SSB om renten

Her forklarer SSB hvorfor renten ikke skal så mye opp som andre aktører forventer.

Faller i Euro-området

- Når vi lager våre renteprognoser, tar vi på kort sikt inn over oss hva Norges Bank sier. I de mer langsiktige prognosene, og dersom våre prognoser for den økonomiske utviklingen avviker fra Norges Banks prognoser, forsøker vi å anslå hva de vil gjøre hvis det viser seg at økonomien utvikler seg slik vi tror, sier Torbjørn Eika i SSB, og legger til:

- Vi la i vår forrige konjunkturrapport til grunn en relativt svak konjunkturutvikling hos våre handelspartnere i tiden framover, og at styringsrenta i euro-området ikke vil bli satt ytterligere opp, men derimot falle med 0,5 prosentpoeng mot slutten av året og inn i neste år.

- Med våre antagelser om at norske styringsrenter vil øke med 0,5 prosentpoeng i løpet av første halvår, innebærer det at norske kroner vil styrke seg. Dette vil i så fall bremse inflasjonsøkningen som følger av presset i norsk økonomi. I våre beregninger innebærer dette videre at nedgangen i arbeidsledigheten stopper opp gjennom året og at aktivitetsveksten reduseres.

Tror på sterk krone

Opp, opp, rentehopp

  1. SSB om renten


- Alt i alt mener vi da at renteforutsetningen vår er et sannsynlig utfall i avveiningen mellom å få inflasjonen opp på målet og stabilisere den realøkonomiske utviklingen. Det er også verdt å merke seg at virkningen på norsk økonomi av renteøkningene som Norges Bank har i sine prognoser, virker om lag like innstrammende på aktivitetsnivået i Norge som renteøkningen vi har i vår prognosebane, selv om vi altså tror på færre rentehevninger. Årsaken til dette er at mens Norges Bank har lagt til grunn uendret kronekurs, tror vi kronekursen vil styrke seg som følge av økt renteforskjell mot euroområdet, avslutter Eika.

Artikkelen fortsetter under annonsen