Telefonaksjon mot Barne- og Familiedepartementet

Foreningen 2 Foreldre forsøker i en telefonaksjon mandag 14. desember å sette fokus på en norsk barnelov som foreningen mener er svært urettferdig og som vanskeliggjør rollen som pappa etter samlivsbrudd.

Foreningen 2 Foreldre oppfordrer mandag medlemmene og andre om å delta i en dugnad for å få svar fra de politiske og byråkratiske myndigheter i Barne- og Familiedepartementet.

- Tillitsvalgte i foreningen får utallige reaksjoner fra mennesker som er fortvilte og frustrerte over det norske barnelovssystemet, sier leder i foreningen Rune Rækken til DinSide.

- Vårt mål er å synliggjøre for BFD at det er mange som er opptatt av skjevhetene i barnelovssystemet i Norge, sier Rækken.

Fra klokken 1000 til 1500 ønsket foreningen at flest mulig ringte departementet for å få svar på spørsmål som har med urimelighetene i barneloven å gjøre. Blant spørsmålene som foreningen ønsket å få svar på var:

  • Fedre som ikke er gift får etter barneloven ikke foreldreansvar for sine barn uten at mor samtykker til dette. Denne bestemmelsen er i strid med likestillingsloven (som forbyr forskjellsbehandling av menn og kvinner) og barnekonvensjonen (som slår fast at barn ikke skal diskrimineres). Hvorfor får ikke far foreldreansvar automatisk når farskapet er fastslått?
  • Svært mange barn opplever at foreldrene bosetter langt fra hverandre. Dette medfører ofte store reisekostnader for barn. Barneloven slår fast at disse utgiftene skal bæres av "samværsforelderen" uavhengig av om det er den som har omsorgen som flytter. Hvorfor deles ikke reisekostnadene?
  • Samværsretten og omsorgsretten har helt ulik beskyttelse i norsk rett. Dersom foreldrene ikke har fått fastsatt omsorgsløsningen gjennom fylkesmann eller domstol, finnes ingen rettslig beskyttelse av samværsretten. Dette betyr at avtaler inngått mellom foreldrene ikke
    medfører sanksjonsmidler for den som har rett til samværdersom "bostedsforelderen" bryter avtalen. BFD har feilrapportert om samværsrettens beskyttelse til tilsynskomiteen for FNs Barnekonvensjon. Hvorfor gis ikke samværsretten rettslig beskyttelse på lik linje medomsorgsretten?
- Vi feiret for kort tid siden at verdenserklæringen om menneskerettigheter fylte 50 år. Men hva er det egentlig vi feirer?, spør Rækken og peker på flere juridiske og økonomiske skjevheter som går på bekostning av mannens rolle som far
  • 50.000 norske barn får ikke treffe begge foreldrene sine

  • halvparten av norske barn fødes uten juridiske bånd til faren sin

  • FNs barnekonvensjon er ikke foreslått innarbeidet i norsk lov

  • den ene forelderens rett til å flytte med barna fratar i praksis barna en av foreldrene sine

  • barnelov- og bidragssystemet oppfordrer ikke til vedvarende omsorg fra begge foreldre ved foreldrebrudd
- Barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland sier at farsrollen er i endring, og at forsørgerfaren er byttet ut med en omsorgsfar som tar del i barnas hverdag. Men dette gjelder bare så lenge barn, mor og far utgjør en kjernefamilie, hevder Rækken. - Når mor og far finner ut at de ikke vil fortsette sitt samliv, åpner barnelovsystemet for at far fritt kan skvises ut av barnas liv, om det behager mor. Dette til tross for at barna er født med en menneskerettighet til å ha regelmessig kontakt med begge foreldre, som det også er stadfestet i FNs barnekonvensjon.
Rækken spør seg hvorfor er norske ministere er mye mer opptatt av å predike menneskerettigheter i utlandet enn å feie for egen dør?

At mange er opptatt av Rækkens problemstillinger fikk DinSide erfare da vi prøvde å få kontakt med noen i Barne- og familiedepartementet i løpet av mandagen. Pågangen av innringere må ha vært stor. – Telefonen har ikke stått i dag, sier en dame DinSide til slutt får på andre enden av tråden. Og når hun prøver å sette oss over til juristavdelingen eller til noen i den politiske ledelse møter vi den store veggen. Vi får endelig snakke med en ansatt i departementets informasjonsavdeling, men hun ber oss om å fakse eventuelle forespørsler da ingen er ledig til å svare over telefon.