Renten er hevet

Norges Bank har nettopp avsluttet dagens rentemøte, og det ble - som ventet - rentehopp. Likevel har hovedstyret vært usikre, og vurderte faktisk å holde renten uendret denne gangen.

Satt opp

I tråd med hva flere eksperter uttalte til DinSide i går, har sentralbanksjefen nettopp bestemt at styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng, slik at den nå er 4,0 prosent.

I en pressemelding fra Norges Bank uttales det:

Det er utsikter til at konsumprisveksten vil tilta og komme nær målet fra 2008, men anslagene er usikre. Prisstigningen, lønnsveksten og kapasitetsutnyttingen utvikler seg om lag som anslått i siste inflasjonsrapport. Et fall i energiprisene har trukket veksten i konsumprisindeksen (KPI) ned. Den underliggende prisveksten har som ventet vært forholdsvis lav de siste månedene, og vurderes å være mellom 1 og 1,5 prosent. Det er likevel flere faktorer som taler for at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp. Veksten i norsk økonomi er sterk, og det høye aktivitetsnivået kan komme til å holde seg oppe noe lenger enn tidligere ventet. Sysselsettingen stiger raskere enn tidligere anslått, og arbeidsledigheten er kommet ned på et lavt nivå.

Forløpet for renten som skisseres i Pengepolitisk rapport 1/07, uttrykker hovedstyrets avveiing mellom hensynet til å bringe inflasjonen opp mot målet og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. I lys av denne avveiingen vil økningen i renten skje gradvis, slik at vi kan vurdere virkningene av renteendringer og annen ny informasjon om den økonomiske utviklingen.

Vurderte uendret rente

Ifølge Norges Bank er strategien i Pengepolitisk rapport 1/07 at foliorenten bør ligge i intervallet 4-5 prosent i perioden frem til neste rapport legges fram 27. juni, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått.

Hovedstyret har som et alternativ vurdert å holde renten uendret ved dette møtet, men har kommet til at det er riktig å øke renten.

Opp 2,25 prosentpoeng

Siden forrige bunnivå, på våren i 2004, har styringsrenten dermed gått opp hele 2,25 prosentpoeng.

Og bare siden juni i fjor, har renten økt med 1,25 prosentpoeng.

Tåler du fjere rentehopp fra Norges Bank? Sjekk hvordan eventuelle renteendringer vil påvirke din privatøkonomi i DinSides Renteendringskalkulator.

Les mer om lån og rente: