Skattefrihet: Diverse

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Arv
Arv er ikke skattepliktig inntekt.

Men hvis du for eksempel har arvet en stor pengesum, eller en bondegård er selve avkastningen (f. eks. renter) av de arvede midlene skattepliktig inntekt.

Du må oppgi arv over 10.000 kroner på selvangivelsen. Begrunnelsen er at ligningsmyndighetene ikke skal begynne å lure, hvis du plutselig får en kraftig formuesøkning som ikke står i sammenheng med lønnsinntekten din.

De fleste må imidlertid betale arveavgift. Hvem det er og hvor mye arveavgiften utgjør, finner du ut ved å trykke her. Enda viktigere for deg som har arvet er det å innrette seg slik at arveavgiften ikke blir større enn nødvendig. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Blir du sikret en regelmessig personlig understøttelse som arv, blir dette ansett som skattepliktig inntekt. Dette gjelder også hvis du arver retten til å bruke avdødes eiendom (bruksrett) uten å betale for den.

Merk: Der du som arving får utbetalt den avdødes opptjente (men ikke utbetalte) lønnsinntekt, provisjon, renter og lignende er dette å anse skattefritt.

Gaver er også skattefrie

Gaver er også fritatt for skatt, men kan i visse tilfeller utløse arveavgift. Det får du vite mer om i denne artikkelen.

Husk imidlertid at også gaver som gis som ”regelmessig personlig understøttelse”, etter avtale med giver, blir ansett som skattepliktig inntekt. Det samme gjelder hvis du får en fri bruksrett til andres eiendom.

Er gaven en påskjønnelse for bistand eller tjenester blir den sett på som skattepliktig, selv om giveren ikke er forpliktet til å gi den.

Alle gaver over 10.000 kroner må oppgis på selvangivelsen. Begrunnelsen er også her at ligningsmyndighetene skal vite hvorfor du plutselig får en kraftig formuesøkning som ikke står i sammenheng med lønnsinntekten din.

Ettergivelse av studielån

Alle studenter som fullfører en langvarig utdannelse, normert til 10 semestre eller mer, kan søke om å få ettergitt deler av studielånet. Du skal ikke skatte av denne fordelen. Det samme gjelder om du får ettergivelse på grunn av rimelighetsgrunner.

Det samme gjelder også dersom du får ettergitt deler av studielånet på grunn av at du bosetter deg, og begynner å jobbe i Finnmark fylke, eller i visse andre kommuner.

Husk at slike ettergivelser må oppgis i selvangivelsen.

Der gjelden faller bort på grunn av foreldelse

I praksis er det en formuesforøkelse når du slipper å betale penger du skylder. Hvis du slipper å betale en gjeldspost fordi den er foreldet, er dette imidlertid ingen skattepliktig inntekt. Dette gjelder både private og næringsdrivende.

Gjeldsettergivelse


Stryker kreditorene dine gjelden din på grunn av manglende betalingsevne er denne ”fordelen” som hovedregel ikke å anse som skattepliktig.

Dette gjelder også for næringsdrivende som tidligere har fått inntektsfradrag for gjelden som driftsutgift. Et forretningsmessig prisavslag er likevel ikke skattefritt.

Fordelen ved gjeldsettergivelse kan likevel i visse tilfeller bli ansett som en skattepliktig fordel. Eksempel: Der arbeidsgiver ettergir lån gitt til en av de ansatte, eller der et aksjeselskap ettergir et lån til en av aksjonærene.

Lottomillioner og andre gevinster

Tilfeldige gevinster ved spill, konkurranser, lotterier også videre, er i utgangspunktet skattepliktig inntekt, når verdien overstiger 10.000 kroner.

Det er imidlertid gjort unntak for visse spill. Uansett beløpets størrelse skal det nemlig ikke betales skatt av gevinst fra:

  • Totalisatorspill, for eksempel Rikstoto og Dagens Dobbel

  • Utlodninger som arrangeres etter lottoloven, eksempel bingospill og Quicklotteriet

  • Tiltak arrangert av massemedia og som er offentlig tilgjengelige

  • Norsk Tipping AS, det vil si Lotto, Viking-Lotto, Tipping og Oddsen

  • Flaxlotteriet og tallspillet Extra
Merk: Alle gevinster over 10.000 kroner må uansett oppgis på selvangivelsen. Begrunnelsen er også her at ligningsmyndighetene skal vite hvorfor du plutselig får en kraftig formuesøkning som ikke står i sammenheng med lønnsinntekten din.

Inntekter fra hobbyvirksomhet

Inntekter fra hobbyer regnes ikke som skattepliktig inntekt, såfremt hobbyen ikke anses å være ”ervervsmessig”. Her kan det være mange gråsoner, det som er en hobby i dag, kan gå over til å være ervervsmessig inntekt om noen år.

Stjerneeksempelet er den flittige frimerkesamleren som selger deler av samlingen sitt ett år. En eventuell gevinst her er skattefri, men begynner han å selge og kjøpe i stor skala kan det fort hende at ligningskontoret anser ham for å drive ervervsmessig om noen år.

Dimisjonsgodtgjørelse

Etter å ha slitt deg gjennom verneplikten, er det godt å huske på at dine hardt ervervede dimmisjonspenger er skattefrie.

Besøksreiser til forsvarets befal

For personer som omfattes av ”bestemmelser for transporttjenester i forsvaret”, dekker forsvaret inntil to besøksreiser årlig.

Er din mann (eller kone) blitt kommandert til å jobbe som befal Nord-Norge, er det betryggende å vite at du ikke blir beskattet når du reiser gratis på besøk.