Seier for GlaxoSmithKlines astmaklinikker

Rådet for legemiddelinformasjon har slått fast at GlaxoSmithKlines Astmaklinikk-prosjekt ikke er i strid med regelverket.

Legemiddelindustriforeningen og Legeforeningen hadde sendt prosjektet til Rådet for å få en prinsipiell vurdering av saken.

- Vi er svært fornøyde med avgjørelsen. Dette innebærer full støtte til våre Astmaklinikk-prosjekt og er en oppmuntring til ytterlig nytenking og initiativ omkring pasientopplæring og behandling, sier administrerende direktør Helge Ramseng i GlaxoSmithKline.
I sin vurdering av saken sier Rådet at Astmaklinikk-prosjektet er positivt og at det bidrar til et bedre tilbud for pasientene.

- Både vi og norske astmapasienter har grunn til å være glade for Rådets vurdering. Vi vet at astmaklinikkene dekker et reelt medisinsk behov som kommer både pasient og samfunn til gode, sier Ramseng.

Han understreker at prosjektet er helt i tråd med Sosial- og helsedepartementets forslag i Lov om pasientrettigheter som blant annet omhandler pasientens rett til informasjon om egen sykdom og behandling.

- Rådets vurdering har stor prinsipiell betydning og innebærer at viktige helsetiltak for kronisk syke pasienter blir opprettholdt, sier administrerende direktør i GlaxoSmithKline.
Han sier seg enig i Rådets kritikk i forhold til offentlig refusjon og Datatilsynet.
- Dette bringer vi nå i orden, sier han.

Samarbeid
Helge Ramseng er en sterk talsmann for et tett samarbeid mellom legemiddelindustri og helsevesen. Han mener det er viktig at industrien våger å engasjere seg til pasientens beste.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Når det offentlige ikke tar nok ansvar, må vi tørre å trå til. Astmaklinikkene er et prosjekt vi er svært stolte av, og et av våre mest vellykkede tiltak i arbeidet med å gi syke mennesker et bedre liv.

Han peker på at prosjektet har vært en suksess helt siden starten ved Sentralsykehuset i Østfold i 1996.

- Etter to år var ventetiden for behandling av astmapasienter ved dette sykehuset redusert fra seks måneder til seks uker, forteller han.

Tiltaket fikk også full støtte fra daværende helseminister Gudmund Hernes. Umiddelbart etter at han ble orientert om tiltaket høsten 1996, mottok GlaxoSmithKline et personlig takkebrev fra Hernes der han beskriver tiltaket som meget interessant og noe han håper å trekke veksler på.

God samfunnsøkonomi
Både leger og pasienter har de siste dagene fryktet at de kunne miste tilbudet som Norges Astma- og Allergiforbund, avdeling Østfold, beskriver som: Det beste som har skjedd innen astmaomsorgen på mange år .

- Astmatikere er en gruppe pasienter hvor vi vet at mange er feilbehandlet. Nye undersøkelser viser at halvparten av pasientene ikke får den hjelpen de burde og skulle hatt, sier Ramseng.

Han viser samtidig til at god pasientopplæring også er god samfunnsøkonomi. En kost-nytte undersøkelse som norske lungeleger har gjennomført, viser at en krone investert i pasientopplæring, er fem kroner spart for samfunnet.

Legeforeningen
Ramseng stiller seg uforstående til kritikken som Legeforeningen har fremmet i mediene.
-Vi syns det er merkelig at Legeforeningen har gått så hardt ut i denne saken ettersom Astmaklinikk-prosjektet utvilsomt er svært nyttig for pasienten, sier han.

GlaxoSmithKlines administrerende direktør mener samtidig at diskusjonen i media om denne saken, har vært nyttig.

- Vi håper denne saken kan bidra til at samarbeidsprosjekt mellom legemiddelfirma og helsevesen kan skje uten at noen av partene blir mistenkeliggjort.

Bedre behandling
Målet med Astmaklinikk- prosjektet har vært å sette helsepersonell ved legesentra og sykehus bedre i stand til å gi pasienter god opplæring og behandling av egen sykdom.
Arbeidet som startet som et pilotprosjekt ved Sentralsykehuset i Østfold i 1996, omfatter i dag rundt 30 legesentra og åtte sykehus over hele landet. Opplæringen skjer uavhengig av GlaxoSmithKline og foregår ved norske sykehus og legesentra med spesialkompetanse innen astmaomsorg.

- Prosjektet har imidlertid vært så vellykket av sentrene nå fortsetter arbeidet uavhengig av oss. Derfor inngår vi nå ikke lenger nye kontrakter om slik starthjelp, sier Ramseng.
- For at flere pasienter skal få den hjelpen de har krav på håper vi nå at vår strategi blir fulgt opp av det offentlige helsevesen.

GlaxoSmithKline
Astrid Svalastog
Informasjonsdirektør
Tel.: 22 58 21 07
Email:

Mozon.no