To av tre astmatikere tar ikke medisin slik de skal

Minst 250.000 nordmenn lider av astma. To av tre astmatikere bruker ikke medisinen slik de skal eller oppsøker ikke lege for behandling. Pressemelding, Oslo, 04.12.2001

To av tre astmatikere tar ikke medisin slik de skal

Pressemelding, Oslo, 04.12.2001

Minst 250.000 nordmenn lider av astma. To av tre astmatikere bruker ikke medisinen slik de skal eller oppsøker ikke lege for behandling. - Hovedårsaken er trolig den kompliserte behandlingen med flere ulike medisiner, forklarer professor Leif Bjermer ved regionssykehuset i Trondheim. Nå lanseres en ny medisin, Symbicort® Turbuhaler® (Budesonid/formoterol), som både lindrer raskt og forebygger i samme dose.

Astmasykdommen varierer over tid. Hittil er den behandlet med opptil tre ulike medisiner som har forskjellig virkemåte og som skal tas til ulike tider. Dette kan være vanskelig for pasientene å forstå og ikke minst etterleve. En undersøkelse viser at bare omlag halvparten av pasientene som får behandling, tar medisinene slik legen har foreskrevet.

- Mange astmatikere ville hatt en betydelig høyere livskvalitet, dersom de hadde fulgt det behandlingsopplegget de hadde lagt opp til sammen med legen, understreker professor Leif Bjermer ved regionssykehuset i Trondheim.

Feil medisin til feil tid
Bjermer påpeker at mange pasienter bruker feil medisin til feil tid. Andre igjen, slutter å ta medisin i perioder når de føler seg bedre. Dermed unnlater de også å ta medisiner med forebyggende effekt og astma-anfallene vender tilbake.
Med den nye og enklere astmamedisinen Symbicort®, kan pasientene ta medisin i takt med at symptomene varierer. Gjennom én inhalasjon daglig, forebygger man både betennelse i luftveien og nye anfall. Behandlingen skal tilpasses den enkelte pasient og medisinen kan tas inntil fire ganger daglig. For de fleste astmatikere, er Symbicort tilstrekkelig for å holde sykdommen i sjakk.

Følger behandlingen
- Mange pasienter synes de har mange medisiner å forholde seg til og følger derfor ikke behandlingsopplegget. Vi har tidligere sett at medisiner med flere egenskaper har en gunstig effekt for pasientenes etterlevelse av behandlingen. En enklere astmabehandling med bare én inhalator å forholde seg til, vil trolig bidra til at flere pasienter tar medisinen slik de skal, sier professor Bjermer. Han understreker at astma er en kronisk sykdom. Pasientene med lettere plager kan likevel klare seg uten medisin i perioder eller kun ta medisin ved behov. Dersom legen ikke gir annen beskjed, må pasientene ta medisin for å forebygge, også i perioder når de føler seg friske.
En annen undersøkelse viser at pasientene faktisk har betydelig oftere anfall enn det legene tror. En av årsakene til dette, kan være at astmatikerne er mer fokusert på å lære når og hvordan de skal bruke medisinen sin, enn å fortelle legen om hvor ofte de har symptomer og anfall.

Liten kunnskap
Mørketallene er store. Norges Astma og Allergiforbund antar at flere titusen nordmenn har astma uten å være klar over det. I tillegg er det minst like mange som er klar over at de har sykdommen, men som unnlater å bruke medisinene slik de skal. Astma synes dessverre å øke både i omfang og alvorlighetsgrad.
Nordmenn generelt har liten kunnskap om sykdommen. Mange tror pustebesvær og tett, slimete hals skyldes dårlig kondisjon, vedvarende forkjølelse eller reaksjoner på tobakksrøyk. For mange er det den kroniske sykdommen astma som er årsaken til plagene.
Også pasientforeningene har store forventninger til denne nye astmamedisinen. Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) og Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) støtter opp om forskning for ny og bedre medisin.
- Nye astmamedisiner som forenkler hverdagen for norske pasienter er viktig og ønskes selvfølgelig velkommen på markedet, understreker generalsekretær Finn Grønseth i LHL.

Redusert livskvalitet
For mange astmapasienter kan hverdagslige gjøremål være en umulighet. Noen er så sterkt rammet at de må holde seg innendørs når pollensesongen er på sitt sterkeste. Andre får sterke reaksjoner i kulda. For barn og unge kan det være en umulig oppgave å delta i kroppsøving på skolen eller med ballspill etter skoletid med venneflokken. De som er rammet hardest, blir også sengeliggende i lange perioder.
- De aller fleste astmatikere kan leve et tilnærmet vanlig liv, dersom de tar medisinene slik de skal, understreker Bjermer. Han anbefaler legebesøk for dem som i en lengre periode har slitt med tung pust eller forkjølelse som ikke gir seg, for å finne ut om dette kan være de første symptomer på astma. Dersom rett diagnose blir stilt og pasientene får den behandlingen de har behov for, vil de fleste få livskvaliteten tilbake og leve et normalt liv.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Professor Leif Bjermer, Lungeavdelingen Regionsykehuset i Trondheim.
Tlf.:73 86 80 00 Mob:900 81 159

Generalsekretær Finn Grønseth, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke.
Tlf.:22 79 93 00 Mob.:917 24 514

Generalsekretær Ørnulf Andresen, Norges Astma og Allergiforbund.
Tlf.:23 35 35 35 Mob.: 951 51 578

Pressekontakt Svein Morten Ertsaas, AstraZeneca.
Tlf.:21 00 64 00 Mob.: 905 97 911

Referanser:
1) G.M Cochrane, R. Horne and P. Chanez Respir Med 1999;93:763-769
2) Bakke P, Gilja ME Haaland Wang IJ, Gulsvik A og Gallefoss F.
Tidsskrift for den Norske Lægeforening 1998;118:2006-10
3) Olav Kåre Refvem m.fl. Astma - slik lege og astmatiker ser det .
Lungeforum. Skandinavisk tidsskrift for lungemedisin; 2001; 11; s.27 ISSN 0803-4079

Fra Atra Zeneca AS
Aktuelle studier viser:
Symbicort® Turbuhaler® (budesonid/formoterol) gir hurtig symptomlindring

Mona Palmquist, seksjonsoverlege, allergiseksjonen, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg 21.11.2001
Fra pro Medico nr 3 2001, gjengitt med tillatelse. Det henvises til godkjent norsk preparatomtale for informasjon om godkjente indikasjoner og dosering.

Regelbunden astmabehandling med inhalerad kortikosteroid (ICS) och tillägg av inhalerad långverkande beta2-agonist (LABA) har dokumenterats vara effektiv med avseende bl a på lungfunktion, astmasymtom, exacerbationsfrekvens och livskvalité (1,2).
Kombinationsbehandling med både ICS och LABA i samma inhalator finns numera tillgängligt, dels i form av salmeterol/fluticasonpropionat (Seretide Diskus) och dels med budesonid/formoterol (Symbicort® Turbuhaler).

Budesonid, steroidkomponenten i Symbicort®, förbättrar lungfunktionen även i låga doser (200 mg/dygn) jämfört med placebo, och har också en exacerbationshämmande effekt (3). Formoterols bronkdilaterande effekt uppnås snabbare än salmeterols, och lika snabbt som salbutamols (dvs inom 1-3 min). Såväl efter formoterol som salmeterol kvarstår en signifikant bronkdilatation fortfarande 12 timmar efter given dos (4,5).
För att bestämma tillslagstiden av Symbicort®, jämförde vi två olika doser av Symbicort® Turbuhaler, 160/4,5mg resp 2x(160/4,5) mg, med en dos Seretide Diskus 50/250mg och placebo i en dubbel-blind, randomiserad, cross-over studie. Efter given dos följdes FEV1 varje minut upp till 5 minuter, sedan vid 7, 10, 15, 30 och 60 min, därefter varje timma upp till 3 timmar.

Trettio patienter med reversibel astma deltog i studien. Huvudvariabeln, det s k onset eller tillslaget, definierades som medel FEV1 under de första 15 min efter inhalation av läkemedlet. Detta mättes som ytan under FEV1-kurvan upp till 15 min, delat med 15 min. Som en alternativ variabel på tillslag mättes även förbättringen av FEV1 vid tidpunkten 3 min, samt antal patienter med >15% ökning av FEV1 över baseline inom 1 timma.

FEV1 förbättrades signifikant efter båda doser Symbicort® jämfört med Seretide, såväl avseende medel-FEV1 under de första 15 min som vid tidpunkten 3 min. Jämfört med Seretide var effekten under 0-15 min efter inhalation 7,1% resp 5,7% bättre för den högre resp lägre Symbicort® dosen, båda pAntalet patienter med en FEV1 ökning på minst 15% från baseline inom 1 timma var 47% efter Seretide, för Symbicort® var antalet patienter 77% och 73% efter den högre resp lägre dosen (fig 1). Figur1: Antall pasienter i prosent med > 15% økning av FEV1 innen en time.Effekten på medelförbättring av FEV1 upp till 3 timmar var signifikant bättre efter de båda Symbicort® doserna jämfört med Seretide och placebo. Vid 3 tim hade FEV1 förbättrats signifikant mer efter den högre Symbicort® dosen jämfört med Seretide, men ingen skillnad sågs mellan Seretide och den lägre Symbicort® dosen.Tidigare studier av formoterol och salmeterol har fastlagt den snabbt bronkdilaterande effekten av formoterol. Formoterol har också godkänts för användning regelbundet och som symtomlindrande läkemedel. Dessutom har formoterol, till skillnad från salmeterol, visats ha en dosrelaterad skyddseffekt hos astmatiker på metakolinutlöst bronkospasm. Detta innebär att formoterol har en högre maximal effekt än salmeterol, om man går upp i dos, vilket betyder att salmeterol är en partiell b2-agonist i relation till formoterol (6). Detta kan vara en förklaring till varför formoterol kan användas som akut symtomlindrande läkemedel vid astma. Den nu aktuella studien har bekräftat att kombinationsprodukten Symbicort® har en snabbare insättande bronkdilaterande effekt jämfört med Seretide. Denna snabbt insättande effekt beror sannolikt på effekter av formoterol, och innebär utifrån ett farmakologiskt perspektiv att Symbicort® skulle kunna användas för symtomlindring vid astma. Studier är dock nödvändiga för att dokumentera klinisk effekt, säkerhet och hälsoekonomiska effekter av detta. Referenser1.Greening AJ, Ind PW, Northfield M, Shaw G. Added salmeterol versus higher-dose corticosteroid in asthma patients with symptoms on existing inhaled corticosteroid. Lancet 1994; 344: 219-224.2. Pauwels RA, Löfdahl CG, Postma DS, Tattersfield AE, O'Byrne P, Barnes PJ, Ullman A. Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbations of asthma. N Engl J Med 1997; 337: 1405-1411.3. Busse WW, Chervinsky P, Condemi J, Lumry WR, Petty TL, Rennard S, Townley RG. Budesonide delivered by Turbuhaler® is effective in a dose-dependent fashion when used in the treatment of adult patients with chronic asthma. J Allergy Clin Immunol 1998; 101: 457-63.4. Seberová E, Andersson A. Oxis (formoterol given by Turbuhaler) showed as rapid an onset of action as salbutamol given by a pMDI. Respi Med 2000 94: 607-11.5. Palmqvist M, Persson G, Lazer L, Rosenborg J, Larsson P, Lotvall J. Inhaled dry-powder formoterol and salmeterol in asthmatic patients: onset of action, duration of effect and potency. Eur Respir J 1997; 10: 2484-89.6. Palmqvist M, Ibsen T, Mellen A, Lotvall J. Comparison of the relative efficacy of formoterol and salmeterol in asthmatic patients. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: 244-249. 15% økning av FEV1 innen en time.Effekten på medelförbättring av FEV1 upp till 3 timmar var signifikant bättre efter de båda Symbicort® doserna jämfört med Seretide och placebo. Vid 3 tim hade FEV1 förbättrats signifikant mer efter den högre Symbicort® dosen jämfört med Seretide, men ingen skillnad sågs mellan Seretide och den lägre Symbicort® dosen.Tidigare studier av formoterol och salmeterol har fastlagt den snabbt bronkdilaterande effekten av formoterol. Formoterol har också godkänts för användning regelbundet och som symtomlindrande läkemedel. Dessutom har formoterol, till skillnad från salmeterol, visats ha en dosrelaterad skyddseffekt hos astmatiker på metakolinutlöst bronkospasm. Detta innebär att formoterol har en högre maximal effekt än salmeterol, om man går upp i dos, vilket betyder att salmeterol är en partiell b2-agonist i relation till formoterol (6). Detta kan vara en förklaring till varför formoterol kan användas som akut symtomlindrande läkemedel vid astma. Den nu aktuella studien har bekräftat att kombinationsprodukten Symbicort® har en snabbare insättande bronkdilaterande effekt jämfört med Seretide. Denna snabbt insättande effekt beror sannolikt på effekter av formoterol, och innebär utifrån ett farmakologiskt perspektiv att Symbicort® skulle kunna användas för symtomlindring vid astma. Studier är dock nödvändiga för att dokumentera klinisk effekt, säkerhet och hälsoekonomiska effekter av detta. Referenser1.Greening AJ, Ind PW, Northfield M, Shaw G. Added salmeterol versus higher-dose corticosteroid in asthma patients with symptoms on existing inhaled corticosteroid. Lancet 1994; 344: 219-224.2. Pauwels RA, Löfdahl CG, Postma DS, Tattersfield AE, O'Byrne P, Barnes PJ, Ullman A. Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbations of asthma. N Engl J Med 1997; 337: 1405-1411.3. Busse WW, Chervinsky P, Condemi J, Lumry WR, Petty TL, Rennard S, Townley RG. Budesonide delivered by Turbuhaler® is effective in a dose-dependent fashion when used in the treatment of adult patients with chronic asthma. J Allergy Clin Immunol 1998; 101: 457-63.4. Seberová E, Andersson A. Oxis (formoterol given by Turbuhaler) showed as rapid an onset of action as salbutamol given by a pMDI. Respi Med 2000 94: 607-11.5. Palmqvist M, Persson G, Lazer L, Rosenborg J, Larsson P, Lotvall J. Inhaled dry-powder formoterol and salmeterol in asthmatic patients: onset of action, duration of effect and potency. Eur Respir J 1997; 10: 2484-89.6. Palmqvist M, Ibsen T, Mellen A, Lotvall J. Comparison of the relative efficacy of formoterol and salmeterol in asthmatic patients. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: 244-249.Antalet patienter med en FEV1 ökning på minst 15% från baseline inom 1 timma var 47% efter Seretide, för Symbicort® var antalet patienter 77% och 73% efter den högre resp lägre dosen (fig 1).

Figur1: Antall pasienter i prosent med > 15% økning av FEV1 innen en time.
Effekten på medelförbättring av FEV1 upp till 3 timmar var signifikant bättre efter de båda Symbicort® doserna jämfört med Seretide och placebo. Vid 3 tim hade FEV1 förbättrats signifikant mer efter den högre Symbicort® dosen jämfört med Seretide, men ingen skillnad sågs mellan Seretide och den lägre Symbicort® dosen.

Tidigare studier av formoterol och salmeterol har fastlagt den snabbt bronkdilaterande effekten av formoterol. Formoterol har också godkänts för användning regelbundet och som symtomlindrande läkemedel. Dessutom har formoterol, till skillnad från salmeterol, visats ha en dosrelaterad skyddseffekt hos astmatiker på metakolinutlöst bronkospasm. Detta innebär att formoterol har en högre maximal effekt än salmeterol, om man går upp i dos, vilket betyder att salmeterol är en partiell b2-agonist i relation till formoterol (6). Detta kan vara en förklaring till varför formoterol kan användas som akut symtomlindrande läkemedel vid astma.

Den nu aktuella studien har bekräftat att kombinationsprodukten Symbicort® har en snabbare insättande bronkdilaterande effekt jämfört med Seretide. Denna snabbt insättande effekt beror sannolikt på effekter av formoterol, och innebär utifrån ett farmakologiskt perspektiv att Symbicort® skulle kunna användas för symtomlindring vid astma. Studier är dock nödvändiga för att dokumentera klinisk effekt, säkerhet och hälsoekonomiska effekter av detta.

Referenser
1.Greening AJ, Ind PW, Northfield M, Shaw G. Added salmeterol versus higher-dose corticosteroid in asthma patients with symptoms on existing inhaled corticosteroid. Lancet 1994; 344: 219-224.
2. Pauwels RA, Löfdahl CG, Postma DS, Tattersfield AE, O'Byrne P, Barnes PJ, Ullman A. Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbations of asthma. N Engl J Med 1997; 337: 1405-1411.
3. Busse WW, Chervinsky P, Condemi J, Lumry WR, Petty TL, Rennard S, Townley RG. Budesonide delivered by Turbuhaler® is effective in a dose-dependent fashion when used in the treatment of adult patients with chronic asthma. J Allergy Clin Immunol 1998; 101: 457-63.
4. Seberová E, Andersson A. Oxis (formoterol given by Turbuhaler) showed as rapid an onset of action as salbutamol given by a pMDI. Respi Med 2000 94: 607-11.
5. Palmqvist M, Persson G, Lazer L, Rosenborg J, Larsson P, Lotvall J. Inhaled dry-powder formoterol and salmeterol in asthmatic patients: onset of action, duration of effect and potency. Eur Respir J 1997; 10: 2484-89.
6. Palmqvist M, Ibsen T, Mellen A, Lotvall J. Comparison of the relative efficacy of formoterol and salmeterol in asthmatic patients. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: 244-249.