Senterpartiet

Her har vi koblet relevante sitater fra partiprogrammet med spørsmålene i Valgtestene. Der det ikke står noe, betyr det at saken ikke er omtalt direkte i programmet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1: Politikerne bør kunne bestemme om Norges Bank skal heve eller senke renta. ” Senterpartiet vil fortsette sitt arbeid for at Norges Bank skal bli uavhengig og selvstendig, og gjennom pengepolitiske virkemidler sikre lav og stabil inflasjon, uten innblanding fra politikere.”

2: Det er riktig at private eiere kommer inn i store bedrifter som Telenor og Statoil. ”Senterpartiet er imot privatisering og utsalg av store sentrale nøkkelbedrifter som Telenor og Statoil. Gjennom et profesjonelt og langsiktig statlig eierskap av disse bedriftene sikrer vi felleskapets interesser best.”

3: Staten kan ikke løse sine oppgaver dersom skattene blir satt ned. ” Senterpartiet vil ha et skattesystem som er basert på skatt etter evne. De som har mest skal betale mest og de som har minst skal betale minst. Vi vil arbeide for at lave arbeidsinntekter beskattes mindre, og høye arbeidsfrie kapitalinntekter beskattes mer.”

4: Vi bør innføre 6 timers arbeidsdag i Norge uten at lønna går ned. "Senterpartiet vil arbeide for redusert arbeidstid for småbarnsforeldre,
for eksempel 30 timers uke med delvis lønnskompensasjon."

5: Skatten på kapitalinntekter (aksjer, opsjoner, sparerenter etc) bør reduseres. ” Senterpartiet ønsker å skattlegge arbeidsfrie kapitalinntekter sterkere."

6: Forslaget til boligskatt skal gi lavere skatt på små boliger og høyere skatt på store boliger. Dette er en god skattemodell. ” Senterpartiet ønsker ikke å skattlegge boliger med vanlig boligstandard. Folk som bygger bolig ut over normal standard skal skattlegges for dette."

Artikkelen fortsetter under annonsen

7: Dagens beskatning av næringsvirksomhet driver bedrifter og arbeidsplasser ut av landet. ”Senterpartiet ønsker å endre eller fjerne den såkalte delingsmodellen. Næringslivsbeskatningen skal stimulere til aktivt eierskap, og til å beholde kapital i bedriftene som kan reinvesteres og skape videre utvikling."

8: Du stiller deg positiv til momsreformen. ”Senterpartiet har kjempet igjennom halv moms på matvarer. Dette er den største avgiftslettelsen som noen gang er gitt i Norge. Folk får nå ca. 10% billigere mat. En må kontinuelrig vurdere reglene for hvilke områder som skal være momsbelagt og hvilke som skal være fritatt."

9: Vi bør få flere private skoler fordi det gir et bedre skoletilbud. ”
Senterpartiet er kritiske til opprettelsen av private skoler som ikke bygger på alternative pedagogiske retninger. SP ønsker ikke kommersielle privatskoler i Norge.”

10: Det offentlige bør bidra til å finansiere flere billige boliger for vanskeligstilte. "Senterpartiet ønsker mer sosial boligbygging som vil komme vanskeligstilte, studenter og folk i etableringsfasen til gode. Dette vil også redusere prispresset på boligmarkedet til glede for alle."

11: Kontantstøtten bør avskaffes. ”Senterpartiet vil endre kontantstøtten til kun å gjelde der hvor foreldrene er hjemme sammen med barna. Det bør tillates en inntekt på inntil 100.000 kr i tillegg."

12: Staten bør øke tilskuddene til barnehagene slik at vi får full barnehagedekning. ”Senterpartiet ønsker full barnehagedekning innen 2003. Tilbudet må være fleksibelt og brukertilpasset. Senterpartiet ønsker også å stimulere til døgnåpne barnehager i tilknytting til arbeidsplasser med vakt/turnusordninger."

13: Ekteskapet bør være kjernen i familielivet. ” Ekteskapet er en viktig del av familielivet. Samtidig ser vi at ulike samlivsformer vokser fram. Det er viktig å føre en familiepolitikk som gir juridiske rettigheter og trygghet uavhengig av samlivsform. Dette gjelder
særlig i forhold til barnas rettigheter."

14: Privatisering av helsetilbud er negativt fordi det fører til en urettferdig fordeling av helsetilbudet. "Senterpartiet sier et kontant nei til privatisering og kommersialisering av helsevesenet."

15: Det er riktig at Staten overtar sykehusene fordi det gir en mer effektiv sykehusdrift. ”Senterpartiet er motstandere av statlig overtakelse av sykehusene. Alle
tall viser at fylkeskommunene driver sine sykehus bedre enn staten driver sine. Statlig overtakelse vil også presse fram en sentralisering av små lokalsykehus og føre til et dårligere tilbud for folk ute i landet."

16: Enerne i samfunnet bør ha vesentlig bedre lønn enn i dag.

17: Trygdesystemet skaper unødvendig høyt sykefravær.

18: Sykelønnsordningen bør strammes inn. "Vi må sette inn tiltak for å redusere sykefraværet. Senterpartiet er helt i mot endringer i sykelønnsordningen. Det å strafffe folk økonomisk for sykdom er helt urimelig."

19: Politiet bør få økte bevilgninger og utvidede fullmakter for å få ned kriminaliteten. ”Senterpartiet vil ha økte bevilgninger til politiet, og mer synlig politi
ute.”

20: Det blir ikke mindre kriminalitet ved å øke straffene. ” Senterpartiet vil arbeide for at straffene avspeiler forbrytelsene som er begått. Senterpartiet vil ha strengere straffer bla. for spredning av barnepornografi, seksuelle overgrep og vold mot barn.”

21: Varetektsfengsling bør begrenses i Norge. "Senterpartiet ønsker å være mer restriktive når det gjelder bruk av
varetekstfengsling."

22: Bevilgningene til Forsvaret bør reduseres.

23: Vi bør fortsatt være medlem av NATO. ”Senterpartiet mener Norge fortsatt skal være medlem av NATO. Senterpartiet mener NATO kun skal operere i aksjoner utenfor sitt område dersom det foreligger et klart FN-mandat..”

24: Privatbilismen bør begrenses. ”Det er viktig å redusere privatbilismen i storbyene. Derof ønsker Senterpartiet en kraftig satsing på kollektivtrafikken. Tog, buss og bane skal være et bedre alternativ enn egen bil. Mange steder i landet er
bilen eneste framkomstmiddel. For Senterpartiet er det viktig å redusere transportkostnadene i distriktene.”

25: Dagens avgiftsnivå på privatbilisme er nødvendig for å finansiere veier og andre velferdsgoder. ” Senterpartiet ønsker avgifter på bilbruk som fører til at flere velger kollektivt framfor privatbil. Samtidig må folk i områder hvor det ikke er alternative transportmåter skjermes.”

26: Du stiller deg positiv til variable bompenger (veiprising) for å begrense trafikken. ” Senterpartiet er for veiprising, som et godt tiltak for å redusere bilbruken i byene.”

27: Det bør bli mer ulv i Norge.

28: Det er riktig å bygge gasskraftverk i Norge selv om utslippene ikke renses for CO2-gass. ” Senterpartiet er imot gasskraftverk bygget med dagens teknologi. Vi ønsker økt bruk av naturgass i industri og næringsutvikling, og mener det må
bygges ut infrastruktur for dette.”

29: Norge bør bli medlem av EU. ”Senterpartiet er mot norsk medlemsskap i EU.”

30: Vi bør øke den norske u-hjelpen. ”Senterpartiet vil øke bistanden til 1% av brutto nasjonalprodukt."

31: Du stiller deg positiv til homofile prester. "Senterpartiet er for at homofile kan være prester i Den norske kirke."

32: Fylkeskommunene er nødvendige og må opprettholdes. Fylkeskommunen bidrar med mange viktige tjenester for folk flest. Senterpartiet mener vi må opprettholde og fornye fylkeskommunen.”

33: Små kommuner bør slås sammen til større kommuner. ” Senterpartiet mener at kommunesammenslåing kun kan skje dersom det er et lokalt ønske, og at befolkningen i de berørte kommune har fått gitt utrykk for sitt syn gjennom en folkeavstemming. Senterpartiet er sterkt kritisk til den sentraliseringseffekten en massiv kommunesammenslåing vil ha. Vi trenger mer nærhet mellom innbyggerne, tjenestetilbudet og
kommunepolitikerne, ikke større avstand.”

34: Norge bør fortsette å gi skatte- og avgiftslettelser til folk i Nord-Troms og Finnmark. ”Vi skal fortsatt ha skatte og avgiftslettelser i de nordligste delen av
Norge, som et viktig ledd i distriktspolitikken.”

35: Vi bør gi mindre statsstøtte til landbruket. ”Støttentil landbruket skal opprettholdes på et høyt nivå. Vi er avhengig av et sterkt norsk landbruk som forsyner oss med ren og trygg mat.”

36: Tilsetningsstoffer som gir mat bedre farge og konsistens (matsminke) er unødvendig og bør forbys. "Senterpartiet mener vi bør ha strengere regelverk for hva slags tilsettingsstoffer vi skal ha i matvarer. Desverre har vi måttet bøye oss for EU og tillate stoffer vi helst skulle unngått."

37: Toll og importkvoter på matvarer bør oppheves for å få de samme matvareprisene i Norge som i Danmark. ”Senterpartiet ønsker toll- og importkvoter som skjermer norskprodusert mat, og sikrer forbrukerne trygge og rene produkter.”

38: Homofile bør få lov til å adoptere barn. "Homofile skal ha mulighet til å bli vurdert som adoptivforeldre."

39: Norge bør ta seg råd til å bygge en ny opera. ”Senterpartiet vil sikre at byggingen av Den Norske Opera fullføres i 2008.”

40: Toppløsbarer og strippeklubber bør forbys.

41: Aldersgrensen for kjøp av brennevin i Norge bør settes ned fra 20 til 18 år. ”Senterpartiet mener at grensen for kjøp av brennevin skal være 20 år som
idag.”

42: Det bør være valgfritt om vi vil ha undervisning i sidemål (nynorsk/bokmål).

43: Norge bør ta inn flere innvandrere fra ikke-vestlige land enn vi gjør nå. ”Senterpartiet er åpen for økt innvandring til Norge. Dette gjelder både arbeidsinnvandring for å dekke underskuddet på arbeidskraft.”