Partiene og familiens kår

Partiene og familien
PartiBARNE-
HAGER
KONTANTSTØTTE/
BARNETRYGD
PAPPA-
PERMISJON
ALENE-
FORELDRE
SKOLEFRITIDS-
ORDNING
ApFull barnehage-
dekning innen 2003. Vil gjøre det til en plikt for kommunene å tilby barnehage-
plasser, og ha prisen ned til 1300 måneden for ett barn.
Har hele tida vært motstander av kontantstøtten, men har i et frieri til KrF sagt at de ikke vil røre den.Vil ikke prioritere å øke barnetrygden.Vil utvide dagens foreldrepermisjon og forbeholde de første trinnene i utvidelsen til fedre.Forbedre støtten til og tilbudet om utdanning for enslige forsørgere.SFO må bygges ut i alle kommuner. SFO åpen i skoleferier. Vil doble statsstøtten for å minske egenandelen.
FrPSer det ikke som en offentlig oppgave å drive barnehager. Vil uansett la pengene følge barnet slik at foreldrene selv kan velge privat eller offentlig.Går inn for en utvidet kontantstøtte-
ordning. Vil samle all støtte til barnefamilien i barne-
trygden.
FrP er opptatt av fars rettigheter, men sier ingenting om pappa-
permisjon i programmet.
Ingenting spesifikt om enslige forsørgere i partiprogrammet.Nevner ikke SFO i sitt partiprogram.
HøyreGår inn for full dekning innen 2003. Barnehage-
støtten samles i en stykkpris som følger barna. Slik kan foreldrene selv velge offentlig eller privat.
Vil videreføre kontantstøtten til småbarnsforeldre som ikke benytter seg av offentlig subsidierte barnehageplasser. Høyre foreslo en økning av barnetrygden i forb. med statsbudsjettet i fjor.Fedre-
permisjon er ikke nevnt i programmet, men partiet har tidligere sagt at fedre bør få egne opptjeningsrettigheter på lik linje med kvinner.
Ingenting spesifikt om enslige forsørgere i partiprogrammet.Sier til DinSide at de ønsker å øke skoletimetallet, og redusere behovet for og tilbudet av SFO.
KrFGår inn for full dekning innen 2003. Vil gjøre det til en lovfestet plikt for kommunene.Er for kontantstøtten og vil videreføre ordningen til ett- og toåringer og øke utbetalingsbeløpet. Skal være mulig å kombinere med barnehage. Fikk utvidet barnetrygden til fylte 18 år i 2000.Vil øke fødsels-
permisjonen fra 42 til 48 uker. De ekstra ukene skal benyttes av far.
Må få mer praktisk avlastning, økte utdannings-
muligheter og mer målretta økonomiske ordninger.
SFO er et nødvendig tilbud. Bør finansieres ved statsstøtte, kommunal egenandel og ved foreldrene.
SpTilby barnehage-
plass til alle som ønsker det.
Vil avgrense kontantstøtten til å gjelde foreldre som er hjemme med barn under tre år.Vil doble farsskaps-
permisjonen og gi fedre selvstendig opptjeningsrett til svangerskaps- og adopsjonspermisjon.
Forlenge stønadstiden på overgangsstønad, gi støtte til barnetilsyn for de med funksjons-
hemmede barn.
Stabil statsstøtte til SFO som dekker 1/3 av kostnadene. Fleksible løsninger for familien
SVVil tilby gratis barnehager. Går inn for full barnehage-
dekning og individuell rett til barnehageplass for alle barn. Prisene reduseres til 1100 kroner måneden.
Er motstander av kontantstøtten. SV har foreslått økt barnetrygd fra og med tredje barn.Vil at fars fødselspermisjon skal utvides og at far skal få selvstendig opptjening av fødselspenger.Ingenting spesifikt om enslige forsørgere i partiprogrammet.Vil at SFO skal være gratis.
VKommunen skal ha lovfestet plikt til å tilby barnehage-
plasser. Full barnehage->br>dekning innen 2003.
For kontantstøtten. Ordningen skal ikke videreføres til nye årsklasser.Ingenting spesifikt om pappa-
permisjon i programmet.
Vil gi enslige foreldre mulighet til å være mer hjemme med barna sine.Nevner ikke SFO i sitt partiprogram.
Kilde: Partiene og Likestillingssenteret, Universitetet i Oslo.
[Ugjyldig objekt (NAV)]