Renten er hevet

Norges Bank har nettopp avsluttet dagens rentemøte, og det ble - som ventet - rentehopp. Likevel har hovedstyret vært usikre, og vurderte faktisk å holde renten uendret denne gangen.

Satt opp

I tråd med hva flere eksperter uttalte til DinSide i går, har sentralbanksjefen nettopp bestemt at styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng, slik at den nå er 4,0 prosent.

I en pressemelding fra Norges Bank uttales det:

Det er utsikter til at konsumprisveksten vil tilta og komme nær målet fra 2008, men anslagene er usikre. Prisstigningen, lønnsveksten og kapasitetsutnyttingen utvikler seg om lag som anslått i siste inflasjonsrapport. Et fall i energiprisene har trukket veksten i konsumprisindeksen (KPI) ned. Den underliggende prisveksten har som ventet vært forholdsvis lav de siste månedene, og vurderes å være mellom 1 og 1,5 prosent. Det er likevel flere faktorer som taler for at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp. Veksten i norsk økonomi er sterk, og det høye aktivitetsnivået kan komme til å holde seg oppe noe lenger enn tidligere ventet. Sysselsettingen stiger raskere enn tidligere anslått, og arbeidsledigheten er kommet ned på et lavt nivå.

Forløpet for renten som skisseres i Pengepolitisk rapport 1/07, uttrykker hovedstyrets avveiing mellom hensynet til å bringe inflasjonen opp mot målet og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. I lys av denne avveiingen vil økningen i renten skje gradvis, slik at vi kan vurdere virkningene av renteendringer og annen ny informasjon om den økonomiske utviklingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vurderte uendret rente

Ifølge Norges Bank er strategien i Pengepolitisk rapport 1/07 at foliorenten bør ligge i intervallet 4-5 prosent i perioden frem til neste rapport legges fram 27. juni, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått.

Hovedstyret har som et alternativ vurdert å holde renten uendret ved dette møtet, men har kommet til at det er riktig å øke renten.

Opp 2,25 prosentpoeng

Siden forrige bunnivå, på våren i 2004, har styringsrenten dermed gått opp hele 2,25 prosentpoeng.

Og bare siden juni i fjor, har renten økt med 1,25 prosentpoeng.

Tåler du fjere rentehopp fra Norges Bank? Sjekk hvordan eventuelle renteendringer vil påvirke din privatøkonomi i DinSides Renteendringskalkulator.

Les mer om lån og rente: