Tjener du 400.000 i 2000? Da får du mange tusen i skattelette.
Tjener du 400.000 i 2000? Da får du mange tusen i skattelette.Vis mer

Statlig millenniumgave til deg!

Et utvalg har akkurat levert rapporten om "flatere skatt" til Finansdepartementet med forslag til nye skatteregler. Dersom regjeringen ønsker, kan utvalgets anbefalinger få virkning fra ligningsåret 2000. DinSide har tallene som viser hva endringene vil bety for deg.

DinSide har sett nærmere på Finansdepartementets utredning om flatere skatt. Hovedformålet med utredningen har vært å kartlegge mulige fordeler og ulemper ved et flatere skattesystem som reduserer forskjellen mellom marginalskatten på arbeids- og kapitalinntekter. Dersom regjeringen vil kan skatteutvalgets vurderinger trå i kraft for inntektsåret 2000.

Utvalget har laget seks forskjellige modeller. En sterk begrensning i utvalgets arbeidet har vært at forslag til eventuelle omlegginger ikke må føre til endrede skatteinntekter for det offentlige. Etter samtaler med flere medlemmer av utvalget har vi valgt å konsentrere oss om modell nummer fem. Ifølge utvalgsmedlemmene er det denne som stemmer best overens med hensyn til utvalgets opprinnelige mandat og konklusjoner..

  De viktigste endringene i modellen sammenlignet med dagens skatteregler er: (hele modellen finner du nederst på siden)

 • Satsen for utregning av alminnelig inntekt/kapitalinntekt, renteinntekter/rentefradrag økes fra dagens 28 prosent til 30 prosent.
 • Reduksjon av toppskatten fra 9,5 til 4,5 prosent. (innslagspunkt 248.000 kroner)
 • Satsen for utregning av minstefradrag øker fra 20 prosent til 29 prosent. Maksimum minstefrdarg øker fra 32.600 kroner til 38.500 kroner.
 • Klassefradrag 2 fjernes.
Og dette blir konsekvensene for deg:

Mer eller mindre skatt i 2000?
Din inntektRenteutgifter*Endring i skatt
20000001.078,-
20000035000378,-
25000001.978,-
250000437501.103,-
3000000-698,-
30000052500-1.748,-
4000000-7.898,-
40000070000-9.298,-
Utregningene ved inntekt uten rentefradrag er foretatt av finansdepartementet. Beregninger med rentefradrag er foretatt av DinSide (for å kunne regne ut dette har vi anslått den gjennomsnittlige effektive renten på både bolig- og studielån i år 2000 til 7,0 prosent. Renteutgiftene er beregnet ut i fra samlede lån tilsvarende 2,5 ganger lønnsinntekten)

Artikkelen fortsetter under annonsen

Som du ser viser tabellen hva skatten blir med og uten netto renteutgifter for hver inntekt. Har du en lønn om to år på 400.000 kroner skal du betale 7.898 kroner mindre i skatt enn i dag. Har du lån på 2,5 ganger lønnsinntekten (én million kroner) blir skattebesparelsen 9.298 kroner.

...nok til et skikkelig "milleniumfyrverkeri".

Ønsker du å lese hele rapporten om flatere skatt går du til hjemmesiden til finansdepartementet

Modell fem - alle endringene i forhold til 1998-regler:

  Følgende fradrag avvikles:
 • Fagforeningskontingent

 • Beløpsgrensen for å få innvilget reisefradrag heves til 15 000 kroner

 • BSU-ordningen

 • Klasse 2 i inntektsbeskatningen oppheves og 2/3 av provenyet benyttes til å heve den generelle satsen i barnetrygden med 1 120 kroner pr. barn. Resten benyttes til å øke minstefradraget.

 • Særfradraget for alder og uførhet, og lettere nedsatt ervervsevne
  Det gjøres følgende endringer av minstefradraget:
 • Nedre grense i minstefradraget oppheves

 • Satsen utgjør 29 pst av lønns- og pensjonsinntekter begrenset opp til 38 500 kroner

 • Nettoinntektsgrensene i skattebegrensningsregelen for pensjonister settes til 65 000 kroner for ugifte og 100 000 kroner for ektepar.
  Endringer i satsstrukturen:
 • Satsen på alminnelig inntekt settes til 30 pst.

 • Toppskatt på 4,5 pst for personinntekt over 248 000 kroner. Det illegges samme toppskattesats for skattytere i Finnmark og Nord-Troms som for resten av landet.

 • Den ekstra arbeidsgiveravgiften på 12,5 pst for lønn over 16 G er fjernet.