Skattefrihet: Bolig

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Arbeid på egen bolig
Arbeid som du og din husstand utfører på egen bolig, eller på bygg tilhørende boligbyggelag til opptjening av eget innskudd, er ikke skattepliktig inntekt.

Det er imidlertid et krav om at arbeidet må utføres i løpet av din vanlige fritid, det vil si på fridager og i ferier.

Tar du derimot fri fra ditt ordinære arbeid for å bygge er imidlertid din innsats skattepliktig!

Husk også at skattefriheten er begrenset til "byggearbeid for eget boligbehov". Det vil si at boligbygging som skal tjene til utleieleiligheter eller salg, ikke vil omfattes av skattefriheten. (Dette gjelder også arbeid på driftsbygninger.)

I praksis godtas skattefritaket for verdien av eget arbeid på boligbygg, også eget arbeid på egen hytte.

Hvis du selger boligen din, og dette salget blir skattepliktig, skal verdien av ditt arbeid på eget boligbygg regnes inn i prisen. Dette gjelder enten skattyter er skattlagt for verdien av arbeidet, eller verdien av arbeidet har vært skattefritt.

Husk at skattepliktig arbeid på egen bolig ikke regnes som personinntekt, den maksimale skattesatsen er altså 28 prosent.

Gevinst ved salg av bolig

Gevinst ved salg av privat boligeiendom er fritatt for skatt hvis boligen selges mer enn ett år etter at den ble kjøpt og tatt i bruk, og eieren har brukt eiendommen som egen bolig i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget fant sted.

Det er altså viktig å legge merke til at det kun er botid "som eier" av eiendommen som regnes med. Har du bodd i boligen som leietager vil ikke denne leieperioden komme deg til gode når du regner ut om kravet til botid er oppfylt.

Gevinst ved salg av innbo og løsøre

Er dette gjenstander som kun har vært brukt privat, er ikke gevinsten skattepliktig. Skattelovens symmetriregler resulterer da i at det heller ikke er snakk om fradrag for et eventuelt tap.

Er det imidlertid snakk om gjenstander som har blitt brukt både privat og i jobbsammenheng, (for eksempel bil) kan det bli skatt på en eventuell gevinst, og motsetningsvis mulighet til å kreve fradrag for et eventuelt tap. Faller du i denne kategorien bør du altså sjekke reglene nærmere.

Inntekt fra utleie av rom/leilighet i egen bolig

Så lenge du bor i boligen selv, og disponerer over 50 prosent av boligen (målt etter utleieverdi), er dette skattefri inntekt.

I skatterettslig terminologi skilles det mellom utleie av boliger som prosentlignes og utleie av boliger som skal direktelignes.

Blir din bolig prosentlignet skattlegges ikke leieinntekter for boligen. Inntektene konsumeres da av prosentligningen.

Dette gjelder imidlertid ikke for fritidseiendommer. Her skattlegges leieinntekter over kr. 10.000 kroner.

Hvilke boliger prosentlignes?
Bolig/selveierleilighet/seksjon som ikke inneholder mer enn en familieleilighet (enebolig), og eieren har brukt minst halve eiendommen til egen bolig eller til fritidsformål regnet etter utleieverdien.

Tomannsbolig, dersom eieren har brukt minst halvparten av den ene leiligheten til egen bolig regnet etter utleieverdien, og den andre leiligheten også brukes til boligformål.

Forsvarets frie boliger.

Er du en av de heldige som har hatt "helt eller delvis fri bolig" for ansatte i forsvaret i løpet av 2000, skal du ikke skatte av dette. Fordelen regnes altså ikke som inntekt.