Så mye koster sykefraværet

[Ugjyldig objekt (NAV)]

NHOs Arbeidsmiljøfond konkluderer med at sykefraværet koster næringslivet gjennomsnittlig 1.700 kroner per dag, i tillegg kommer lønnsutgiftene til den sykmeldte.

Kostnadene er høyere ved korttidsfravær, og i følge undersøkelsen stiger kostnadene dersom bedriften ikke klarer å kompensere fraværet.

Tallene NHO oppgir er basert på en undersøkelse fra SINTEF Unimed, der 95 bedrifter deltok. Undersøkelsen viser også at sykefraværskostnadene er høyest i industri, bygg og anlegg, og lavest i handel, hotell og bensinstasjoner.

Lønnskostnader ikke med

For privat og offentlig sektor samlet går det tapt ca. 50 millioner sykefraværsdager hvert år. Det rene produksjonstapet er over 1.000 kroner per fraværsdag, samt økte utgifter på 700 kroner.

Utbetalt lønn til den sykmeldte er ikke regnet som en "ekstra kostnad" ved sykefraværet. Dette er jo noe arbeidsgiver betaler uansett. Med ekstra kostnader menes blant annet tapt produksjon, ekstra administrasjon, vikar, ekstra overtid og eksterne tjenester i fraværsperioden.

Det opplyses også om at cirka 55 prosent av gjennomsnittskostnaden på 1.700 kroner skyldes produksjonstap.

Ødeleggende for arbeidsmiljøet

SINTEF-rapporten konkluderer også med at høyt sykefravær øker arbeidsbelastningen for arbeidskollegaene, siden de må overta hele eller deler av den sykes arbeidsoppgaver. Deretter kommer administrativt arbeid i forbindelse med fraværet, og forsinkelse i produksjonen.

At tiltak som kan redusere sykefraværet derfor vil være svært lønnsomt, ikke bare for bedriftene direkte, men også for arbeidstakerne og for samfunnet for øvrig, er en annen konklusjon. Flere resultater fra undersøkelsen finner du her

Kommentar

Tallet på 1.700 kroner per dag er definert til å være næringslivets kostnader. I praksis er det vel tvilsomt om næringslivet leier inn fullt kompetente vikarer hver eneste gang noen er syk. Det normale er nok at arbeidsbyrden til den syke fordeles blant kollegaene, og da reduseres jo produksjonstapet tilsvarende.

Kutt i sykepengene?

  1. Så mye koster sykefraværet

At høyt sykefravær er en kraftig utgiftspost for arbeidsgiver kan det likevel ikke være tvil om.