Pengemarkedet og aksjemarkedet

Blir du forvirret av begrepet "pengemarkedet" er du absolutt ikke ensom. For outsidere, er begrepet fullstendig absurd - hvem er ikke i markedet for penger?


Det er vanskelig å finne en god definisjon av begrepet "pengemarked", som har noen særlig verdi for de ikke allerede innvidde. Noen av forsøkene på nettet definerer markedet delvis ved produktene som kjøpes og selges i det, andre ved hjelp av tidshorisonter - ingen av definisjonene vi har funnet er særlig pedagogiske.

Vi tror at det kan hjelpe uinnvidde å ta utgangspunkt i at pengemarkedet avgrenses av hvem som deltar direkte i det. Det er det nemlig ikke hvem som helst som gjør. Pengemarkedet er finansinstitusjonenes eget marked for penger. Den aller mest toneangivende aktøren i dette markedet er sentralbanken.

Pengemarkedet kjennetegnes også ved produktene som omsettes i det. De viktigste er sertifikater og obligasjoner:

  • Sertifikater, er rentebærende papirer. Ofte har de løpetid kortere enn 12 måneder, men løpetiden kan også være lengre.
  • Obligasjoner En obligasjon er et rentebærende verdipapir, et lånebevis, som har en rentebindingstid på mer enn ett år. Obligasjonsutsteder (låntaker) kan for eksempel være offentlige myndigheter, banker eller store private foretak. Obligasjonen innfris av utsteder ved forfall, og i perioden fra utstedelse til forfall påløper en rente, ofte kalt kupongrente, til eier av obligasjonen. Det er et omvendt forhold mellom kursen på en obligasjon og endringer i markedsrenten. Dersom for eksempel markedsrenten stiger vil kursen på en obligasjon umiddelbart falle.
I tillegg omsettes Norges Banks produkter i pengemarkedet.

Det begynner nå kanskje å står klart for deg, at i pengemarkedet kjøpes og selges det - ja, nettopp - penger. Prisen som betales er prisen for penger over tid, nemlig renter.

Både "Pengemarkedsfond" og "Obligasjonsfond" kjøper og selger verdier i pengemarkedet.

Aksjemarkedet er mer selvforklarende for folk flest, og er altså markedet hvor aksjer kjøpes og selges, og de direkte deltakerne i prinsippet er hvem som helst: privatpersoner og bedrifter. Aksjer omsettes både på børsen og utenfor børsen, og et aksjefond handler med aksjer. Vi trenger neppe å gå nærmere inn på dette.