Skattefritt: Utgifter til barn - andre sosiale ytelser

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Barnetrygden er skattefri.

Barnetrygden utgjør i dag 972 kroner per måned per barn, bor du i Finnmark eller i Nord-Troms, får du et tillegg til barnetrygden.

Tillegget er på 316 kroner per måned per barn. Her kan du lese mer om stønader til barn!.

Barnehagetilskudd fra arbeidsgiver

Har din arbeidsgiver, gjennom eierandel eller kapitalinnskudd, et visst antall reserverte plasser i barnehagen, og dermed innsyn og innflytelse på barnehagens drift, kan arbeidsgivers tilskudd til barnehageplass være skattefritt for foreldrene.

Forutsetningen er at foreldrenes egenbetaling utgjør minst 18.000 kroner for ett barn og 9.000 kroner for de andre barna per år.

Er foreldrenes "egenandel" lavere enn disse grensebeløpene skal differansen beskattes.

Hvis barnet ikke er i barnehagen på "fulltid", men for eksempel 70 prosent, skal beløpsgrensene avkortes tilsvarende.

Forsørgertillegg og ytelser til vernepliktige

Forsørgertillegg til utskrevne menige, korporaler og befalsskoleelever i Forsvaret er ikke skattepliktig. Det samme gjelder for tilsvarende personell i Sivilforsvaret.

Sosiale ytelser

Det er mange ytelser fra folketrygden, og andre lover som er skattefrie. Her har du noen eksempler:

 • Stønad ved helsetjenester, Folketrygdloven kap. 5. Dette er stønader som gir hel eller delvis kompensasjon for nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd.

  Det ytes ikke stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og heller ikke til behandling av påregnelige følger av slike inngrep.


 • Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon, stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet

 • Attføringsstønad

 • Grunnstønad og hjelpestønad, samt gravferdsstønad

 • Stønad til barnetilsyn

 • Utdanningsstønad

 • Menerstatning ved yrkesskade

 • Husleiestøtte etter Husbankloven

 • Tilskudd i forbindelse med yrkesrettet attføring og "under opplæring med sikte på høvelig arbeid