Tapsfradrag?

Den magre trøsten får være at de som ikke får nyte godt av den såkalte skattelempen, riktignok på sikt, likevel vil kunne redusere tapet sitt.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Etter at denne "oppkjøps"-skatten er betalt, vil nemlig skattleggingen av aksjene skje etter de vanlige reglene.

Skatteplikt vil da oppstå ved ny realisasjon, f.eks. ved salg av aksjen. Inngangsverdien på aksjene vil da være den verdien aksjene fikk på oppkjøpstidspunktet, og blir salgssummen lavere enn dette, vil du ha krav på tapsfradrag.

For de som i dag må selge aksjene til gi-bort pris for å betale skatten, vil dette uansett være en fattigmannstrøst.

Merk:
For å forenkle eksempelet har vi ikke tatt hensyn til RISK-reglene her.

RISK står for ”Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital”, og formålet er å hindre dobbeltbeskatning av selskapsinntekt. Dette gjøres ved at inntekt som er blitt beskattet på selskapets hånd, inngår i aksjegevinsten på aksjonærens hånd.

RISK-reglene kommer altså først inn ved realisasjonen, og berører derfor kun størrelsen på gevinsten eller tapet.

Her kan du lese mer om RISK-reglene i praksis.