Politiets svar

Politiet har hørt ryktene, men har likevel ikke klart å ta forbryterne.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Har fått tips

- Vi har de senere år totalt mottatt sju til åtte tips om at det eksisterer byråer i bransjen som bærer våpen ulovlig. Disse tipsene er ikke av en slik art at man for eksempel ved kontroll ville avdekke ulovlig besittelse av våpen. Opplysningene har mer karakter av rykter, som ikke er spesifisert. Det er således lite konkret, men vi har vurdert dem seriøst uten å kunne finne ut mer. Vi antar at "tipsene" har dreid seg om ulovlig besittelse av batong eller pepperspray, heller enn skytevåpen. Erfaringen fra tilsvarende beslag ute, for eksempel hos dørvakter på utesteder, tilsier dette, sier politiinspektør i Oslo politidistrikt, Bjørn Vandvik, og legger til:

- Ulovlig bæring eller besittelse av våpen er straffbart, og vil bli fulgt opp med anmeldelse på vanlig måte. Oslo politidistrikt har streng fengslingspolicy når det gjelder ulovlig besittelse av våpen på offentlig sted, avslutter han.

Om bevæpning av ledsagere (livvakter) i Norge
Justisdepartementet har tolket våpenloven § 4 slik at loven ikke omfatter utenlandske, offentlige tjenestemenn som i samsvar med sitt oppdrag bærer våpen, forutsatt at oppdraget er politi- eller forsvarsmessig og skal løses i forståelse med norske politi- eller forsvarsmyndigheter, jf tolkningene av Justisdepartementets rundskriv G-126/92 pkt. 3.3.1.4. I praksis betyr dette at slike bevæpninger klareres med politiet i forkant. Norske private selskaper som vil ha våpen til beskyttelse av klienter, må søke vanlig ervervstillatelse etter våpenloven. Det er en skjønnsmessig vurdering, men i praksis gir man ikke tillatelse til å erverve våpen til beskyttelse i Norge. Hvis noen som allerede har våpenkort ønsker å bære våpen på offentlig sted av beskyttelseshensyn, må man i tillegg ha politimesterens tillatelse. Justisdepartementet har uttalt at man ved denne vurderingen skal være like restriktiv som for å gi ervervstillatelse.