Pleiepenger for syke barn

Når har du krav på pleiepenger til omsorg av sykt barn?
Kjerneopplysninger:
Dersom vedkommende har omsorgen for et barn som er innlagt i helseinstitusjon eller er svært alvorlig sykt, kan vedkommende ha rett til pleiepenger.
Pleiepenger til omsorg av sykt barn ytes så lenge det er nødvendig av hensyn til behandlingen og rehabiliteringen av barnet.

Vilkår:
Samme vilkår som for sykepenger, medlemmet må være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser, eller mottar arbeidsledighetstrygd, fødselspenger eller adopsjonspenger.
Det må kunne vises til inntektsbortfall på grunn av pleie av barnet.
Medlemmet må ha helt eller delvis omsorg for barnet, og at hensynet til barnet tilsier at han/hun må være til stede i institusjonen hvor barnet er innlagt.
Pleiepenger til et medlem med omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon (§9-10).
Til et medlem som har omsorg for barn under 12 år som er innlagt i helseinstitusjon, ytes det pleiepenger tidligst fra 8. dag regnet fra innleggelsen.
Dersom barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet, gjelder retten til barnet fyller 18 år.
Det kan ytes pleiepenger også etter at barnet er utskrevet, hvis barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie fra en av foreldrene. Også andre enn barnets foreldre kan få pleiepenger dersom det er nødvendig av hensyn til barnet.
Forskjeller for gifte og skilte foreldre:
Det gis ikke pleiepenger til begge foreldre samtidig etter denne bestemmelsen.
Pleiepenger til et medlem med omsorg for et alvorlig sykt barn (§9-11).
Til et medlem som har omsorg for et barn under 18 år som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, ytes det pleiepenger.
Til et medlem som har omsorgen for en psykisk utviklingshemmet person som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, ytes det pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen på 18 år.
Hvis barnet har en livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade, ytes det pleiepenger fra første dag.
Det er et vilkår at medlemmet av hensyn til barnet må oppholde seg i en helseinstitusjon mens barnet er innlagt, eller må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie fra en av foreldrene.
Dersom foreldrene er skilt, kan begge få rett til pleiepenger selv om bare den ene av dem vanligvis har den daglige omsorgen for barnet. Begge foreldrene kan få pleiepenger samtidig dersom barnet er innlagt i helseinstitusjon.
Ved pleie i hjemmet blir det ikke gitt pleiepenger til begge foreldre samtidig.
Også andre enn barnets foreldre kan få pleiepenger dersom det er nødvendig av hensyn til barnet.
Det er den helseinstitusjon som har ansvaret for behandlingen som skal legge fram legeerklæring på RTV-blankett 3.23. Pleiepengene ytes så lenge det er nødvendig for behandlingen og rehabiliteringen.
Legens oppgave:
Medlemmet trenger dokumentasjon i form av en legeerklæring fra den helseinstitusjonen som har ansvaret for behandlingen av barnet.
Erklæringen skal grunngi hvorfor foreldrene må være borte fra arbeid.
mozon.no, sist oppdatert 25.02.02
Kilder/Referanser:
Sosial- og helsedepartementet. Lov av 28. februar 1997 om folketrygd, kapittel 9.
Hanoa R: Veileder i sosialmedisin og helseadministrasjon. Oslo, Universitetsforlaget AS, 1998.
Rikstrygdeverkets brosjyre: Ytelser ved barns sykdom og pleie av nære pårørende i livets sluttfase, oppdatert 13. april 1999.
Forfattere og fagkonsulenter:
Johnny Mjell, spesialist i allmennmedisin, veileder i allmennmedisin, Stokke legesenter, Stokke.
Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.