Storebrand

Hvem kan forsikres?

 • Barneforsikring hos Storebrand kan du tegne for barn i alle aldre inntil de er fylt 17 år, og den kan beholdes inntil de er 26 år.
 • Forsikrede barn under ett år får utvidet forsikringen sin fra fylte ett år. Det som da legges til er uføreforsikring og dødsfallsforsikring ved sykdom, samt utbetaling av dagpenger ved lengre sykehusopphold (utover 14 dager). Derfor er måneds-prisen i det første leveåret heller ikke mer enn 45 kroner per måned.
Hva dekkes?
 • Alvorlige sykdommer. For eksempel kreft, leddgikt, sukkersyke og multippel sklerose. Utbetaling er 250.000 kroner kontant, sålenge barnet lever 30 dager etter at sykdommen ble påvist. Barnet må heller ikke ha hatt symptomer på noen av sykdommene før avtalen ble inngått eller i løpet av de 3 første månedene etterpå.
 • Invaliditet etter ulykkesskader. Utbetaling er 1.000.000 ved 100 prosent invaliditet, og tilsvarende mindre ved lavere invaliditetsgrad.
 • Uførhet.Hvis barnets evne til å utføre lønnet arbeid faller helt eller delvis bort på grunn av varige følger av sykdom eller ulykke, utbetales 400 000 kroner som en engangssum. Beløpet utbetales dersom den erhvervsmessige uførheten blir bedømt til minst 50 prosent og anses varig etter reglene i folketrygden. Denne bedømmelsen skjer tidligst når barnet fyller 18 år.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Uførepensjon. Barneforsikringen omfatter også en uførepensjon, det vil si et beløp som utbetales månedlig til "barnet" fyller 67 år. Vilkåret er at barnets evne til å utføre lønnet arbeid er redusert med 50 prosent eller mer, med varig virkning. Den månedlige utbetalingen er 3.333 kroner ved 100 prosent varig ervervsmessig uførhet, og reduseres tilsvarende ved redusert uføregrad ned til 50%.

  Alle beløp inflasjonsjusteres årlig. Hvis barnet får rett til månedlig utbetalt uførepensjon, beholdes denne pensjonsinntekten uten at det kreves innbetaling av premie i utbetalingstiden.

 • Behandling etter ulykkesskader. 50.000 kroner mot kvittering for utgifter. For eksempel tannskader, det er en egenandel på 1000 kroner.

 • Lengre sykehusopphold 400 kroner per døgn for sykehusopphold utover 14 dager. Maksimalt 146 000 kroner for samme sykdom eller innleggelsesårsak.

 • Dødsfall. 50.000 kontant.

 • Graden av uførhet for barn fastsettes etter regler fra det offentlige når barnet blir 18 år. Uførepensjon utbetales til fylte 67 år uten noe krav om premieinnbetaling i utbetalingsperioden.
Prisen for Barneforsikring er 45 kroner per måned fra barnet er 0 til 1 år, fra 1-16 år er prisen 99 kroner per måned for full forsikring.

Storebrands hjemmeside