Slik reduserer du risikoen

I aksjemarkedet er det en del du kan gjøre for å redusere risiko. Her er råd til aksjesparere fra daglig leder Agnes Bergo i Pengedoktoren.


- Risiko og mulighet for avkastning henger nøye sammen. Jo høyere avkastning du ønsker, jo høyere risiko må du akseptere, sier Bergo.

I aksjesammenheng snakker hun om tre typer risiko: selskaps-, markeds- og valutarisiko.

Selskapsrisiko

Selskapsrisiko er knyttet til den enkelte bedrift. Når man kjøper en aksje i et selskap som gjør det godt, vil verdien på aksjen stige. Hvis selskapet derimot får problemer, for eksempel fordi ledelsen velger feil strategi, vil aksjekursen synke.

Selskapsrisikoen kan reduseres ved å spre pengene på flere aksjer i flere bransjer. Det er nettopp det aksjefondene gjør. Hvis ett selskap går dårlig, vil tapet forhåpentlig oppveies av andre selskap som går godt. Totalt sett tjener man da på plasseringen i fondet, selv om det inneholder et tapsprosjekt.

Det er viktig å være klar over at også fondene velger ulik selskapsrisiko. Det fins fond som kun investerer i bransjer som for eksempel IT eller telekommunikasjon. De kan velge aksjer i selskap som kanskje ikke har tjent en krone ennå, men som har en idé eller holder på å utvikle ny teknologi som virker særdeles lovende. Hvis de lykkes, er det store sjanser for at verdien på aksjene går opp. Men hvis de ikke lykkes, kan aksjeeieren tape alt eller mesteparten av investeringen. Risikoen i slike fond er altså høy.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Markedsrisiko

Markedsrisiko er knyttet til den generelle økonomien i landet. I oppgangstider er økonomien god. I begynnelsen av syklusen vil renten vanligvis være lav, noe som på sikt leder til økt investeringslyst og lav arbeidsledighet. Oppgangstider karakteriseres av generell optimisme og stor tro på fremtiden. Det kan i seg selv føre til kursoppgang på børsen.

Nedgangstider starter gjerne med høy rente, som fører til liten investeringstakt og stor arbeidsledighet. Den generelle stemningen er pessimistisk, som i seg selv kan lede til nedgang på børsen. Dette er markedsrisiko.

For å redusere markedsrisikoen kan du spre pengene på ulike markeder, det vil si flere land og regioner. Markedsrisikoen kan også reduseres ved å investere i aksjer som er lite konjunkturfølsomme, og som derfor i mindre grad påvirkes av generelle stemningsbølger. Et bredt sammensatt globalt aksjefond med stort innslag av lite konjunkturfølsomme aksjer vil vanligvis ha lav markedsrisiko.

Valutarisiko

Når markedsrisikoen i enkelte land er høy, kan man velge å kjøpe aksjer i land der de økonomiske utsiktene vurderes som bedre. Men når man kjøper noe i et annet land, må man selvsagt betale i utenlandsk valuta. Prisen heter valutakurs, og den kan få betydning for lønnsomheten.

La oss si at du kjøper 100 aksjer i et tysk selskap. Prisen per aksje er 10 euro, og kursen på euro er 8,50 kroner på kjøpstidspunktet. Hvis vi ser bort fra transaksjonskostnader, må du da betale 8.500 kroner for aksjene.

Hver gang kursen på euro styrker seg i forhold til kroner, vil verdien på aksjene dine øke. Hvis kursen skulle stige til 9,50, har du tjent 1.000 kroner på aksjene - selv om aksjekursen er uendret. Og tilsvarende: hver gang den verdien på den norske kronen svekker seg i forhold til euro, vil verdien på aksjene dine øke - selv ved uendret aksjekurs.

Det kan jo også tenkes at kursen på euro faller, eller at den norske kronen styrker seg. I så fall vil verdien på aksjeposten bli redusert.

For å redusere valutarisikoen kan man sørge for å ha inntekter og utgifter i samme valuta. Globale aksjefond har ofte transaksjoner i flere valutaer. Når fondet selger en aksje på New York-børsen, vil oppgjøret normalt være i amerikanske dollar. Hvis salgsvederlaget brukes til kjøp av nye aksjeposter i samme valuta, blir valutarisikoen i fondet lavere.