Se alle tallene her

Husholdningenes sparing og gjeld
Fordringer30. juni 0530.juni 06Prosentvis endringEndring beløp
Sedler og skillemynt38 48040 7215,82 241
Transaksjonsinnskudd239 183261 5749,322 391
Andre innskudd361 018373 0223,312 004
Sertifikater og statskasseveksler739490-3,3-249
Ihendehaver-
obligasjoner
32 90337 14112,934 146
Aksjer197 243242 79723,145 553
Grunnfondsbevis8 1128 4283,9316
Verdipapirfonds-
andeler
84 402115 70837,131 306
Utlån60 72871 46717,710 739
Forsikringstekniske reserver672 977740 50210,067 524
Andre fordringer211 930241 10213,829 172
Totale fordringer1 907 7162 132 95111,8+ 225235
     
Total gjeld1 472 2311 636 07111,1+ 163840
     
Nettofordringer435 485496 880  
Nettofordringsendring 61 396  
Netto omvurderinger 73 321  
Netto finansinvesteringer -11 925  
Kilde: Norges Bank/Statistisk sentralbyrå. Tall i 1000 kroner