Stoler på ekspertene

Kvinnelige leger henviser oftere sine pasienter til spesialister. Tar kvinnene legejobben mer alvorlig?

- Det ser ut til at de som bruker kvinnelige leger og leger over 60 år, noe oftere blir henvist videre. Resultatene tyder på at kvinnelige leger har en annen tilnærming til legeyrket enn sine mannlige kolleger, skriver statistikkrådgiver Jon Erik Finnvold i Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Han har sett på sammenhengen mellom henvisninger og kjønn og alder hos norske leger. Rapporten som er publisert i siste utgave av magasinet Samfunnsspeilet konkluderer også med at årsaken kan være at kvinnelige leger har mindre klokketro på sine egne diagnoser.

- Selv om litteraturen om dette ikke er entydig og det er metodiske problemer heftet ved tolking av kjønnsforskjeller, kan det se ut til at toleransen for diagnostisk tvil hos kvinnelige leger er mindre enn tilfellet er for mannlige leger, skriver Finnvold.

Små forskjeller
Tom Sundar er leder i Legeforeningens likestillingsutvalg og synes det virker pussig om kvinnelige leger skulle stole mindre på sine egne diagnoser.

- Kvinnelige leger tar godt vare på pasientene sine, og er grundige og samvittighetsfulle i jobben sin. Men om de er grundigere enn menn eller gjør jobben sin annerledes, har jeg ingen grunn til å spekulere på.

- Og selv om kvinner henviser oftere, betyr jo ikke det at de har tvil til sine egne diagnoser, sier Sundar til Mozon.

Han mener at kvinnelige leger oftere har tyngre pasienter med mer sammensatte problemstillinger, og at dette kan være med på å forklare forskjellen i henvisninger til spesialist.

Legen mener også at de nye tallene fra SSB ikke betyr at du bør tenke deg om på ny i valget av fastlege.

- Valget av lege handler jo om mange ting, men kanskje aller mest om kjemi mellom lege og pasient og tilgjengelighet til legen. Mange steder i landet kan man jo ikke velge så fritt mellom leger som i storbyene, og legens kjønn bør ikke ha noen stor betydning for valget, sier Sundar.

Fattig og syk
Tallene fra SSB viser også at lavt utdannede pasienter henvises til spesialister i langt mindre grad enn andre. Undersøkelsen tar her hensyn til at lavt utdannede grupper har generelt dårligere helse enn andre.

Forskerne forklarer funnet med undersøkelser som viser at middelklassen er mer sensitive for sykdommene sine, har lettere for å få dem diagnostiserte og oppgir et bredere spekter av sykdommer enn tilfellet er for arbeiderklassen, skriver Dagens Medisin.

 

Mozon.no, 13.06.2006