Partiene og kvinners økonomi

Partiene og kvinneøkonomien
PartiALLMINNELIG INNTEKTTOPPSKATTANNEN SKATTPENSJON
ApSom nå - 28 prosent. "Person- og minstefradrag som gjør at de med lavest inntekt får skattelettelser" Ingenting om toppskatt i partiprogrammet. Partiet angir overfor DinSide en grense på 320.000 kroner, med pris- og lønnsjustering hvert år. Er for økt skatt på kapitalinntekter.Går inn for økt skatt på store formuer.Vil unngå diskriminering av kvinner i pensjonssystemet. Ulikheter i levetid bør ikke slå ut.
FrPGår inn for progressiv skatt med bl.a. 24 prosent skatt på 200.000 kroner i inntekt, og 27,8 prosent for en inntekt på 300.000 kroner. Personfradrag på 40.000 i skatteklasse 1, 80.000 i klasse 2. Minstefradrag 22%, tak 46.000.Går inn for innslagspunkt på 350.000Går inn for å gradvis fjerne formuesskatten.Går inn for ektefelledelt beskatning, som gjør det mulig for hjemmearbeidende å opptjene pensjonspoeng. Pensjon skal ikke reduseres pga. ektefellens inntekt.
Høyre28 prosent som nå. Ønsker å øke person- og minstefradrag, men ingen konkrete løfter. Går inn for en gradvis avvikling av toppskatten. Anslår overfor DinSide et innslagspunkt på 350.000 kroner.Vil avvikle formueskatten.Ingenting
KrFGår inn for en reduksjon, men vil ikke tallfeste den. "Økt kapitalskatt og grønne skatter gir rom for lettelser i inntektsskatten."Ingenting i programmet, men partiet anslår overfor DinSide et innslagspunkt på 320.000 kroner.Vil redusere fordelsskatten på egen bolig, med et bunnfradrag så høyt at en bolig på husbankstandard ikke beskattes.Vil utrede ordninger som sikrer en mer rett ferdig fordeling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller ved samlivsbrudd.
SpGår inn for at "lave arbeidsinntekter må beskattes mindre."Lite konkret i programmet. Har etter publikasjon av denne artikkelen gått inn for innslagspunkt på 300.000 overfor DinSide.Vil ha skatt på avkastningen, ikke på selve kapitalen. Vil heve beløpsgrensen for skattefri formue.Bedre pensjonsopptjening for omsorgsarbeid i hjemmet. Overgangsstønad til utdanning og tilpassing i arbeidslivet etter omsorgsoppgaver.
SVSV vil ha 29% skatt på allminnelig inntekt. Sier til DinSide at skattelettelser for inntekter under 300.000 skal sikres ved at minstefradraget settes til ca 50.000.Sier til DinSide at de vil heve innslagspunktet til 10 ganger folketrygdens grunnbeløp, altså 308.160 kroner.Går inn for at skattene skal fjerne ulikhetene i formue.Vil ha "skattelette for alle opp til 300.000 kroner"Vil ha en en pensjonsordning som ikke gir kvinner dårligere utbetalinger pga. lengre levetid.
VPartiet sier til DinSide at de vil ha "en flat prosentsats på ca. 32% for inntekter over bunnfradraget.". Partiet foreslår et bunnfradrag på 100.000 i stedet for minste- og personfradraget.Går inn for å fjerne toppskatten.Går inn for å fjerne formuesskatten.Går inn for at omsorgsarbeid i hjemmet skal gi pensjonspoeng.
[Ugjyldig objekt (NAV)]