Så mye disponerer kommunene

Inntekter og utgifter i kommunesektoren i 2003 (mill. kroner)
A. Brutto inntekter228 276
B. Løpende inntekter226 186
Gebyrer32 212
renter og utbytte8 350
Skatter i alt99 552
Produksjonsskatter3 876
Eiendomsskatt2 986
Andre produksjonsskatter890
Skatt på inntekt og formue95 676
Overføringer fra staten80 534
Rammeoverføringer53 304
Andre overføringer27 230
Andre innenl.overf.5 538
C. Kapitalinntekter (salg av eiendom og annen realkapital)2 090
Kilde: St.prp.nr.66 (2002-03) (Kommuneøkonomiproposisjonen)