Svangerskaps- og Fødselspenger. Tvillinger? Tidskonto?

Svangerskapspenger

Er du gravid, og jobber i et miljø som kan være risikofylt for deg og barnets ve og vel, kan du ha rett til svangerskapspenger i perioden før du eventuelt får fødselspenger.

Tror du at du faller inn i denne gruppen bør du kontakte Arbeidstilsynet.

De vil fortelle deg om din arbeidsplass blir regnet som "risikofylt" i henhold til lov eller forskrift.

Når har du krav på fødselspenger?

Mammaen må ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene før hun begynner sin stønadsperiode.

Faren har som hovedregel ingen selvstendig rett til fødselspenger, den er avledet av morens rett. Han må likevel ha hatt inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene før hans del av stønadsperioden starter.

Alminnelige regler:

 • Stønadsperioden er til sammen 42 uker med 100 prosent lønn, eller 52 uker med 80 prosent lønn.

 • Pappakvoten. Fire uker av stønadsperioden er i utgangspunktet forbeholdt barnets far, dersom han fyller de generelle vilkårene. Faren kan etter bestemte vilkår benytte mer av stønadsperioden enn disse fire ukene.

  Den som er alene om omsorgen for barnet, vil som hovedregel få hele stønadsperioden.


 • Vanligvis er fødselspengene for arbeidstakere lik full lønn for inntekt opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

  Det du tjener over 6*G får du altså ikke dekket. Sørg derfor for å ha en klausul i din arbeidskontrakt om at din arbeidsgiver skal dekke spriket fra 6*G og opp til 100 prosent lønnsdekning. (Folketrygdens grunnbeløp er på 46.950 kroner fra 1. mai 1999.)

Tvillinger?

Hva er vel bedre enn å slå to fluer i en smekk? Husk imidlertid at jo flere barn, jo større blir utgiftene. Resultatet er at du har krav på utvidet støtte fra det offentlige.

Stønadsperioden forlenges med fem uker for hvert ekstra barn hvis du tar ut 100 prosent lønn, eller med syv uker for hvert ekstra barn hvis du tar ut 80 prosent lønn.

Tidskonto

Husk at du kan velge å ta ut en del av stønadsperioden for fødselspengene som tidskonto. Det betyr at du kan kombinere delvis uttak av fødselspenger, med nedsatt arbeidstid.

På denne måten kan du altså forlenge stønadsperioden, samtidig som du kan begynne å gjenoppta arbeidet.

Hvordan får du avtale om tidskonto?

Avtale om tidskonto inngås mellom deg og arbeidsgiver. Dere må begge fylle ut et skjema som dere får hos Trygdekontoret. Det finnes også et eget skjema for deg som er selvstendig næringsdrivende.

Skjemaet skal blant annet inneholde opplysninger om når du skal tilbake på jobb, og hvor mye du skal jobbe. Skjemaet må signeres av deg og arbeidsgiver.

Når kan du benytte deg av tilbudet om tidskonto? Det er visse perioder som ikke kan "røres" av en avtale om tidskonto:

 • De tre siste ukene av terminen

 • De første seks ukene etter fødselen

 • Og de fire fedreukene
En avtale om tidskonto må vare i minst 12 uker, og kan kun endres når særlige forhold inntrer:
 • Hvis arbeidsforholdet opphører

 • Hvis omsorgsansvaret bortfaller

 • Hvis du blir gravid, eller adopterer på nytt

 • Hvis andre "særlige forhold" inntreffer
Kontakt Trygdekontoret for nærmere informasjon.