Skatteløftene

Neste års statsbudsjett ligger allerede på trykkeriet - så nå er det bare et par uker igjen til det braker løs med et nytt budsjett. Her får du muligheten til å se om Regjeringen holder hva den har lovet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå er det endelig på tide å ta frem løftene og vurdere oppfølgingen. Dette har også finansministeren gjort i et brev til Fremskrittspartiets stortingsgruppe i mai.

Det er et kjent grep i politikken at man tar æren for både ting man har tatt initiativet til selv, og for de tingene man ikke har motsatt seg. Som den drevne politiker han er, har Foss derfor i brevet tatt æren for et par saker som ble foreslått i Stoltenberg- regjeringens forslag til statsbudsjett.

Dette gjelder blant annet hevingen av innslagspunktet for toppskatten, økningen av minstefradraget og reduksjonen i el-avgiften.

Regeringens blanke punkter
*Løfte Infridd hittil?**
Fjerne fordelsbeskatningen av egen bolig.Bunnfradraget ved beregning av inntekt av egen bolig er økt fra 51 250 kroner til 80 000 kroner fra og med 2002.
Fjerne avgiften på flyging av passasjerer. Avgiften på flyging av passasjerer ble fjernet fra 1. april 2002.
Avvikle den midlertidige dobbeltskatten på utbytte, som forutsatt ved innføringenEkstraskatten på utbytte er fjernet fra 1. januar 2002, som forutsatt ved innføringen.
Redusere avgiften på forbruk av elektrisk kraft.Avgiften på elektrisk kraft er redusert med 2 øre pr. kWh fra 1. januar 2002.
Øke foreldrefradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn for flerbarnsfamilier.Oppfølging gjenstår
Redusere særavgiftene på grensehandelsutsatte varer.Avgiften på brennevin er redusert med 15 pst. nominelt og avgiften på andre alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer er redusert med 5 pst. nominelt fra 1. januar 2002.
Foreta en opprydding etter tjenestemomsutvidelsen, og blant annet unnta kjøreskoler, flere helsetjenester, trygghetsalarmer samt sørge for at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger.Utvalg nedsatt.
Heve innslagspunktet i toppskatten og øke bunnfradraget betydelig i påvente av en reform i skattesystemet.Innslagspunktet i toppskatten i klasse 1 er hevet til 320 000 kroner. Øvre grensen for minstefradrag er økt fra 40 300 kroner til 43 000 kroner.Satsen for beregning av minstefradrag er økt fra 22 til 23 pst.
Gjennomføre en reform av inntekts- og formuesbeskatningen, der det blant annet legges vekt på å øke bunnfradragene og redusere toppskatten.Skauge-utvalget nedsatt.
Bedre opsjonsbeskatningen ved å forskyve skattleggingen til det tidspunktet aksjene realiseres.Oppfølging gjenstår
Stimulere FoU i næringslivet gjennom skattesystemet, jfr. flertallsvedtak i Stortinget.Skattefradrag for utgifter til FoU er innført.
Lette avgiftsbelastningen ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.Oppfølging gjenstår
Gjennomføre en omlegging av bilavgiftene, for å stimulere til sikrere og mer miljøvennlige biler.Evaluering i gang - mulig oppfølging i budsjettet for 2004.
Fjerne skatt på arbeidsgivers betaling for behandling ved sykdom.Oppfølging gjenstår.
Foreta en full gjennomgang av avgifts- og tollsystemet, med sikte på lettelser, forenklinger og opprydding.630 tollsatser på industrivarer fra 1. juli i år
Øke fradraget for bidrag til frivillige organisasjoner til 12.000 kr. Oppfølging gjenstår
Forbedre avskrivningssatsene i selskapsbeskatningen.Noen avskrivingssatser er økt fra 1. januar 2002
*Løftene er kostnadsberegnet i Sem-erklæringen til 25 milliarder kroner.**Kilde:Brev fra Finansministeren til FrPs stortingsgruppe 3. mai 02.

Vil du kunne følge med i debatten, når politikerne bretter smørbrødlistene ut over TV-skjermen? Her får du oversikten, til nytte og glede de neste ukene.

Vil du gå enda lengre tilbake, kan du studere partienes skatteløfter ved valget i fjor.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!