Slik starter du bank

Kan du stole på de nye bankene som etablerer seg i Norge? Enten du er en vanlig bankkunde eller går i med en banksjef i magen, er det greit å vite hva som skal til for å starte en bank.

Publisert
Sist oppdatert

Nøyer man seg med å skrape litt på overflaten, er det forholdsvis fritt fram for en gründer å forsøke seg som bankier:

- Med de felleseuropeiske kravene til oppstartskapital, og EØS-avtalens prinsipper om fri bevegelse av arbeid og kapital, stilles det ingen krav til bopel eller statsborgerskap for å starte bank i Norge, sier seksjonssjef Kjell Arne Aasgaarden i Kredittilsynet til DinSide.

Kanskje er dette en del av forklaringen på at vi stadig ser nye banker etablere seg i markedet, og nye bankprodukter figurerer på våre prislister over banktjenester.

Ikke hvem som helst

Slik starter du bank


Men om dette virker liberalt for deg, må du på ingen måte tro at hvem som helst kan starte bank.

Blant annet må du tilfredsstille alle kravene i Lov om forretningsbanker, for å få lov til å omtale bedriften din som "bank".

I lovens §2 står det nemlig at:

  "Uten særskilt hjemmel i lov må bare forretningsbank bruke ordet «bank», med eller uten tillegg, i sitt navn (foretaksnavn) eller ved omtale av sin virksomhet."
I loven slås det også fast at du kan bli straffet med bøter hvis du omtaler virksomheten som "bank" i strid med lovens bestemmelser.

For å starte bank, må du altså gjennom en del nåløyne, spesielt det å bli registrert av Kredittilsynet etter tillatelse fra Kongen - og dette kan du bare oppnå hvis Kredittilsynet finner virksomheten din verdig betegnelsen "bank". Skal du omtale den som "Sparebank", har loven om sparebanker egne, liknende bestemmelser.

Skal du komme til bunns i alle kravene som stilles, må du i grunnen lese hele loven, men de overordnede kravene er:

Du må ha 40 millioner fra folk med tro

En forretningsbank kan ikke stiftes med en aksjekapital på mindre enn et beløp i norske kroner som svarer til 5 millioner euro, det vil si cirka 40 millioner kroner. Kongen kan i særlige tilfelle samtykke i at aksjekapitalen settes til et lavere beløp, men ikke mindre enn 1 million euro. Du som nå måtte tro at du kan komme deg unna med minimumsbeløpet, må imidlertid ikke få for høye forhåpninger:

- De siste cirka ti årene er det ikke blitt satt i gang noen bank som ikke tilfredsstiller kravet om 5 millioner euro, forteller seksjonssjef Aasgaarden i Kredittilsynet.


Og ikke bare må aksjekapitalen være på 5 millioner euro - minst 3/4 av aksjene skal legges ut til offentlig tegning, det vil si legges ut til salg i offentlig tilgjengelige medier. Det er ingen regler som fastslår hvordan en "offentlig tegning" skal foregå.

I prinsippet kan kostnadene her begrenses til en annonse i lokalavisen, men leser du nedover i denne artikkelen, vil du nok forstå at dette neppe vil bli vurdert som seriøst nok. Ifølge vår søsterredaksjon iMarkedet, vil du måtte budsjettere med kostnader til tegningen som tilsvarer 3 - 7 prosent av aksjekapitalen du ønsker å skaffe.

1,5 promille til sikringsfondet

I oppstartfasen må du også bli medlem av Bankenes sikringsfond, som er et selvstendig fond som har til oppgave å sikre innskyternes innskudd. Alle norske banker med norsk konsesjon er pliktige medlemmer.

- Vi stiller som absolutt krav at en bank er med i sikringsfondet, sier Aasgaarden, som forteller at selv om fondet for tiden er fullt, må enhver ny bank betale innmeldingsavgift til fondet, som tilsvarer avgift for første driftsår.

Svært grovt anslått, vil denne avgiften tilsvare 1,5 promille av de forventede innskuddene i din nystartede bank. Vil du vite mer, kan du lese deg opp i Banksikringsloven.

Er du en vanlig innskuddskunde, er det viktig å vite at du har garanti for å få tilbake innskuddene dine. Som innskudd regnes enhver positiv saldo du har i banken. Garantien er begrenset opp til 2 millioner kroner pr. bank. Hvis du har mer enn to millioner som du ønsker plassert i bank bør du altså fordele det på to eller flere banker.

Du må være troverdig

Kredittilsynet skal også vurdere om planene dine er overbevisende. Større eiere og ledelsen i banken må kunne dokumentere at de er å anse som egnet og skikket til å eie eller drive bank. Først etter at tilsynet er overbevist, vil du kunne få konsesjon.

Her er noen viktige utdrag fra loven (§8a):

  "Konsesjonssøker skal vedlegge vedtekter eller vedtektsutkast og en driftsplan for foretakets tre første driftsår. Driftsplanen skal som hovedregel inneholde:

  a) opplysninger om foretakets selskapsstruktur etter etableringen,
  b) en oversikt over driftsopplegg og rutiner for de forretninger og tjenester som foretaket vil tilby,
  c) opplysninger om foretakets kapitalforhold,
  d) budsjetter for etablerings- og administrasjonskostnader,
  e) budsjetter med resultatregnskap, balanseregnskap og finansieringsanalyse for hvert av de tre første driftsår, og
  f) prognose for finansiell stilling i hvert av de tre første år.

  Tillatelse etter § 8 første og annet ledd skal nektes..........dersom styremedlemmene, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten:

  1. ikke kan antas å ha den nødvendige erfaring til å utøve stillingen eller vervet,
  2. er dømt for et straffbart forhold, og det utviste forhold gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte, eller
  3. i stilling eller ved utøvelsen av andre verv har utvist en slik atferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte. "

Starte i det små?

Privatpersoner kan både låne av og låne ut penger til hverandre helt lovlig, hvis gjelden/innskuddene og rentene føres i begges selvangivelser.

Har du absolutt lyst til å prøve ut konseptet i det små, uten å bruke navnet "bank", er dette en fullt ut gangbar og lovlig vei å gå - inntil et visst punkt: Når omfanget blir så stort at skattemyndighetene betrakter det som næringsvirksomhet, og du er blitt en aktør i finansmarkedet. På dette tidspunktet vil du også måtte søke om konsesjon for å drive finansieringsvirksomhet.

Skattemyndighetene og Kredittilsynet er ikke helt samstemte i hvor grensene for lovlig virksomhet i denne gråsonen går, og vi konstaterer at det kan se ut som om du kan drive med småskala-finansiering lovlig, bare du ikke tilbyr tjenestene dine til allmennheten.

Til glede for alle gründerspirer, gjengir vi her hva vi har fått som svar fra begge myndighetene du må forholde deg til:

Skatten
- Om en inntektsgivende aktivitet skal anses som næringsvirksomhet eller ikke, kan ha betydning i forhold til spørsmål om skattbar inntekt, beregning av personinntekt, tidfesting av inntekter og kostnader, tapsfradrag og regnskapsplikt, sier seniorskattejurist Kari Rønning til DinSide.

Ifølge Rønning, er det ingen konkrete beløpsgrenser eller liknende som avgjør når utlånsvirksomheten din er blitt en næring i skattemessig forstand.

- Når utlånsvirksomhet av penger går over fra å være passiv kapitalplassering til å være næringsvirksomhet må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Vi vil særlig se på aktivitetens omfang. Ved vurderingen vil vi legge vekt på hvor mye av avkastningen som skyldes aktiviteten og hvor mye som skyldes kapitalverdien, forteller Rønning.

I følge Rønning kan man si at vilkåret for å anse en inntektsgivende aktivitet som næringsvirksomhet er at den:

 • innebærer aktivitet
 • tar sikte på å ha en viss varighet
 • har et visst omfang
 • er egnet til å gi overskudd og
 • drives for skattyterens regning og risiko.
- Vi vil også legge vekt på alle typer aktivitet (både fysisk og ikke-fysisk), for eksempel arbeid med å administrere. Er det for eksempel etablert et forvaltningsapparat med ansatte, eget kontor og driftsmidler trekker dette i retning av å anse aktiviteten som næringsvirksomhet, avslutter Rønning.

Lov til å drive
Dette sier Kredittilsynet om tillatelser til å låne penger inn og ut:

Å låne ut penger:
- å finansiere annet enn egen virksomhet kalles finansieringsvirksomhet (Finansieringsvirksomhetsloven § 1-2) og trenger konsesjon. Unntatt fra dette er finansieringsvirksomhet som bare forekommer i enkeltstående tilfelle ( som for eksempel innen familien eller mellom venner).

Å låne inn penger:
Å rette et tilbud til allmennheten eller en ubestemt krets om å ta imot penger til forrentning er forbeholdt banker. Dette er over hele verden selve definisjonen på hva en bank er.

Såkalte Nettverksbanker, kvinnebanker og så videre kan holde seg innenfor det lovlige fordi de ikke retter tilbudet utover en bestemt krets, altså ikke til allmennheten.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer