Store forskjeller i psykiatrien

Det er fortsatt store geografiske forskjeller ved bruk av tvang innen psykisk helsevern i Norge. Mange som blir tvangsinnlagt har ikke egen bolig og har dårlig økonomi.

Det er en ny rapport fra SINTEF, på oppdrag av Statens helsetilsyn, som har undersøkt bruk av tvang i psykisk helsevern, med og uten døgnopphold. Pasienttellingene fra 2003/2004 er blitt analysert.

Rapporten viser at det fremdeles er store geografiske forskjeller og at tvangsbruk varierer fortsatt mye mellom helseregioner og helseforetak.

- De store geografiske og institusjonsvise forskjellene i tvangsbruk som er påvist i denne undersøkelsen beror neppe på forskjeller i pasientgrunnlaget alene. Helsetilsynet vil derfor følge opp resultatene, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

I Asker og Bærum tvangsinnlegges dobbelt så mange pasienter i døgninstitusjon i forhold til resten av landet, og tolv ganger så mange som på Helgeland.

I rapporten går det også frem at på landsbasis ble 0,36 person per 10 000 innbygger i døgninstitusjon tvangsbehandlet med annet enn legemidler.

Uten egen bolig
Rapporten viser i tillegg at 43 prosent av pasientene som ble innlagt under tvang med døgnopphold ikke har egen bolig. Pasientene som det ble benyttet tvunget psykisk helsevern overfor hadde i tillegg dårligere økonomi og utdannelse, samt svakere sosial tilknytning enn pasienter som ble behandlet frivillig.

Slik behandler du sosial forbi.

Blant pasientene som var blitt tvangsbehandlet var det flere menn, yngre, ugifte og uføretrygdede enn blant de som ikke hadde blitt tvangsbehandlet.

Dette kan tyde på at bruk av tvang henger sammen med fattigdomsproblematikk og bostedsløshet, skriver Sintef på sine hjemmesider.

Helsetilsynets vurderinger og anbefalinger er presentert i publikasjonen "Tvang i psykisk helsevern".

 

Mozon.no, 02.03.2006