Slik finner du den reelle inntekten!

Tast inn alminnelig inntekt, utlignet skatt og formue. Velg deretter korrekt skatteklasse, og trykk på beregn-knappen for å få et anslag over personens reelle inntekt.

Alminnelig inntekt:
Utlignet skatt:
Formue:
Skatteklasse:
I IITjenesten tar utgangspunkt i skattereglene for 2003. Det er ikke samme regelverk for utregning av skatt for tidligere år.

Noen kombinasjoner av alminnelig inntekt og utlignet skatt vil gi personinntekt lik null. Dette skyldes i så tilfelle at skatteyteren har fått redusert skatten av spesielle årsaker, som ikke en generell modell basert på grunnreglene i skattesystemet kan ta hensyn til.

Forbehold

Modellen gir et anslag av personinntekten til en ordinær lønnsmotaker i 2003. Det er viktig at riktig skatte-klasse oppgis. For de aller fleste er dette skatteklasse I, mens for eksempel enslige forsørgere er i skatteklasse II.

For pensjonister, selsvstendige næringsdrivende, personer som får tilordnet personinntekt basert på delingsmodellen osv. vil ikke modulen gi et nøyaktig estimat. Modellen tar heller ikke hensyn til 80%-regelen (skattenedsettelse), og godgjørelsesfradag for aksjeutbytte, BSU eller arveavgift. Den er heller ikke tilpasset skatteytere i Finnmark og Nord-Troms.

Tjenesten er opprinnelig laget av Inntekt.no, og gjengitt med tillatelse fra Sol.no.