Skatt på formuer øker

Investerer du i noe som helst annet enn banksparing, vil du oppleve en økning i skattenivå til neste år.

Her økes skattene
Rene banksparere vil ha glede av justeringene i bunnfradraget for beregning av formuesskatten, som justeres opp fra 200.000 til 220.000 kroner.

Neste års formuesskatt
 2006-grenser
(kroner)
Sats
prosent
2007-grenser
(kroner)
Sats
prosent
Kommune0 - 200.0000 pst0 - 220.0000 pst
 200 000 og over0,7 pst220.000 og over0,7 pst
Stat0 - 200.0000 pst0 - 220.0000 pst
 200.000 - 540.0000,2 pst220.000 - 540.0000,2 pst
 540.000 og over0,4 pst540.000 og over0,4 pst
For alle andre registrerbare spareobjekter, økes skattetrykket - ikke ved å øke satsene, men den likningsmessige verdien, det vil si verdien som likningsmyndighetene legger til grunn at de har når formuesskatten skal beregnes.

Den såkalte aksjerabatten reduseres fra 20 til 15 prosent. Denne rabatten gis ved at likningsverdien av aksjer, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond settes lavere enn markedsverdi.

Skatt på formuer øker


Regjeringen foreslår dessuten å fjerne hele rabatten på 20 prosent ved formuesverdsetting av andeler i verdipapirfond som ikke er aksjefond (eksempel pengemarkeds- og obligasjonsfond). Fjerning av denne rabatten gis virkning fra og med inntektsåret 2006 for å unngå tilpasninger.

Likningsverdien av bolig økes med 10 prosent til neste år, men ikke mer enn at "sikkerhetsventilen" består.

Dette vil si likningsverdien av bolig, fritidseiendom og annen fast eiendom (utenom skog og kraftverk). Dermed økes ligningsverdiene med 37,5 prosent i perioden 2006-2007. For 2006 ble likningsverdien økt med 25 prosent. Samtidig videreføres regelen om at ligningsverdien ikke skal overstige 30 prosent av markedsverdi for bolig- og fritidseiendom, det vi gjerne kaller sikkerhetsventilen. Regjeringen foreslår også å innføre en maksimumsgrense for ligningsverdien av annen fast eiendom (i hovedsak gårdsbruk, forretningsbygg, industribygg, lager, tomter, skogbruksareal et cetera) på 80 prosent av markedsverdien.

Utvidet eiendomsskatt
Dagens regler om avgrensning av eiendomsskatt til "områder utbygd på byvis" og "verk og bruk" foreslås videreført kombinert med en alternativ adgang til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Forslaget vil kunne minske avgrensningsproblemene ved utskriving av eiendomsskatt, og gi mulighet til skattemessig likebehandling av eiendom innenfor kommunen.

Bønder og skogbrukere slipper imidlertid unna eiendomsskatten: Det innføres et obligatorisk fritak for driftsdelen av jord- og skogbrukseiendom.

>>Alt om statsbudsjettet