Slik skal regelen forstås

Det er selvsagt foreldrene selv som bestemmer hvem som skal hente og bringe barnet til samvær.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Er de ikke blitt enige om noe annet, er det samværsforelderen som henter og bringer barnet.

Bostedsforelderen kan i en avgjørelse om samvær også bli pålagt å medvirke til henting og bringing av barnet.

Hvem betaler for reisefølget?
I utgangspunktet vil barnets alder og modenhet avgjøre om barnet kan reise alene, eller om det må ha følge av en voksen. For enkelte transportmidler er det imidlertid faste aldersgrenser for når et barn kan reise alene.

Dersom foreldrene er uenige om hvorvidt barnet kan reise alene når barnet har oppnådd den alder som kreves for det enkelte transportmiddel, må den aldersgrensen som er satt i utgangspunktet være avgjørende.

Unntaksvis må det kunne aksepteres at reisekostnadene også skal omfatte en voksen ut over aldersgrensen når det er urimelig å la barnet reise alene.

I en slik vurdering må f. eks. barnets alder, modenhet, funksjonsdyktighet, reisens varighet og det forhold at barnet må bytte transportmiddel underveis tillegges stor vekt. Av hensyn til barnet bør også høyere reisekostnader godtas i en overgangsperiode slik at barnet gradvis får en tilvenning til å reise alene.

Billigste reisealternativ

Der partene ikke blir enige om noe annet, må reisekostnadene være rimelige og nødvendige.

Dersom en av foreldrene påstår at den andre ikke har valgt den billigste løsningen, må den som setter frem påstanden kunne bevise dette. Det må tas med i vurderingen at det er barnets beste som skal være avgjørende, og at en dyrere reisemåte i noen tilfeller kan være et bedre alternativ for barnet.

Faktiske kostnader: Bilkjøring

Ved bilkjøring er det bare de faktiske reisekostnadene som kan kreves delt. Du kan mao. ikke kreve at eksen hjelper til med bilforsikringen.

De faktiske kostnadene ved bilkjøring kan for eksempel være utgifter til drivstoff, bomavgifter, ferger og tunneler.

Uavhengig av hvor mange ulike transportmidler som benyttes, er det reisekostnadene fra dør til dør som skal fordeles.