Trær = en tredjedel

For mange er det naboens trær som er den største irritasjonskilden. Det hjelper ikke om treet er aldri så fint hvis det fjerner utsikten og skygger for sola.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Naboloven har en egen paragraf om trær som står på naboens eiendom. Denne kan brukes dersom treet er til større ulempe for deg, enn det er til nytte for naboen:

 • Treet må være til skade eller særlig ulempe for deg.
 • Treet må ikke være særlig viktig for eieren.
 • Treet står nærmere ditt hus, hage, tun eller dyrket jord enn en tredjedel av treets høyde.

  Et tre som er ni meter høyt må altså stå innen tre meter fra din tomt for at denne regelen skal kunne påberopes. Avstanden måles fra treets ytterkant, og høyden på treet måles fra rot til topp.

Merk: Treet kan ikke anses "ulovlig" hvis det f.eks. er mulig å beskjære det slik at ulempene avhjelpes.

Om ikke denne paragrafen passer i ditt tilfelle, kan du også påberope deg paragraf 2.

Nabolovens regler om trær og hekker:

 • § 2. Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går og at noko må reknast for farleg.
 • § 3. Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren, må han ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda.

  Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg etter denne paragrafen. Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova.

 • § 12. Tre, greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom og er nemnande til skade eller ulempe, har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg.

  For tre og greiner gjeld dette berre når varsel er gjeve og dei så ikkje er borttekne innan rimeleg tid.

  Denne føresegna gjeld ikkje for merketre og heller ikkje der det er skog på begge sider av grenselina.

Hva som ligger i "nemnande skade eller ulempe" beror på et skjønn. Er kravet oppfylt kan du uten varsel fjerne røtter, mens du må varsle på forhånd om det gjelder trær og greiner.

Vi anbefaler at du varsler skriftlig, og gir en rimelig tidsfrist slik at naboen får tid til å reagere. Reagerer ikke naboen etter en rimelig tid, kan du selv ta på deg arbeidshanskene.