Togpendlere med lang reisevei betaler mindre for reisen i 1999
Togpendlere med lang reisevei betaler mindre for reisen i 1999Vis mer

Staten betaler din arbeidsreise!

Nye skatteregler i år gjør at pendlere som reiser kollektivt og med lang reisevei får redusert reisekostnadene betraktelig. Det samme gjelder pendlere som går sammen om å kjøre bil. Pendlere som kjører alene i bil får derimot økte reiseutgifter.

Som ventet vedtok Stortinget regjeringens forslag til endring av reglene for beregning av fradrag for reiser mellom hjem og arbeid. Nå kan du trekke fra 1,40 kroner per kilometer reisevei – uansett reisemåte.

Tidligere kunne pendlere som benyttet bil trekke fra 1,95 kroner per kilometer pluss bompengekostnader. Pendlere som reiste kollektivt måtte nøye seg med å føre opp faktiske billettutgifter.

De nye reglene er spesielt gunstige for to grupper pendlere. De med ekstra lang vei til jobben og som velger kollektiv transport og pendlere som går sammen om å bruke bil. For enkelte av disse medfører de nye skattereglene at arbeidsreisen nærmest blir gratis.

Rimelig å reise kollektivt

Pendlere som har lang reisevei og som velger kollektivtransport kan fra i år utgiftsføre 1,40 kroner per kilometer reisevei. Vi har sett på hva dette betyr for pendlere med Vestfoldbanen (en av landets mest trafikkerte pendlerstrekninger).

Tar vi hensynet til bunnfradraget på 7.000 kroner og fradragssatsen på 28 prosent (ikke 29 prosent som foreslått av regjeringen) blir regnestykket følgende:

Billig for pendlere som reiser kollektivt
ReiseruteAvstand tur-returPris rimeligste månedsbillettÅrskostnad (11 billetter)Effektivt skattefradragEffektiv kostnad per måned
Tønsberg-Oslo200 km2.040,-22.440,-16.072,-579,-
Sandefjord-Oslo258 km2.340,-25.740,-21.301,-404,-
Larvik-Oslo296 km2.530,-27.830,-24.727,-282,-
Skien-Oslo324 km2.680,-29.480,-27.251,-203,-

To millioner nordmenn har reiseutgifter mellom hjem og arbeid. Ikke alle disse har interesse av fradragsreglene – noe bunnbeløpet på 7.000 kroner sørger for. Dette tatt i betraktning er det allikevel hele 550.000 skatteytere som ifølge Finansdepartementet har rett til redusert skatt (reiseutgifter som overstiger 7.000 kroner)

Kompiskjøring aller best

Pendlere som får godkjent fradrag for utgifter til bruk av bil mellom hjem og arbeid må i år se i øynene at fradragssatsen per kilometer faller fra 1,95 øre per kilometer til 1,40 kroner per kilometer.

I Finansdepartementets begrunnelse for å senke bilfradraget kan vi lese:

”Opplysningsrådet for veitrafikk anslår de variable kostnader ved bilbruk i 1997 til 1,05-1,59 kroner per km (10,50-15,90 kroner per mil) avhengig av bilens størrelse og årlig kjørelengde. Som variable utgifter er da ansett bensin, olje, dekk, service, vedlikehold og reparasjoner. I tillegg kan det være enkelte andre variable kostnader, f eks økt forsikringspremie ved økt kjørelengde”

Vi setter for enkelhets skyld de variable kostnadene til noe midt i mellom - 1,32 kroner - og får da følgende regnestykke:

Dyrt med "matpakkekjøring"
ReiseruteAvstand tur-returVariable bilkostnader per reiseÅrskostnad (230 reiser)Effektivt skattefradrag 1 personEffektiv kostnad
Tønsberg-Oslo200 km264,-60.720,-16.072,-44.648,-
Sandefjord-Oslo258 km341,-78.329,-21.301,-57.028,-
Larvik-Oslo296 km391,-89.866,-24,727,-65.139,-
Skien-Oslo324 km428,-98.366,-27.251,-71.115,-
De aktuelle strekningene er tilfeldig valgt.

Vi ser at å kjøre alene i bilen blir ekstremt dyrt sammenlignet med å reise kollektivt. Men hva hvis matpakkekjøreren får med seg to arbeidskollegaer? Da ser regnestykket adskillig lysere ut fordi alle tre får det samme effektive skattefradraget. Vi forutsetter da at passasjerene gir sine skattefradrag til bileieren.

Rimelig med "kompiskjøring"
ReiseruteAvstand tur-returVariable bilkostnader per reiseÅrskostnad (230 reiser)Effektivt skattefradrag 3 personerEffektiv kostnad
Tønsberg-Oslo200 km264,-60.720,-48.216,-12.504,-
Sandefjord-Oslo258 km341,-78.329,-63.903,-14.426,-
Larvik-Oslo296 km391,-89.866,-74.181,-15.685,-
Skien-Oslo324 km428,-98.366,-81.753,-16.613,-
De aktuelle strekningene er tilfeldig valgt.

Vi ser at dersom tre pendlere reiser strekningen Tønsberg-Oslo i samme bil så blir de reelle kostnadene per person kun 4.168 kroner. Det er faktisk mindre enn det en kollektivreisende må ut med (6.369 kroner).

Reisevei og reisetid

For at utgifter til arbeidsreiser skal gi skattefradrag er det en forutsetning at utgiftene er større enn 7.000 kroner per år. I tillegg krever skattereglene at avstanden mellom hjem og arbeid er på minimum 2,5 kilometer hver vei. Fradrag kan likevel innrømmes for kortere strekninger når dette er rimelig på grunn av uførhet, alder eller helbredstilstand.

Hvis vilkårene for fradrag er oppfylte, vil det være utgiftene ved bruk av rutegående transportmiddel som anses som nødvendige utgifter. Fradrag beregnes på grunnlag av månedskort eller andre rabattordninger. Dersom det ikke går rutegående transportmiddel på strekningen, og avstanden er minst 2,5 km hver vei, kan det innrømmes fradrag for bruk av egen bil etter standardsatser som fastsettes årlig av Skattedirektoratet.

Det innrømmes videre fradrag for utgifter til bil på hele reisestrekningen når skattyter faktisk bruker bil og minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • bruk av egen bil medfører at den daglige reisetiden blir to timer kortere enn ved bruk av rutegående transportmiddel
  • avstanden fra siste rutegående transportmiddel fram til arbeidsstedet er minst 2,5 km
  • utgifter til bruk av bil på hele strekningen mellom hjem og arbeidssted fører til et lavere fradrag enn kombinert bruk av bil og rutegående transportmiddel
- Nå er riktignok den endelige utformingen av reglene ennå ikke helt klarlagt, sier statssekretær Endre Skjørestad i Finansdepartementet til DinSide.

På bakgrunn av tilbakespill fra enkelte pendlere vurderer departementet om pendlere som benytter bil skal få fradrag for enkelte bompengekostnader/fergebilletter i tillegg til standardsatsen på 1.40 kroner per kilometer.

Ønsker du å vite mer om temaet skatt og arbeidsreiser bør du lese følgende:

Finansdepartementets vedtatte budsjettforslag

1432 TARGET="_top">DinSides artikkel ”Kontantstøtte til pendlere”

Skatteetaten om reiseutgifter