Slik blir reglene for stønad til enslige foreldre

Disse vil kunne få kutt i pengestøtten.

<b>ENSLIG FORSØRGER?</b> Det blir innført flere endringer i reglene for overgangsstønad fra 1. januar. Foto: FOTOLIA/NTB SCANPIX
ENSLIG FORSØRGER? Det blir innført flere endringer i reglene for overgangsstønad fra 1. januar. Foto: FOTOLIA/NTB SCANPIXVis mer

Fra 1. januar 2016 blir det innført flere endringer for stønad til enslig mor eller far.

Mens enkelte vil få mindre å rutte med, vil andre kunne få mer utbetalt enn i dag, ifølge arbeids- og sosialdepartementet.

Blant de som vil få mindre å rutte med, er stønadsmottakere som blir samboere og enslige som mottar stønad ved utenlandsopphold.

Du kan lese mer om hvem som vil få endret stønad, lenger ned i artikkelen.

LES OGSÅ: - Urimelig at norske fedre blir diskriminert

Innstramming av reglene?

Dinside får opplyst fra departementets kommunikasjonsavdeling at endringene av regelverket har to formål:

Å stimulere stønadsmottakerne til å gå over i arbeid, og å forenkle regelverket og gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelige for brukerne.

Dette innebærer at noen av de som har rett til støtte med dagens regler, mister støtten etter innføringen av nye regler.

KUTT? Ifølge Aleneforeldreforeningen vil endringene i regelverket blant annet gi økt fattigdom blant barn. Foto: NTB SCANPIX
KUTT? Ifølge Aleneforeldreforeningen vil endringene i regelverket blant annet gi økt fattigdom blant barn. Foto: NTB SCANPIX Vis mer


«Noen av endringene vil innebære en innstramming for brukerne, mens andre endringer innebærer at stønadsmottakeren vil få mer utbetalt enn i dag» skriver departementet til Dinside.

Reagerer på nye regler

Stig Rusten, generalsekretær i Aleneforeldreforeningen, sier til Dinside at deres hovedinntrykk av det nye regelverket er at endringene vil gjøre det langt vanskeligere å være alene med små barn.

- Nødvendige ytelser til aleneforeldre blir mindre tilgjengelig. Konsekvensen blir flere fattige barn og flere foreldre med dårlig knytting til arbeidsmarkedet, hevder Rusten.

- Er det noen av endringene dere reagerer spesielt på?

STUDIER? Det blir strengere regler for aleneforeldre som skal studere og ønsker å beholde overgangsstønaden. Foto: FOTOLIA/NTB SCANPIX
STUDIER? Det blir strengere regler for aleneforeldre som skal studere og ønsker å beholde overgangsstønaden. Foto: FOTOLIA/NTB SCANPIX Vis mer


- Det som bekymrer oss mest med endringene, er at de vil gjøre det nesten umulig for de fleste aleneforeldre med små barn å ta utdanning eller videreutdanning, sier Rusten, og viser til nye kriterier for hvem som skal kunne benytte seg av overgangsstønaden under utdanning og hvilke utdanning som utløser rett til stønad, kriterier som er langt strengere enn i dag, hevder Rusten.

I punkt nummer seks nedenfor, står denne endringen omtalt.

Her er ifølge Nav.no de viktigste endringene som innføres 1. januar 2016:

 1. Muligheten til å beholde stønaden under utenlandsopphold endres fra 6 måneder til 6 uker i løpet av en 12-måneders periode.
 2. Faktisk samlivsbrudd kan likestilles med formell separasjon så snart det er reist sak om separasjon eller skilsmisse.
 3. Retten til stønad faller bort dersom du lever i et ekteskapslignende forhold i en felles husholdning. Det innebærer at det ikke lenger er mulig å beholde retten til stønad i 12 måneder ved samboerskap uten felles barn.
 4. Retten til stønad faller bort dersom du får et nytt barn med samme partner.
 5. Det er ikke lenger mulig å få overgangsstønad frem til barnet fyller ti år dersom du er i omstillingstid etter separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre.
 6. Det stilles strengere krav om at utdanning som vilkår for stønad må være godkjent som nødvendig og hensiktsmessig for å komme i arbeid. Dette gjelder for overgangsstønad og for utgiftsdekning under utdanning.
 7. Stønad til barnetilsyn dersom du gjennomfører utdanning eller er registrert som reell arbeidssøker gis etter ny forskrift om tilleggsstønader. Det kan også gis stønad til tilsyn av andre familiemedlemmer.
 8. Stønad til tilsyn av barn og andre familiemedlemmer under utdanning gis bare dersom du har rett til overgangsstønad og gjennomfører utdanning som er godkjent som nødvendig og hensiktsmessig for å komme i arbeid, jf. punkt 6. Stønad til tilsyn dersom du er reell arbeidssøker gis bare dersom du har rett til overgangsstønad.
 9. Med unntak av skolepenger, skal dekning av utgifter i forbindelse med utdanning gis etter ny forskrift om tilleggsstønader. Det samme gjelder tilskott til flytting for å komme i arbeid.
 10. Dersom du ikke overholder aktivitetsplikten kan stønadene stanses i en måned.
 11. Dersom du bevisst har gitt uriktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger av betydning for retten til stønad, kan du utestenges fra retten til stønad som enslig mor eller far.

LES OGSÅ: Nå skal sykemeldte tilbake i jobb

Disse mister støtte

Vi har bedt arbeids- og sosialdepartementet om å gi oss noen eksempler på hvordan reglene kan slå negativt ut, sammenlignet med dagens regelverk:

 • Stønadsmottakere som blir samboere: I dag kan den enslige moren eller faren beholde stønaden mens han eller hun lever i et samboerforhold som har en varighet opp til 12 måneder. Denne regelen er nå harmonisert med det som gjelder ved inngåelse av ekteskap:

  Nå skal alle samboerforhold, også kortvarige, medføre at stønadsmottakeren mister stønad som enslig mor eller far.

 • Stønad ved utenlandsopphold: I dag kan en enslig mor eller far beholde stønad under utenlandsopphold dersom oppholdet ikke er ment å vare mer enn seks måneder regnet fra utreisedagen.

  Nå blir muligheten til å ta med stønaden ut av landet begrenset til seks uker i løpet av en tolvmånedersperiode.

 • Bortfall av stønad ved manglende aktivitet: Overgangsstønaden faller helt bort i en måned dersom stønadsmottakeren uten rimelig grunn sier opp sin stilling, nekter å ta imot tilbudt arbeid, unnlater å gjenoppta sitt arbeidsforhold etter endt fødselspermisjon, nekter å delta i arbeidsmarkedstiltak eller unnlater å møte ved innkalling til NAV-kontoret.
 • Kutt i stønad ved uriktige opplysninger: NAV kan utestenge en stønadsmottaker fra retten til stønad i inntil tre måneder første gang og inntil seks måneder ved gjentakelser innen de siste tre årene ved uriktige opplysninger om forhold som har betydning for retten til ytelser.

  Denne sanksjonsregelen kan benyttes som et alternativ til å anmelde saken til politiet som trygdebedrageri.