Rød Valgallianse (RV)

Her har vi koblet relevante sitater fra partiprogrammet med spørsmålene i Valgtestene. Der det ikke står noe, betyr det at saken ikke er omtalt direkte i programmet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1: Politikerne bør kunne bestemme om Norges Bank skal heve eller senke renta. "RV vil gjeninnføre sterk offentlig kontroll med kreditt og rentepolitikken, valutarestriksjoner og styring av finansinstitusjoner. RV mener at både Norges Bank og rentepolitikken skal styres av myndighetene for å oppnå full sysselsetting og forhindre økte forskjeller mellom rike og fattige i Norge. I dag EU-tilpasses Norges Bank ved at sentralbanksjefen bestemmer renta der et av målene er å ta kjøpekraft fra vanlige folk."

2: Det er riktig at private eiere kommer inn i store bedrifter som Telenor og Statoil. "RV er sterkt mot den pågående markedstilpasningen privatiseringen av de tidligere forvaltningsbedriftene Telenor, Postverket og NSB. Omgjøring først til såkalt særlovselskap, så til aksjeselskap og etterhvert til børsnotering er et skritt på vegen mot privatisering. Delprivatisering og børsnotering av Statoil og Statkraft og overføring av andeler av SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement) til Statoil medfører en uakseptabel privatisering av naturressurser som skal være i samfunnets felles eie - arvesølvet."

3: Staten kan ikke løse sine oppgaver dersom skattene blir satt ned. "Velferdsordningene er et fellesgode som skal finansieres av fellesskapet over skatteseddelen. Det må være nasjonale standarder som sikrer alle like rettigheter, og staten må ha det øverste ansvaret for finansieringen...RV mener at skatt i første rekke skal betales av inntekt og formue, mens skatt på forbruk skal være målrettet mot miljøfiendtlig forbruk, varer som skader helsa eller varer vi ikke trenger. Vanlige husholdningsvarer bør ikke skattlegges."

Artikkelen fortsetter under annonsen

4: Vi bør innføre 6 timers arbeidsdag i Norge uten at lønna går ned. "Kravet om 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon er et viktig kvinnekrav, og et krav for hele fagbevegelsen og arbeiderklassen."

5: Skatten på kapitalinntekter (aksjer, opsjoner, sparerenter etc) bør reduseres. "I dag er det slik at inntektene til arbeidsfolk fra eget arbeid skattlegges mye hardere enn kapitalistene sine inntekter fra andre folk sitt arbeid (såkalte "kapitalinntekter"). Det burde ha vært motsatt. RV går inn for skattlegging av aksje-, finans- og valuta-transaksjoner."

6: Forslaget til boligskatt skal gi lavere skatt på små boliger og høyere skatt på store boliger. Dette er en god skattemodell. "RV sier nei til eiendomsskatt på vanlige boliger, ja til eiendomsskatt på luksusboliger og næringsbygg."

7: Dagens beskatning av næringsvirksomhet driver bedrifter og arbeidsplasser ut av landet. "Vi ser at EØS-avtalen mer og mer er en trussel mot norsk industri. ESA tvinger Norge til å fjerne den differensierte arbeidsgiveravgifta. Den fratar en rekke bedrifter i distrikts-Norge muligheter til fortsatt drift."

8: Du stiller deg positiv til at det ble innført moms på tjenester og halv moms på mat (momsreformen).

9: Vi bør få flere private skoler fordi det gir et bedre skoletilbud. "Det er et statlig ansvar å sørge for at kommunene får nok penger til å bygge og drive en god, oppdatert skole hvor barn fra alle samfunnslag kan møtes. Ut fra dette er RV er mot private skoler."

10: Det offentlige bør bidra til å finansiere flere billige boliger for vanskeligstilte. "RV arbeider for at Staten skal gjennom momsfritak, husbankens lånevilkår og eventuelt tilskudd sørge for at boligkostnadene for en ny 3-roms leilighet ikke er mer enn 25% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn."

11: Kontantstøtten bør avskaffes. "Kontantstøtta er et av de viktigste angrepene på kvinnene. Den har en dobbel effekt, i og med at den både gjør det økonomisk "fornuftig" for kvinner å bli hjemme, samtidig som den bidrar til å fjerne grunnlaget for barnehager og dermed tvinges flere kvinner til å "velge" å være hjemme. På denne måten privatiseres omsorgen, og ansvaret blir liggende på hver enkelt istedenfor på fellesskapet."

12: Staten bør øke tilskuddene til barnehagene slik at vi får full barnehagedekning. " vil arbeide for utbygging av offentlige og gratis barnehager til alle barn."

13: Ekteskapet bør være kjernen i familielivet.

14: Privatisering av helsetilbud er negativt fordi det fører til en urettferdig fordeling av helsetilbudet. "RV avviser økning av egenandeler, konkurranseutsetting, utskilling, as-ifisering og privatisering. RV arbeider for en helsesektor fri for markedsliberalisering og privatisering."

16: Det er riktig at Staten overtar sykehusene fordi det gir en mer effektiv sykehusdrift. "RV støtter kampen for at sykehusene skal være en del av velferdsstatens infrastruktur, med offentlig eie og lokal politisk styring. Norge må derfor lovfeste at alle (offentlige) sykehus skal være underlagt forvaltningsorganer underlagt lokal, politisk folkevalgt styring."

17: Enerne i samfunnet bør ha vesentlig bedre lønn enn i dag.

17: Trygdesystemet skaper unødvendig høyt sykefravær. "RV deltar i kampen for å forsvare dagens velferdsordninger, og for å utvikle offentlig sektor...RV mener at alle skal ha lik rett til velferd, og at velferdsordningene må bygge på universelle rettigheter, ikke en vurdering av hvem som er "verdige trengende"."

18: Sykelønnsordningen bør strammes inn.

19: Politiet bør få økte bevilgninger og utvidede fullmakter for å få ned kriminaliteten.

20: Det blir ikke mindre kriminalitet ved å øke straffene. "Tradisjonell kriminalitet må reduseres ved å fjerne årsakene til den...En restriktiv kriminalpolitikk med sterk bruk av fengselsstraffer reduserer ikke tradisjonell kriminalitet."

21: Varetektsfengsling bør begrenses i Norge.

22: Bevilgningene til Forsvaret bør reduseres. "RV arbeider for Å ha et nasjonalt, uavhengig forsvar som er bygd på konvensjonelle våpen og vernepliktsordningen. Vi går mot opprettelse av en profesjonell hær. RV går inn for desertering hvis forsvaret blir brukt mot landets egne innbyggere eller i imperialistisk aggresjon."

23: Vi bør fortsatt være medlem av NATO. "RV arbeider for å melde Norge ut av NATO."

24: Privatbilismen bør begrenses. "Nødvendig transport må skje så energiøkonomisk som mulig. Persontransport må skje mest mulig med rimelige eller gratis kollektive transportmidler."

25: Dagens avgiftsnivå på privatbilisme er nødvendig for å finansiere veier og andre velferdsgoder. "Rød Valgallianse vil ha gratis kollektivtransport i byer og tettbygde strøk. Kollektivtransporten bør være offentlig eid, og rutenett og transportmiddel bør bygges ut og være mer fleksibel enn i dag, slik at folk flest får reelle alternativ til privatbilen. Når dette er på plass går vi inn for kraftige restriksjoner på privatbilisme i bystrøk og bilfrie sentra."

26: Du stiller deg positiv til variable bompenger (veiprising) for å begrense trafikken. "RV kan støtte bruk av veiprising som blir lagt opp slik at det tjener RVs samferdselspolitiske mål. RV stiller imidlertid en forutsetning for veiprising: at kollektivtilbudet er utbygd, at prisen senkes betydelig og at det finnes reelle alternativer til bruk av egen bil før avgiftsbelegging gjennomføres."

27: Det bør bli mer ulv i Norge. "RV vil bevare de store rovdyra i Norge som en del av det økologiske mangfoldet."

28: Det er riktig å bygge gasskraftverk i Norge selv om utslippene ikke renses for CO2-gass. "Forbruket av lagerressurser som kull, olje og gass må erstattes av fornybare energikilder som f.eks. vannkraft, varmepumper, bioenergi, bølge-, sol- og vindkraft og hydrogen. RV sier nei til gasskraftverk."

29: Norge bør bli medlem av EU. "RV vil gjennom valgkamp og ellers i det politiske arbeidet slåss mot alle forsøk på å melde Norge inn i EU… RV vil si opp EØS-avtalen."

30: Vi bør øke den norske u-hjelpen. "RV arbeider for sletting av gjelden land i den 3. verden har til Norge....Norge må gå imot at bevilgninger gjennom IMF og Verdensbanken skal påtvinge 3. verdensland en bestemt økonomisk politikk. All hjelp skal gis som betingelsesløse gaver, eller som langsiktige og rentefrie lån, og de skal komme de undertrykte og fattige til gode."

31: Du stiller deg positiv til homofile prester.

32: Fylkeskommunene er nødvendige og må opprettholdes. "RV går mot reduksjon i tallet på kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter, og ønsker at de folkevalgte organene skal være mest mulig representative. En omlegging av antall kommuner og fylker i Norge må derfor ikke først og fremst ta utgangspunkt i at antallet skal reduseres, men ta utgangspunkt i hvordan den politiske styringen av offentlig forvaltning skal gi befolkningen mest mulig innflytelse."

33: Små kommuner bør slås sammen til større kommuner.

34: Norge bør fortsette å gi skatte- og avgiftslettelser til folk i Nord-Troms og Finnmark. "Verdiskapingen må beholdes i distrikta som grunnlag for en desentralisert bosetting...Gjennom mange år har det vært kjørt en kampanje for å få kutta overføringene til jordbruket, bygd ned kystflåten, lagt ned og privatisert industrien og bygd ned velferden...RV arbeider for statlig gjeldssanering: statlige overføringer skal økes slik at staten dekker kostnadene til de lovpålagte oppgavene for kommunene og fylkene."

35: Vi bør gi mindre statsstøtte til landbruket. "RV arbeider for å stoppe nedskjæringene i overføringene til landbruket."

36: Tilsetningsstoffer som gir mat bedre farge og konsistens (matsminke) er unødvendig og bør forbys. "Det må skapes et økologisk landbruk som tar vare på og fornyer jorda, og som verken forgifter jorda eller maten."

37: Toll og importkvoter på matvarer bør oppheves for å få de samme matvareprisene i Norge som i Danmark. "Norge må satse på å øke sjølbergingsgraden radikalt og avgrense importen. Matimport må bare dreie seg om produkter det ikke er mulig å produsere her."

38: Homofile bør få lov til å adoptere barn. "RV arbeider for aksept av lesbiske og homofile som omsorgspersoner for barn, medregnet anledning til adopsjon."

39: Norge bør ta seg råd til å bygge en ny opera.

40: Toppløsbarer og strippeklubber bør forbys. "RV arbeider for å få bort massasjeinstitutt og toppløsbarer."

41: Aldersgrensen for kjøp av brennevin i Norge bør settes ned fra 20 til 18 år.

42: Det bør være valgfritt om vi vil ha undervisning i sidemål (nynorsk/bokmål).

43: Norge bør ta inn flere innvandrere fra ikke-vestlige land enn vi gjør nå. "RV arbeider at Norge må åpne grensene for vanlig innvandring...for at mennesker på flukt skal få politisk asyl i Norge. Respekter FNs asylrettregler...å øke mottaket av kvoteflyktninger til minst 5000 pr. år."

44: Du vil gjerne ha innvandrere fra ikke-vestlige land som naboer.