Selskaper må registreres!

I følge aksjeloven kan ikke uregistrerte selskaper inngå avtaler før de er registrert i foretaksregisteret.

Etter foretaksregisterloven skal alle aksjeselskaper, og andre næringsdrivende foretak, registreres i foretaksregisteret. Med næringsdrivende menes virksomhet som er av en viss varighet og omfang, og som er opprettet med tanke på å gi, eller er egnet til å gi, økonomisk avkastning.

Hvorfor er det krav om registrering?

Gjennom registreringen får foretaket rett til å drive næringsvirksomhet. I tillegg blir det entydig identifisert gjennom et organisasjonsnummer, får firmavern og en firmaattest.

Firmaattesten inneholder en del nøkkelopplysninger om foretaket, og skal tjene som en legitimasjon overfor for eksempel långivere, toll- og avgiftsmyndigheter og tinglysingsmyndigheter.

Organisasjonsnummeret er oppgitt på firmaattesten, og er ment å identifisere foretaket, mens firmavernet gir foretakets navn rettsbeskyttelse.

Opplysningene i foretaksregisteret er offentlige. Det betyr at du kan få opplysninger om alle registrerte foretak.

Foretak som er registreringspliktige, skal meldes til registeret før næringsvirksomheten begynner, jfr. foretaksregisterlovens § 4-1. Aksjeselskaper skal være meldt senest 3 måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet. Det kan også være straffbart å bryte registreringsplikten.

Risikabelt å bryte registringsplikten!

Dersom registerføreren oppdager at et registreringspliktig foretak ikke er registrert, eller at meldeplikten etter § 4-1 er forsømt, kan han pålegge foretaket å inngi melding innen en bestemt fastsatt frist.

Dersom fristen ikke overholdes, kan registerføreren ilegge foretaket, og de som har meldeplikt, løpende tvangsmulkt inntil meldingen er inngitt. Vedtaket om tvangsmulkt kan påklages.

For forpliktelser pådratt i selskapets navn før selve registreringen, vil de som har pådratt forpliktelsen være personlig og solidarisk ansvarlig, om ikke annet må anses avtalt med kreditor. Det er altså først ved registreringen at selskapet vil overta forpliktelsen. (Se aksjeloven § 2-20 (2) ledd.)

Ulempen med dette er at det kan bli vanskelig for deg å inndrive ditt eventuelt utestående beløp. På den annen side vil de ansvarlige hefte for ditt krav inntil det er betalt.

Husk at dette gjelder selv om vedkommende slår seg personlig konkurs. Er det penger å hente i konkursboet vil du som kreditor motta betaling i form av konkursdividende. Selv om skyldneren slås personlig konkurs, vil de udekkede kravene fortsatt bestå etter at konkursbehandlingen er avsluttet. Skulle han siden klare å komme seg på økonomisk fote igjen, kan han altså kreves for det utestående beløpet.

Kan være til din fordel

For deg som forbruker er det altså ikke opplagt at den manglende registreringen er noen ulempe. Å stå personlig ansvarlig vil derimot være svært ugunstig.

Hadde aksjeselskapet vært registrert ville ikke deltakerne hatt et personlig ansvar for selskapets forpliktelser, jfr ansvarsbegrensningen i aksjelovens § 1-2:

(1) Aksjeeierne hefter ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser.

(2) Aksjeeierne plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet eller i tilfelle i selskapets konkursbo i større utstrekning enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen.

Hadde eierne fått registrert firmaet, ville altså deres ansvar vært begrenset til aksjekapitalen. Når de ikke har gjort dette vil deres økonomiske risiko være mye større.

Husk at de faktisk kan risikere å stå personlig ansvarlig for alle firmaets forpliktelser. Jo større firma jo større ansvar.

Har du behov for å sove godt om natten bør du derfor ikke utsette deg for en slik risiko!