Tryll bort store deler av formuen

For noen investeringer kan du ikke trylle bort hele, bare deler av formuen. Tar du opp lån for å kjøpe dem, er dette problemet imidlertid løst, ettersom gjelden da i lang tid vil sikre at formuen skattemessig er forduftet.


Her er de, i skattelovens paragrafer om særlige verdsettelsesregler

§ 4-10. Bolig og andel i boligselskap

(1) Verdien av boligeiendommer, herunder fritidseiendommer, kan settes lavere enn omsetningsverdien.

Foto: Karoline Brubæk Foto: Karoline Brubæk
Foto: Karoline Brubæk Foto: Karoline Brubæk Vis mer


Stortinget har vedtatt at den skattemessige verdien av boliger maksimalt kan settes til 30 prosent av markedsverdien. Kjøper du en boligeiendom eller hytte til en million kontanter du har i banken, er plutselig den skattemessige formuen din redusert med minst 70 prosent.

(2) Verdien av andel i boligselskap som omfattes av § 7-12, settes til andelshavers andel av boligselskapets netto formue.

Verdien av en andel i et borettslag, regnes altså ut i fra maksimum 30 prosent av markedsverdien av eiendommen pluss annen formue i borettslaget minus borettslagets gjeld. Dette blir det ikke store beløp av.

4-12. Aksje, grunnfondsbevis og andel i verdipapirfond

Alle investeringer i vanlige verdipapirer reduserer den skattepliktige formuen med 35 prosent. Begrunnelsen ligger i at en skattyter skal få en slags ”skatterabatt” når investeringen innebærer risiko.

Hvor risikable hver av investeringene nedenfor faktisk er, er imidlertid svært diskutabelt. Her er listen:

(1) Børsnotert aksje verdsettes i alminnelighet til 65 prosent av kursverdien 1. januar i ligningsåret.

Foto: Alloverpress/ Gettyimages/ ShowBizIreland
Foto: Alloverpress/ Gettyimages/ ShowBizIreland Vis mer


(2) Ikke børsnotert aksje verdsettes til 65 prosent av aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før ligningsåret fordelt etter pålydende.

(3) Ikke-børsnotert aksje i utenlandsk selskap verdsettes til 65 prosent av aksjens antatte salgsverdi 1. januar i ligningsåret. Aksjen skal verdsettes etter annet ledd når skattyteren krever dette og kan sannsynliggjøre selskapets skattemessige formuesverdi.

(5) Grunnfondsbevis i sparebank, gjensidig forsikringsselskap, kreditt- og hypotekforening og selveiende finansieringsforetak verdsettes til 65 prosent av kursverdien 1. januar i ligningsåret. Er kursen ikke notert eller kjent, settes verdien til 65 prosent av den antatte salgsverdi.

(6) Andel i verdipapirfond verdsettes til 65 prosent av andelsverdien 1. januar i ligningsåret.

Hvordan du kan trylle bort hele formuen din kan du lese mer om her.

Hvordan systemet for formuesskatt tilgodeser samboere og uansvarlige eiere kan du lese mer om her.