Unngå fellene ved videresalg

Husk at verdsettelsen i arvemeldingen du sender til skattefogden, også blir ansett som inngangsverdien for eiendommen ved et senere salg.

Skal du selge den arvede boligen videre, er det derfor viktig å bruke hodet.

Selger du din bolig etter å ha oppfylt kravene til eier og botid i skatteloven, (kort fortalt: du må ha brukt eiendommen som egen bolig i minst 1 av de 2 siste årene før salget) vil nemlig gevinsten ved salget være skattefri.

Farlig ved videresalg der prisen blir høy

Problemet oppstår der du ikke tenker på dette og verdsetter boligen din for lavt.

Går dette i gjennom hos skattefogden slipper du riktignok med en lav arveavgift, men du vil få en skattesmell ved videresalg hvis ikke kravene til eier og botid er oppfylt.

Differansen mellom det boligen har blitt verdsatt til i arvemeldingen, og den prisen du oppnår ved det reelle salget, vil nemlig bli inntektsbeskattet med 28 prosent. Og det er hele 8%-enheter høyere enn høyeste avgiftssats for livsarvinger.

Gunstig ved videresalg der prisen blir lav

Tilsvarende vil en for høy verdsettelse i arvemeldingen gi grunnlag for et tapsfradrag med 28% av tapsbeløpet som reduksjon i skatt.

Det innebærer at det oppstår et positivt resultat av å betale for mye arveavgift: 8% av for høyt avgiftsgrunnlag blir ren netto for arvingen(e).