Slik velger du barneforsikring

Vi er skeptiske til verdien av dagens barneforsikringer, men skal du absolutt ha en, kan du i alle fall velge den minst risikable. Her er våre råd til deg som vil ha barneforsikring.


Det aller første du må gjøre når du vurderer en barneforsikring, er det samme som du bør gjøre med alle forsikringer, nemlig:

Glem små beløp
De fleste barneforsikringspakkene inneholder et knippe mindre summer, ofte cirka 60.000 kroner, som utløses ved død eller ulykke. Slike mindre summer er innenfor de flestes rekkevidde hvis det aller verste skulle skje, og berettiger ikke til å tegne en forsikring som koster over tusen kroner i året.

Se derfor bort fra småsummene når du vurderer hvilken forsikring du skal velge.

100 prosent umulig?

Den store summen som loves utbetalt hvis det verste skulle skje, er i de aller fleste tilbudene knyttet til at barnet blir 100 prosent medisinsk invalid. Hos de fleste selskapene ligger beløpet som da skal utbetales rundt 1,5 til 2 millioner kroner.

Skulle invaliditetsgraden vise seg lavere enn 100 prosent, skal kunden få utbetalt den andelen av summen som invaliditetsgraden tilsier: ved 50 prosent invaliditet utbetales 50 prosent av summen, og så videre.

To diagnoser


Det skal svært mye til for å få utbetalt disse beløpene, skal vi gå etter tabellene i forskrift om menerstatning ved yrkesskade, som selskapene bruker til å fastsette graden av invaliditet.

I vår gjennomgang fant vi bare to diagnoser som kvalifiserte til en erklæring om 100 prosent invaliditet, og dermed hele beløpet utbetalt:

  • "Totalt synstap", og "total eller subtotal døvhet, medfødt eller ervervet så tidlig at talen er uforståelig i samkvem med andre og ordforrådet er utilstrekkelig."
Forskriften er forøvrig svært streng med å dele ut prosenter. Blant annet kvalifiserer diagnosen "demens - tydelig mental og kognitiv svikt og problemer med å kunne fungere i dagliglivet" bare til en invaliditetsgrad på 45-59 prosent, og dermed bare halve beløpet utbetalt, i forhold til beløpene som markedsføres.

Vi nevner videre:
"Alvorlige forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen med så store atferdsavvik at det medfører ulemper for pasienten selv så vel som for omgivelsene" gir invaliditetsgrad mellom 35 og 54 prosent.

"Betydelig nedsatt funksjon i hele columna (ryggsøylen) med sterke smerter og nedsatt bevegelighet etter brudd og andre alvorlige skader" - invaliditetsgrad 30-40 prosent.

"Amputasjon begge håndledd" - 75 prosent

Ikke en gang epilepsi med "Hyppige, alvorlige anfall (tonisk-kloniske anfall eller komplekse partielle anfall) på tross av optimal terapi, med behov for regelmessig og daglig tilsyn eller pleie" kvalifiserer til å få mer enn 70 til 90 prosent av engangssummen utbetalt.

Forsiktige leger

I tillegg til at det er svært lite sannsynlig at en diagnose vil gi en utbetaling av noen betydning, kan det vise seg svært vanskelig å få en legeerklæring som utløser noe som helst.

Norske barneleger er nemlig svært tilbakeholdne med å erklære barn medisinsk invalide.

- En erklæring om varig medisinsk invaliditet forutsetter at legen ikke ser noe utviklingspotensiale, og en slik konklusjon vil en lege ytterst sjelden kunne trekke for et barn. På grunn av den store usikkerheten, tror jeg en lege vil ha store vanskeligheter med å erklære et barn medisinsk invalid, har lederen for Norsk barnelegeforening uttalt i et
tidligere intervju med DinSide. Hele intervjuet kan du lese her

Dette betyr at at foreldre kan få store problemer med å få den legeerklæringen de trenger for å utløse forsikringssummen, når utbetalingen forutsetter medisinsk invaliditet.

Finn tilleggene

Noen tilbud inneholder utbetalinger som utløses ved andre hendelser enn erklæring om medisinsk invaliditet. En oversikt over dem kan du lese hvis du trykker her og her.

Storebrand har valgt å gi en fast sum i erstatning for noen utvalgte alvorlige sykdommer så snart diagnosen er stillet, og er også det eneste selskapet som utbetaler uførepensjon, en årlig erstatning så lenge uførheten varer, frem til 67 år.

- Ved arbeidsuførhet gis det erstatning uansett årsak. Ingen sykdomsgrupper er unntatt på generell basis, men foreldrene må besvare et spørreskjema om barnets helse ved bestilling av forsikringen, skriver Storebrand til DinSide.

Ikke alle selskapene er overbevist om at en modell med uføredekning er den eneste saliggjørende. Her er motargumentene som Vesta fremfører overfor oss:

Foto: Per Ervland Vis mer


- Bakgrunnen for at vårt produkt ikke dekker arbeidsuførhet er at en eventuell utbetaling ikke vil være aktuell før man har konstatert varig arbeidsuførhet, og denne vurderingen kan ikke foretas før barnet er fylt 18 år. I denne forbindelse er det viktig å være oppmerksom på at det er svært få unge som får konstatert en varig arbeidsuførhet.

- Dersom man i ung alder rammes av en sykdom eller ulykke som medfører en varig medisinsk invaliditet, vil man ved valg av yrke tilpasse dette i forhold til det aktuelle mén. Følgelig er det lite relevant med uføredekning for barn fordi den svært sjelden vil komme til utbetaling... Vi har valgt å ikke inkludere dekning for arbeidsuførhet fordi fokus på en lite relevant dekning kan være med på å villede kundene, skriver Vesta.

Se etter det enkle

Dessverre er det ikke statistikk tilgjengelig over hvor mye som blir utbetalt, i forhold til summene som innbetales, i barneforsikringsordningene. Slik statistikk kunne ha sagt noe om hvor vanskelig det faktisk er å få tilfredsstilt selskapenes kriterier for utbetaling.

Ser vi på hva som kreves av prosesser for å få utbetalinger, kan det se ut som om det er vanskelig å få penger når man trenger det, uansett hvilken modell forsikringsselskapet har valgt.

Vi er rett og slett usikre på verdien av en barneforsikring - ikke fordi det er en dårlig tanke å forsikre barna, men fordi dagens tilbud er laget på en slik måte at en sak må gjennom lange og lite gjennomsiktige prosesser blant leger og trygdeeksperter, før kunden får pengene i hende.

Vårt råd er at du først og fremst ser etter barneforsikringer hvor utbetalinger kan utløses simpelthen av alvorlige diagnoser på barnet, som for eksempel kreft, MS, diabetes eller leddgikt. De forutsetter ikke mer kompliserte vurderinger, i motsetning til erklæringer om medisinsk invaliditet og vedtak om arbeidsuførhet.


Både Storebrand, Trygg Hansa og Skandiabanken har slike tilbud om utbetalinger ved alvorlige sykdommer, og prisen varierer fra cirka 1.400 til cirka 1.550 kroner i året. Erstatningsbeløpet som loves er rundt 300.000 kroner hos alle. IF Skadeforsikrings tilbud inneholder også en slik engangssum.