ledd, kan ikke inneholde
1) opplysninger om rase, eller politisk eller religiøs oppfatning
2) opplysninger om at en person har vært mistenkt, tiltalt eller dømt for straffbart forhold
3) opplysninger om helseforhold eller misbruk av rusmidler
4) opplysninger om seksuelle forhold
5) andre opplysninger om familieforhold enn slike som gjelder slektskap eller familiestatus, formuesordningen mellom ektefeller og forsørgelsesbyrde.

§ 27. Uten hinder av bestemmelsene i § 26 kan foretaket sende meldinger på grunnlag av kunde- og medlemsregistre som stilles til rådighet av oppdragsgiveren. Slike registre må bare nyttes til å sende meldinger om oppdragsgiverens varer eller tjenester o.l., og de kan ikke overlates til andre.

§ 28 Foretaket skal i sine registre slette enhver som ber om det. En registrert kan kreve å få opplyst hvem som er foretakets kilde for registreringen. Gjelder kravet om sletting slikt register som er nevnt i § 27, skal kravet sendes til oppdragsgiveren, som plikter å påse at vedkommende blir strøket som adressat ved seinere bruk av registeret. Den som har satt fram kravet, skal underrettes om videresendingen og om oppdragsgiverens navn.

§ 30. Kongen kan ved forskrift bestemme
1) at §§ 26 til 28 skal gjelde tilsvarende for foretak som i enkeltstående tilfeller påtar seg oppdrag som er nevnt i § 25 første ledd,
2) at visse typer opplysninger ikke skal kunne anvendes for utvalg av adressater ved utsending av meldinger for foretakets egne varer og tjenester o.l., samt at § 28 skal gjelde tilsvarende for slike adresselister.

Kapittel 10. Straff og erstatning


§ 38. Med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler kan den straffes som forsettlig eller aktløst
1) unnlater å innhente samtykke
2) overtrer regler eller vilkår fastsatt
3) bruker opplysninger i strid med reglene
4) unnlater å etterkomme krav fra Datatilsynet
5) unnlater å etterkomme krav om opplysninger etter § 7 eller krav om sletting etter § 28.
6) unnlater å gi melding etter § 19 til den opplysningen gjelder.

Medvirkning straffes på samme måte.

§ 40. Har foretak som driver virksomhet som nevnt i § 13, meddelt opplysninger i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her, eller meddelt opplysninger som viser seg uriktige eller åpenbart misvisende, skal foretaket erstatte det tap som påføres den opplysningene gjelder. Dette gjelder uten hensyn til om det er utvist skyld fra noen som har opptrådt på vegne av eller i tjeneste hos foretaket.

DinSide tar forbehold om trykkfeil i utdraget. Vil du lese hele lovteksten anbefaler vi at du går til Lovdata på nett.