Siste frist for å klage på skatten

For alle som får skatteoppgjør i juni, det vi si de fleste, er klagefristen 10. august - i morgen.

Klagen må vere skriftlig. I den må det gå fram hva du mener er feil og hvorfor.

Vær oppmerksom på at du må betale restskatten til rett tid selv om du har sendt klage på likningen. Restskatt skal betales til skatteoppkreverkontoret i kommunen der skatten er skrevet ut.

Skatteoppgjøret viser de talllene du selv har ført opp i selvangivelsen, i tillegg til de tallene likningskontoret har lagt til grunn. Kontroller at beløpene stemmer. Små differanser kan oppstå på grunn av avrundinger.

Når likningskontoret endrer selvangivelsen din

Likningskontoret har plikt til å varsle deg hvis de gjør endringer i selvangivelsen din, men kan la være å varsle i følgende tilfeller:

  • når likningskontoret endrer postar i sjølvmeldinga som følgje av klare regne- eller skrivefeil eller en opplagt misforståelse av skattelovgivningen
  • når endringer i formue er lavere enn 20 000 kroner
  • når endringer i inntekt er lavere enn 1 000 kroner,
  • når likningskontoret stryker en post som ikke er fradragsgodkjent, og skattyter er varslet om en tilsvarende endring et tidligere år,
  • når likningskontoret endrer en post som er skjønnsmessig fastsatt, og skattyter har blitt varslet om en tilsvarende endring et tidligere år.
  • Mener du at likningskontoret ikke har regnet ut formue, inntekt eller skatt riktig, kan du klage på likninga.

Klagefrister

Klagen må leveres innen tre uker etter at skattelisten er lagt ut. For dem som får skatteoppgjør i juni, er klagefristen 10. august, eller innen seks uker etter at skatteoppgjøret var klart.

Har du innenfor klagefristen bedt om opplysninger som du trenger for å kunne klage, er klagefristen tre uker etter at likningskontoret sendte deg opplysningene.

Har du ikkje mottatt pliktig varsel om endringer som likningskontoret har gjort i selvangivelsen din, er fristen for å klage på dette tre uker etter at du ble gjort oppmerksom på endringen, men ikke mer enn tre år etter inntektsåret.

Klagen skal leveres til likningskontoret for den kommunen der skatten er skrevet ut. En klage må vere skriftlig, og det må gå fram av klagen hva som er feil, og begrunnelsen for det. Du får skriftlig svar på klagen.

Klagen blir behandlet av likningsnemnda, eventuelt likningskontoret. Er du uenig i avgjørelsen, kan du klage saken inn til overlikningsnemnda. Alle skattytere som sender klage, får orientering om den videre klageretten.

Tap av klagerett

Du taper som hovudregel retten til å få en klage behandlet dersom du:

  • ikkje leverer sjølvmeldinga
  • ikkje gir dei opplysningane som likningsmyndigheitene ber om
  • leverer klagen etter at klagefristen er gått ut.