Oppsigelse

Til tross for det truende navnet er oppsigelse den vanligste måten å avslutte et løpende tidsubestemt leieforhold på.

Leieboeren


Leier kan alltid si opp, og trenger ikke å begrunne sin oppsigelse. Det han må passe på er at oppsigelsen er skriftlig, og at oppsigelsesfristene er oppfylt.

Leieboer kan gjerne flytte før oppsigelsestiden er utløpt, men husleien må betales ut hele oppsigelsestiden.

Utleier


Utleier må derimot som hovedregel ha saklig grunn for å si opp leieforholdet. De viktigste grunnene er:

  • At leietageren har misligholdt kontrakten, for eksempel vedlikeholdsplikten. Merk: Det er nok at avtalen ikke er oppfylt, det er altså ikke noe krav om "stort og vesentlig kontraktsbrudd" her.

  • At utleieren, eller noen andre i hans husstand, skal bruke boligen som sin egen bolig.

  • At boligen skal pusses opp eller rives. Det kreves da ferdige planer og byggetillatelse for at oppsigelsen skal være gyldig.
Merk: Salg av leiligheten er i utgangspunktet ikke noen oppsigelsesgrunn, med mindre leiligheten blir solgt til noen i utleiers husstand. Kjøperen av utleieboligen må altså som hovedregel "overta" leieboeren.

Krav til oppsigelsen

Oppsigelsen må være skriftlig, og den må begrunnes slik at leieboeren vet hva han eventuelt skal protestere på.

Er leieboeren uenig i oppsigelsen, må han protestere innen en måned fra oppsigelsesfristen startet. I praksis vil derfor fristen for å protestere ofte ha gått ut før leieboeren må flytte.

Protestfristen begynner å løpe fra den dagen oppsigelsen "kommer fram" til leieboeren. Leverer du brevet direkte til leieboeren, starter fristen når du gir ham brevet.

Sendes oppsigelsen derimot i posten, må du altså ta postgangen med i betraktningen, når du ser om fristen er overholdt. Sender du oppsigelsen i rekommandert brev, bør i praksis oppsigelsesstarten settes til én uke etter at du sender brevet.

Dersom leieboeren har protestert innen fristen, må utleieren gå til sak for å bevise at oppsigelsen var riktig. Først når du har en rettskraftig dom, kan du som utleier gå til namsmannen og begjære utkastelse.

Hvis derimot leietageren ikke har protestert, men likevel nekter å flytte når oppsigelsestiden er ute, må du bruke tvangsgrunnlaget i leiekontrakten. Du kan da sende saken over til namsmannen.