Klager du på skatten holder det ikke med en telefonsamtale
Klager du på skatten holder det ikke med en telefonsamtaleVis mer

Pass på klagefristen!

Skal du klage på skatteoppgjøret må du passe på at du overholder klagefristene og bruker riktige formuleringer.

Finner du tall du ikke forstår eller regelrette feil med skatteoppgjøret, skal du klage. Dette gjelder uansett om feilen er i din favør eller disfavør. I følge tidsskriftet Skattebetaleren (Skattebetalerforeningens medlemsblad) må du imidlertid være nøye med å passe på både tidsfrister og formulering av klagen for at den skal tas hensyn til.

Tre ukers klagefrist

Du har tre uker på deg til å klage på eventuelle feil i skatteoppgjøret. Dette gjelder fra den dagen listene er utlagt. Ofte vil du imidlertid trenge lenger tid på å undersøke tallene og formulere klagen. Da kan du prøve å søke om utsettelse. Dette må du gjøre innenfor den samme tre-ukers fristen. Imidlertid garanterer ikke en slik søknad at du får godkjent utsettelsen. For å være sikker på at klagen blir behandlet, anbefaler skattebetalerforeningen at du sender inn en formell klage innen fristen. I denne klagen kan du eventuelt skrive at du vil levere en mer detaljert og dokumentert klage med det første.

Klagens innhold

Vedlagt skatteoppgjøret fra ligningskontoret skal du motta informasjon om hvordan du går frem for å klage. Klagen sendes ligningskontoret i den kommunen som behandler selvangivelsen din (bostedskommunen), og behandles der av ligningsnemda. Klagen skal være skriftlig. Skattebetalerforeningen anbefaler at du tar følgende fakta med i klagen:

Artikkelen fortsetter under annonsen

1: Fødselsnummer, navn, adresse og dato for klagen
2: Skriv tydelig at det er en klage til ligningsnemda
3: Ta med hvilket inntektsår klagen gjelder for
4: Skriv hvilket forhold du klager på og hvorfor du mener at ligningskontoret her har gjort en feil. Ta med alle opplysninger du mener er relevante for å begrunne ditt synspunkt.
5: Underskriv klagen

Er det feil i grunnlaget for AMS eller BSU må du i tillegg til klagen be banken, verdipapirsentralen eller verdipapirfondet sende ny melding til Skattedirektoratet.

Finner du feil i beløpet for innbetalt skatt eller i beregningen av rentegodtgjørelse eller rentetillegg, bør du straks ta kontakt med kommunekassereren/kemneren.

Saksgangen

Ligningsnemda og overligningsnemda finnes i hver kommune og er sammensatt av folkevalgte representanter. Sender du klage på skatteoppgjøret forberedes den av lingingskontoret før den går til behandling i ligningsnemda. Er du misfornøyd med ligningsnemdas avgjørelse, kan du innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket, klage saken inn for overligningsnemda. Dette er siste klageinnstans. Er du fortsatt misfornøyd kan du prøve saken i rettsapparatet. Dette må gjøres innen fem måneder etter at skattelisten ble kunngjort, eller eventuelt fem måneder etter du har mottatt melding om vedtak i klagesak. En rettssak vil imidlertid koste både tid og penger. Du bør med andre ord vurdere dette opp mot hva du kan vinne ved å få en avgjørelse som går i din favør.

Betal likevel

Men husk at du skal betale restskatten selv om du klager. Er du sikker på at klagen fører frem, kan du imidlertid be kemnerkontoret om utsettelse dersom de får en forhåndsmelding fra ligningskontoret om at ligningen vil bli endret.