Sexprat hjelper på vekta

Er du bekymret for vekten til din mann? Dropp praten om helse og sykdommer: Prat om sex i stedet.

Et forsk­nings­prosjekt på Riks­hos­pi­ta­let i Danmark ty­der på at det først og frem­st er tan­ken på mere og bed­re sex, som kan få dan­ske menn til at stå i kø ved sa­lat­ba­ren, skriver Nordjyske Stiftstidende.

Man­ge feite menn tenker ikke negativt om det være "stor, rund og dei­lig." De sy­nes ikke selv at de eks­tra kiloene er no­e pro­blem. Der­for er det vanskelig for prak­ti­se­ren­de le­ger å motivere mennene til å gå ned i vekt, til tross for at de går rundt med høyt kolesterol, dårlige knær og diabetes.

- Ettersom sykdom ikke bekymrer mennene er det vanskelig å motivere ut fra dette utgangspunktet. I stedet kan legen prøve å ta opp problemer i sexlivet, sier Svend Aage Madsen, sjefspsykolog ved Rikshospitalet i København.

Og det er vir­ke­lig be­hov for en hold­nings­en­dring: En nyere undersøkelse viser at over halv­de­len av dan­ske menn er over­vektige og tal­let er sti­gen­de.

Et godt sexliv gjør deg både lykkeligere og slankere

Ereksjonssvikt
Over­vekt og fedme har innvirkning på menns sex­liv på ulike måter.
Livs­stils­syk­dom­mer som for­hø­yet blod­trykk og dia­be­tes kan også øke risikoen for ereksjonsvikt.

- Og rent prak­tisk kan det sim­pelt­hen være for vanskelig å dyr­ke sex - ma­gen er jo ganske stor hos enkelte, for­kla­rer Anna Ma­ria Giraldi, sek­su­al­fors­ker ved Riks­hos­pi­ta­lets sexo­lo­gi­ske kli­nikk.

Flere eksperter mener imidlertid at potensen kan trenes opp.

Mer lyst
Der fin­nes in­gen un­der­sø­kel­ser som viser om over­vek­ten også på­vir­ker lys­ten, men Svend Aage Mad­sens un­der­sø­kel­ser ty­der på at det er en sam­men­heng.

- Menn op­pfat­ter seg selv som uat­trak­ti­ve. De fø­ler ikke at de er in­te­res­san­te for andre kvin­ner i selskapslivet, og de føler at overvekten er årsaken til at de er single. De blir også mer tilbakeholdne, og får kanskje et kjedeligere og mer bedrøvelig sexliv, forklarer han.

Og selv om du bare går ned noen kilo, vil du merke det på sexlivet.

 

 

Mozon.no, 05.08.2006