Prismerking av varer

For at du som forbruker lettere skal kunne sammenligne pris, er det krav om prismerking av alle varer. Informasjonen er hentet fra Konkurransetilsynets nettsider.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Prisene skal være merket på selve varen eller innpakningen. Prisen kan angis ved oppslag, ved etikett på varehyllen, eventuelt i en lett tilgjengelig prisliste.

I kravet om at varene skal være priset, ligger også et krav om at butikken må oppgi korrekt pris. Prisen skal også være inkludert merverdiavgift, og eventuelt andre avgifter som for eksempel sukkeravgift i sjokolade og kosmetikkavgift.

Dette gjelder også tjenesteytere som selger varer samtidig med utførelsen av sine tjenester. Prisopplysningsplikten gjelder salg til forbrukere. Det stilles ikke tilsvarende krav ved salg av tjenester til andre ervervsdrivende.

  • Ervervsdrivende som selger varer i detalj til forbruker, skal, så langt det er praktisk mulig, opplyse om varenes salgspris og enhetspris slik at prisene lett kan ses av kundene.

    Salgspris og enhetspris for en vare skal oppgis samlet og med tilnærmet lik meddelelseseffekt på eller i umiddelbar nærhet av varen. Enhetsprisen skal angis til venstre for salgsprisen, og angis med to desimaler. Prisopplysningsplikten gjelder uten hensyn til hvor varen forevises, for eksempel utstillingsvindu, utstillingsskap eller på annet sted.